Маркетинг у соціальному забезпеченні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мельник О. В.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКС-11сдоцент Мельник О. В.

Опис курсу

Анотація_маркетинг_у_соціальному_забезпеченні

Рекомендована література

Основна література:

1.     Войтко Г., Босак О.В. (Мельник) Маркетинг благодійних організацій// XІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» 29 березня 2019 р. / ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2019. –с.457-459

2.     Босак (Мельник) О.В., Гузар У.Є., Семів Л.К. Корпоративна соціальна відповідальність: суть, значення та переваги //  ХХІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукові записки сучасних вчених», м. Вінниця,  26 жовтня 2018 року – С. 24-29.

3. Шурпа С.Я. Роль соціально відповідального маркетингу у відтворенні людського капіталу капітал / С.Я.Шурпа // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Економіка. 2018. — Випуск 13. — С. 136—141.

4. Соціально-етичний маркетинг: монографія / Є.В. Ромат, Г.В. Алданькова, К.В.Березовик та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Є.В. Ромата. – 2-ге вид., перероб. і допов.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 372 с.

5. Ісаченко В. П. Потенціал супервізії та її актуалізація в практиці соціальної роботи // монографія / [ред. кол. : Коляда Н. М. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – С. 50–57. – режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12877

6. Ісаченко В. П. Система організації соціальних служб : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с. – режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5787.

7. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / С. Ю. Хамініч [та ін.]. – Дніпропетровськ :Герда, 2015. – 160 с.

8. Шталь Т. В., Тищенко, О. О. Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012.

9. Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. /В.К. Грищук. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 152 с.

10. Пєсоцька О. П., Дєдов Є. Г. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник. Луганськ : Альма-матер, 2012. 110 с.

Додаткова література:

  1. Акімов, Д. І. Соціальний маркетинг [Текст] / Дмитро Ігорович Акімов. – К. :Наукова думка, 2008. – 144 с.
  2. Маркетинг соціальних послуг [Текст] : навч. посібник / під ред. д.ф.н., проф. В.Г.Воронкової. – К. : “Професіонал”, 2008. – 576 с.

Силабус:

Завантажити силабус