Облік і оподаткування за видами діяльності (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кріль Я. Я.ЕКО-41с, ЕКО-42с
828доцент Кріль Я. Я.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сГоловчак Г. В.
ЕКО-42сГоловчак Г. В.
828ЕКО-41сГоловчак Г. В.
ЕКО-42сГоловчак Г. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Облік за видами діяльності” є висвітлення та вивчення концептуальних методологічних та методичних питань бухгалтерського обліку в різних видах діяльності суб’єктів національної економіки відповідно до стану розвитку науки, нормативно-правового та методологічного забезпечення.
Завданнями вивчення дисципліни “Облік за видами діяльності” є:
– Вивчення змісту і порядку застосування нормативно-правової бази бухгалтерського обліку та фінансової звітності, методичного та методологічного забезпечення (положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції з його застосування і ін.) та обумовлену ними специфічну термінологію бухгалтерського обліку в різних секторах національної економіки.
– Розуміння принципів бухгалтерського обліку.
– Оволодіння навичками економічно обґрунтованого вибору методів бухгалтерського обліку та формування облікової політики підприємств різних секторів економіки.
– Освоєння методики і технології бухгалтерського обліку в різних секторах національної економіки, підготовки його показників для відображення у звітності.
– Набуття студентами навичок у складанні бухгалтерських проведень та розв’язанні завдань, що відображають специфіку господарської діяльності у торгівлі, страховому бізнесі, сільському господарстві, автотранспорті, лізингових компаніях, будівництві, туристичні індустрії, готельному та ресторанному господарствах, інших видах сфери послуг.
– Забезпечення розуміння взаємозв’язку економіко-правових, фінансових аспектів оподаткування та облікового процесу при підготовці та поданні користувачам інформації бухгалтерського обліку щодо господарської діяльності підприємств різних секторів економіки.
Вирішення наведених завдань дозволить студентові: самостійно здійснювати бухгалтерський облік господарських операцій; формувати показники для заповнення форм бухгалтерської звітності; контролювати процес формування її показників, аналізувати інформацію бухгалтерських звітів та готувати пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємств та організацій, приймати рішення у складних економічних умовах; адекватно діяти в умовах зміни методик обліку.
У результаті проведення лекцій та практичних занять студенти повинні:
Знати: методику здійснення облікових процедур у різних секторах національної економіки; застосування методів оцінки активів; їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку; порядок узагальнення інформації; використання форм обліку, методику підготовки інформації для відображення у бухгалтерській звітності;
Вміти: критично аналізувати теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, використовувати набуті знання у вивчені наступних фахових дисциплін та підготовці до практичної роботи за обраною професією.

Рекомендована література

1. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 216 с
2. Облік у галузях виробництва та послуг : навч. посібн. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 400 с.
3. Бухгалтерський облік в торгівлі / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та доц. Н. М. Малюги. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 576 с.
4. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / за ред. М. Ф. Огійчука та В. М. Пархоменка. – Х. : Фактор, 2008. – 480 с. 61
5. Бухгалтерський облік у сільському господарстві : навч. посібн. / за ред. Ф. Ф. Бутинця та М. М. Коцупатого. – Житомир : ПП “Рута”, 2003. – 511 с.
6. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. ; / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 5-те вид., перероб. і допов.– К. : Алерта, 2009. – 1056 с.
7.Біологічні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.05 № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
8. Будівельні контракти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.01 № 205 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
9. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
10. Дохід: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 62 № 290 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
11. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
12. Оренда: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
13 Основні засоби: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 65
15. Податковий Кодекс України вiд 02.12.10 № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua.
16. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.03 № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua. 48.
17. Цивільний Кодекс України від 16.01.03 № 435-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua.