Облік і оподаткування за видами діяльності (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кріль Я. Я.ЕКО-41с, ЕКО-42с
828доцент Кріль Я. Я.ЕКО-41с, ЕКО-42с
310професор Раделицький Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сдоцент Головчак Г. В., професор Швець В. Є.
ЕКО-42сдоцент Головчак Г. В., професор Швець В. Є.
828ЕКО-41сдоцент Головчак Г. В., професор Швець В. Є.
ЕКО-42сдоцент Головчак Г. В., професор Швець В. Є.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Облік і оподаткування за видами діяльності” є висвітлення та вивчення концептуальних методологічних та методичних питань бухгалтерського обліку в різних видах діяльності суб’єктів національної економіки відповідно до стану розвитку науки, нормативно-правового та методологічного забезпечення.

Завданнями вивчення дисципліни “Облік і оподаткування за видами діяльності” є:
– Вивчення змісту і порядку застосування нормативно-правової бази бухгалтерського обліку та фінансової звітності, методичного та методологічного забезпечення (положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції з його застосування і ін.) та обумовлену ними специфічну термінологію бухгалтерського обліку в різних секторах національної економіки.
– Розуміння принципів бухгалтерського обліку.
– Оволодіння навичками економічно обґрунтованого вибору методів бухгалтерського обліку та формування облікової політики підприємств різних секторів економіки.
– Освоєння методики і технології бухгалтерського обліку в різних секторах національної економіки, підготовки його показників для відображення у звітності.
– Набуття студентами навичок у складанні бухгалтерських проведень та розв’язанні завдань, що відображають специфіку господарської діяльності у торгівлі, страховому бізнесі, сільському господарстві, автотранспорті, лізингових компаніях, будівництві, туристичні індустрії, готельному та ресторанному господарствах, інших видах сфери послуг.
– Забезпечення розуміння взаємозв’язку економіко-правових, фінансових аспектів оподаткування та облікового процесу при підготовці та поданні користувачам інформації бухгалтерського обліку щодо господарської діяльності підприємств різних секторів економіки.

Вирішення наведених завдань дозволить студентові: самостійно здійснювати бухгалтерський облік господарських операцій; формувати показники для заповнення форм бухгалтерської звітності; контролювати процес формування її показників, аналізувати інформацію бухгалтерських звітів та готувати пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємств та організацій, приймати рішення у складних економічних умовах; адекватно діяти в умовах зміни методик обліку.

Рекомендована література

 1. Задорожний З. В., Ковальчук Є. К., Панасюк В. М., Бродовська О. Г. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 192 с.
 2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. [Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”] / Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горецька Л.Л., Дивидюк Т.В.; За редакцією проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ. 2000 – 480с.
 3. . Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: посібник [Текст]: / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. – Х.: Видавництво «Форт», 2015. – 200 с.
 4. Вербило О. Ф. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах [Текст]: підручник / О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська, Н. М. Коробова. – Київ: Каравела, 2014. – 367 с.
 5. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності підручник: / Н. О. Гура. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 6.  Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст]: підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Чернігів: ЧДТУ, – 2013. – 451 с.
 7. Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях [Текст]: навчальний посібник / В. С. Лень. – К: ЦУЛ, – 2009. – 408 с.
 8. Максімова В. Ф. Облік в галузях економіки підручник / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Т. Г. Степова; за ред. В. Ф. Максимової. – Одеса: ОДЕУ, 2010.
 9. Біологічні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.05 № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 10.  Будівельні контракти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.01 № 205 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 11. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 12. Дохід: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 62 № 290 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 13.  Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 14.  Оренда: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 15.  Основні засоби: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 16.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 65
 17.  Податковий Кодекс України вiд 02.12.10 № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua.
 18. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.03 № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua. 48.
 19. Цивільний Кодекс України від 16.01.03 № 435-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua.
 20. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності : Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 320 с.
 21. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : навч. посіб. / А. Г Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 320 с
 22. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : Навч. посібн. / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко. – К. : «Центр учбової літератури», 2019. 330 с.
 23.  Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. К: Магнолія, 2019. 503 с.
 24. Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Конспект лекцій / Л. М. Пилипенко [Електронний ресурс] — Код доступу: http//www.vns.lp.edu.ua.

Матеріали

Облік за видами Методичні рекомендації 2023

Силабус:

Завантажити силабус