Муніципальний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Горинь М. О.ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Основні принципи і моделі місцевого самоврядування. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування. Організаційна основа місцевого самоврядування в Україні як вихідний чинник регламентування на місцевому рівні. Управління комунальним господарством міста. Фінансові основи місцевого самоврядування. Регламентація управлінських технологій на рівні місцевого самоврядування.

 

Результати навчання:

  знати:
 • категорії муніципального управління, місцевого самоврядування;
 • теоретичні основи місцевого самоврядування і муніципального управління, їх завдання та цілі;
  вміти:
 • використовувати сучасні методологічні підходи до формування регіональної політики та політики органів місцевого самоврядування;
 • аналізувати процеси становлення місцевого самоврядування та його елементів, шляхи та методи удосконалення структури органів місцевого самоврядування, політико-правові проблеми управління регіонами і населеними пунктами та приймати відповідні управлінські рішення;
 • розробляти пропозиції (проекти) до програм соціально-економічного розвитку міста, населеного пункту за результатами аналізу державної політики та соціально-економічного стану регіону на основі методології конструювання моделей, виходячи із ресурсного забезпечення та механізмів впровадження управлінських рішень.

Рекомендована література

 • Державне управління : Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; за ред. А.Ф. Мельник. 2-ге вид., випр. і доп. К. : Знання, 2009. 342 с.
 • Державне управління: підручник: у 2 т. / Ю. В. Ковбасюк, К.О.Ващенко, Ю. П. Сурмін. Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. 564с.
 • Електронне урядування у сучасному політико-ад міністративному просторі: монографія / О. Ю. Кудрявцев. Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016. 184 с.
 • Малиновський В.Я. Державне управління : Навч. посіб. Луцьк : Вежа, 2000. 558 с.
 • Менеджмент в державному управлінні : Навч. посіб. / В.П. Пєтков, О.О. Соломенчук, С.В. Пєтков; За заг. ред. д-ра юрид. наук В.П. Пєткова. Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України, 2001. 303 с.
 • Теорія та історія державного управління : Навч. посіб. / Г.С. Одінцова, В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхонова та ін. К. : Видавничий дім Професіонал, 2008. 288 с.
 • Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. К., 2002. 750 с.