Інтелектуальний бізнес та електронна комерція (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКпМ-11сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція» є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо створення й управління інтелектуальним бізнесом та електронною комерцією, економічного обґрунтування напрямів їх розвитку та забезпечення успішного функціонування.

Завдання дисципліни: вивчення основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу та електронної комерції як специфічних форматів бізнесової діяльності; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення сучасних бізнес-моделей інтелектуального бізнесу та електронної комерції; визначення  ринкової вартості нематеріальних активів та інтелектуальних продуктів; дослідження особливостей управління інтелектуальним бізнесом та специфіки ведення електронної комерції; вивчення основ функціонування платіжних електронних систем; дослідження маркетингу в електронній комерції; освоєння методів управління ризиками та способів їх зниження в інтелектуальному бізнесі;  розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Рекомендована література

1.Аврамова О.Є., Васильєва Н.Г., Перевалова Л.В. Правові засади інтелектуальної власності в Україні: навчальний посібник. Х: НТУ «ХПІ», 2012. 76с.
2. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : [підручник] К.: Знання, 2008. 431 с.
3. Іванова В.В. Інтелектуальний бізнес: підручник. Суми: Університетська книга, 2017. 327 с.
4. Інтелектуальна власність: навч.посіб. /Г.О. Остапович, О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна. К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2012. 456с.
5. Інтелектуальна власність та захист економічної конкуренції: міжнародні аспекти/ Уклад. І.А. Шуміло. Х.:2010. 172с.
6. Інтелектуальна власність. Рекомендації для бізнесу. К.: Асоціація «Бізнес проти контрафакції і піратства», 2011. 17с.
7. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тєвид., переробл. ідопов. К. : НТУУ «КПІ», 2012. 238 c.
8. Інтелектуальний бізнес [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентов спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємствая» всіх форм навчання / уклад. Т. В. Горохова. Маріуполь : ПДТУ, 2016. 157 с.
9. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Тимохова Г. Б. ; Нар. укр. акад. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 316 с.
10. Кірін Р.С. Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: підручник . Д. : Національний гірничий університет, 2012. 320с.
11. Макарова М.В. Електронна комерція. К.: ВЦ Академія, 2002. 300 с.
12. Москалюк Н.Б., Кузьмич Л.В. Право інтелектуальної власності. Практикум: Навч. посібник. Тернопіль, 2017. 200с.
13. Плескач В.Л. Електронна комерція: [підручник]. К.: Знання, 2007. 535 с.
14. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.П68 закладів / За ред.О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с
15. Право інтелектуальної власності: Підручник / за заг. ред. Булеци С.Б., Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с.
16. Поліщук В.С. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. /В.С. Поліщук, С.В. Пірожак.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т. імені Івана Огієнка, 2011. 148с.
17. Романюк О.І. Інтелектуальна власність: навч. посіб. /О.І. Романюк – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 270с.
18. Семикіна М. В., Петіна О. М. Інтелектуальний бізнес: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. За ред. М. В. Семикіної. Кіровоград: КНТУ, 2015.
141 с.
19. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М., Т19 Стрельчук Є.М.,Терешко Ю.В. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с.
20. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для магістрів) Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 155 с.
21. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти[текст]Підручник: 3-тєвид., перероб. та доп. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504с.
22. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка : [підручник] К. : Знання, 2010. 687 с.
23. Шалева О.І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 216с.
24. Швець Г.О. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: навч. посіб. Маріуполь: Вид-во «ПДТУ», 2012. 215с.
25. Ястремська О.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник /О.О. Ястремська.- Х. : Вид. ХНЕУ, 2013.- 124с.

Додаткова література:
1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.93/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21.07.2020 №816-ІХ / Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.
3. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.
4. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.
5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 20.11.2012 / Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.
6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від від 23.12.93 № 3769-XII / Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.
7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 23.12.93/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.
8. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.93/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua.