Менеджмент (спеціальність 073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
310Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Чопко Н. С.ЕКі-21с
332професор, професор Сенишин О. С.ЕКМ-21с,
448професор, професор Сенишин О. С.ЕКМ-21с,
432доцент Чопко Н. С.ЕКі-21с

Опис курсу

Силабус нормативної навчальної дисципліни «Менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця освітннього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент».

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання принципово нових обґрунтованих підходів до нагального вирішення поставлених перед економікою країни завдань, передусім до здійснення конкретних, глибоко продуманих, ефективних, практичних кроків у сфері управління. Тому у курсі особливу увагу приділено історії розвитку науки управління, зовнішньому та внутрішньому середовищі організації, характеристиці основних його функцій та забезпеченню ефективності діяльності в організації.

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є:

–      вивчення сутності основних понять і категорій менеджменту та управління;

–      знання принципів та функцій менеджменту;

–      аналіз системи методів управління;

–      знання змісту процесів та технології управління;

–      дослідження основ планування, здійснення мотивування та контролювання;

–      аналіз організації взаємодії та повноважень;

–      знання технології прийняття рішень у менеджменті;

–      вивчення інформаційного забезпечення процесу управління;

–      дослідження керівництва та лідерства, стилів управління;

–      визначення відповідальності у менеджменті;

–      вміння оцінювати ефективність управління.

Рекомендована література

 Основна література:

1.       Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник / Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.

2.       Виноградський М. Д.  Менеджмент в органiзацiї / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Кондор, 2004.

3.       Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c.

4.       Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 642 с.

5.       Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб: Питер, 2001. – 832 с.

6.       Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.

7.       Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: навч. посібник. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.

8.       Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.

9.       Менеджмент : навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Александрова, К.І. Ткача. – Одеса, Астропринт, 2015. – 392 с.

10.    Менеджмент : навч. посіб. / А. Г. Гончарук, І. М. Агеєва, О. В. Тарасова, Н. М. Корсікова, Т. І. Миронюк; ред.: А. Г. Гончарук; Одес. нац. акад. харч. технологій. – О. : Фенікс, 2012. – 296 c.

11.    Менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 239 c.

12.    Менеджмент : підручник / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, М. П. Денисенко, О. А. Кириченко, О. І. Соскін; Нац. акад. упр. – К., 2011. – 656 c.

13.    Менеджмент: наука і мистецтво : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Південнослов’ян. ін-т. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 379 c.

14.    Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. – 564 с.

15.    Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2003. – 702 с.

16.    Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ III – IV рівнів акредитації / К. В. Білецька; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк,2013. – 226 c.

Додаткова література:

1. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.

2.     Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний посібник / Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Оленко В.І. – Харків: Вид. ХДЕУ. 2002. – 208 с.

3.       Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2004. – 528 с.

4.       Сучасні технології управління на підприємстві : колект. монографія / І. П. Малик, В. А. Гросул, Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Л.О. Аніщенко; ред.: К. Ф. Ковальчук; Нац. металург. акад. України. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 288 c.

5.       Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.

6.       Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.

7.       Хомяков В. I. Менеджмент підприємства / В.І. Хомяков. – К.: Кондор, 2005.

8.       Шегда А. В. Менеджмент: навч. посіб. / А. В. Шегда. – К.: Знання, КОО, 2002. – 583 с.

9.       Шморгун Л. Г.  Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 c.

10.    Яцура В. В. Менеджмент. Навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 444 с.

 

Матеріали

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ_МЕНЕДЖМЕНТ_2021

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для написання МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ_2021

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СИЛАБУС_Менеджмент_2020

Завантажити силабус

Силабус: СИЛАБУС_Менеджмент_2022

Завантажити силабус

Силабус: СИЛАБУС_Менеджмент_2023

Завантажити силабус

Силабус: СИЛАБУС_Менеджмент_2023

Завантажити силабус