Інтелектуальний бізнес та електронна комерція (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція» є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо створення й управління інтелектуальним бізнесом та електронною комерцією, економічного обґрунтування напрямів їх розвитку та забезпечення успішного функціонування.

Завдання дисципліни:

– вивчення основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу та електронної комерції як специфічних форматів бізнесової діяльності;

– розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення сучасних бізнес-моделей інтелектуального бізнесу та електронної комерції;

– визначення  ринкової вартості нематеріальних активів та інтелектуальних продуктів;

–  дослідження особливостей управління інтелектуальним бізнесом та специфіки ведення електронної комерції;

– вивчення етапів створення та розвитку IT-продуктів, критеріїв, за якими визначається їхня успішність;

– дослідження з яких фахівців можуть складатися продуктові команди IT-стартапів, їхні ролі в команді;

– вивчення базових понять маркетингу в сфері продуктового ІТ, способи дослідження та впливу на цільову аудиторію продукту;

– освоєння методів управління ризиками та способів їх зниження в інтелектуальному бізнесі;

– розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:

 • основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу;
 • сутність і специфіку інтелектуальних продуктів та процесу їх створення;
 • законодавчу базу започаткування та ведення інтелектуального бізнесу;
 • моделювання інтелектуального бізнесу;
 • особливості управління інтелектуальним бізнесом;
 • методи управління ризиками інтелектуального бізнесу;
 • етапи створення та розвитку IT-продуктів; сутність мінімально життєздатного продукту; способи валідації ідей та тестуванням гіпотез;
 • склад та ролі учасників продуктових команд IT-стартапів;
 • базові поняття маркетингу в сфері продуктового ІТ;

вміти:

 • виявляти та комерціалізувати інтелектуальні продукти;
 • визначати прийнятні бізнес-моделі інтелектуального бізнесу;
 • застосовувати законодавчу базу для створення та ведення інтелектуального бізнесу;
 • розробляти моделі мотивації для творчих колективів;
 • визначати ризики інтелектуального бізнесу;
 • виявляти та застосовувати основні тенденції та перспективи віртуалізації інтелектуального бізнесу;
 • визначати успішність IT-продуктів за допомогою спеціальних метрик;
 • формувати продуктову команду для запуску власного стартапу;
 • мислити продуктовими та підприємницькими категоріями;
 • виконувати базові компетенції на рівні trainee продакт-менеджера.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Іванова В.В. Інтелектуальний бізнес: підручник. Суми: Університетська книга, 2017. 327 с.
 2. Інтелектуальний бізнес [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» всіх форм навчання / Т. В. Горохова. Маріуполь : ПДТУ, 2016.  157 с.
 3. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Тимохова Г. Б. ; Нар. укр. акад. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 316 с.
 4. Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В. Електронна комерція та Інтернет-торгівля: навчально-методичний посібник. Київ: Аграр Медіа Груп, 2021.  454 с.
 5. Лисак О.І., Андрєєва Л.О., Тебенко В.М. Електронна комерція: курс лекцій/ О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва., В.М. Тебенко – Мелітополь: Люкс, 2020. – 225 с.
 6. Макарова М. В. Системи електронної комерції: створення, просунення, розвиток. Посібник для студентів ВНЗ. К. :ПУЕТ, 2011. – 272 с.
 7. Плескач В.Л. Електронна комерція: [підручник]. К.: Знання, 2007. 535 с.
 8. Семикіна М. В., Петіна О. М. Інтелектуальний бізнес: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. За ред. М. В. Семикіної. Кіровоград: КНТУ, 2015.
  141 с.
 9. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М., Т19 Стрельчук Є.М.,Терешко Ю.В. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с.
 10. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для магістрів) Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 155 с.
 11. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти[текст]Підручник: 3-тєвид., перероб. та доп. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504с.
 12. Червона О. Ю. Особливості управління інтелектуальним капіталом у сучасних бізнес-структурах. Формування ринкової економіки в Україні. Львів. 2021. Вип. 45. С. 88-96.
 13. Червона О.Ю. Тенденції розвитку електронної комерції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Вип.39. Херсон, 2020. С.65-68.
 14. Шалева О.І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 216с.

 Допоміжна література:

 1. Аврамова О.Є., Васильєва Н.Г., Перевалова Л.В. Правові засади інтелектуальної власності в Україні: навчальний посібник. Х: НТУ «ХПІ», 2012. 76с.
 2. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник. К.: Знання, 2008. 431 с.
 3. Барден Філ Злом маркетингу. Наука про те, чому ми купуємо. Київ, Форс.2021. 304с.
 4. Інтелектуальна власність: навч.посіб. /Г.О. Остапович, О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна. К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2012. 456с.
 5. Інтелектуальна власність та захист економічної конкуренції: міжнародні аспекти/ Уклад. І.А. Шуміло. Х.:2010. 172с.
 6. Інтелектуальна власність. Рекомендації для бізнесу. К.: Асоціація «Бізнес проти контрафакції і піратства», 2011. 17с.
 7. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. 3-тєвид., переробл. ідопов.  К. : НТУУ «КПІ», 2012.  238 c.
 8. Кірін Р.С. Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: підручник . Д. : Національний гірничий університет, 2012. 320с.
 9. Майк Кон Оцінювання і планування в AGILE. Київ : Фабула. 2019, 356с.
 10. Москалюк Н.Б., Кузьмич Л.В. Право інтелектуальної власності. Практикум: Навч. посібник. Тернопіль, 2017. 200с.
 11. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / За ред.О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.  696 с
 12. Право інтелектуальної власності: Підручник / за заг. ред. Булеци С.Б., Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с.
 13. Поліщук В.С. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. /В.С. Поліщук, С.В. Пірожак.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т. імені Івана Огієнка, 2011. 148с.
 14. Романюк О.І. Інтелектуальна власність: навч. посіб. /О.І. Романюк – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 270с.
 15. Червона О.Ю. Особливості управління інтелектуальним підприємництвом // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро. 2016. Вип.4.С.242-245.
 16. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка : [підручник] К. : Знання, 2010. 687 с.
 17. Чжо Джулі Становлення менеджера: що робити, коли всі чекають від вас вказівок. Київ, 2020. 352с.
 18. Ястремська О.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник /О.О. Ястремська.- Х. : Вид. ХНЕУ, 2013.- 124с.
 19. Alistair Croll, Benjamin Yoskovitz Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster. USA : O’Reilly Media, 2013, 409p.
 20. Ron Kohavi, Diane Tang, Ya Xu Trustworthy Online Controlled Experiment. UK : Cambridge University Press, 2020. 266p.

Інформаційні ресурси:

 1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.93/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
 2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21.07.2020 №816-ІХ / Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text
 3. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
 4. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text
 5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України  від 12.93 № 3769-XII / Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text
 6. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 23.12.93/ Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text
 7. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.93/  Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text

 

Матеріали

Методичні рекомендації для практичних занять ІБЕК

Методичні рекомендації для самостійної роботи ІБЕК

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус ІБЕК 2022

Завантажити силабус