Організація і планування діяльності підприємства (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Виклюк М. І.ЕКМ-41с

Опис курсу

Дисципліна «Організація і планування діяльності підприємства» є вибірковою дисципліною для освітнього рівня підготовки бакалавр з спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)…
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація і планування діяльності підприємства» є формування у студенів теоретичних і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства..
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація і планування діяльності підприємства» є:
• вивчення теорії та методики внутрішньо-виробничого планування й організації виробництва;
• набуття навичок планування та практичного застосування методологічного апарату дисципліни;
• вивчення основ теорії організації та планування діяльності підприємства;
• вивчення методології розробки і ефективної реалізації планування на підприємств;
• освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності підприємства та його підрозділів;
• набуття вмінь і первинних навичок економічного обгрунтування планових і організаційних рішень;
• оволодіння принципами планування, набуття навичок практичного застосування сучасних підходів та методів планування.

Рекомендована література

Основна література:
1. Михалюк Н. І. Планування діяльності підприємств : навч. посіб. / Н. І. Михалюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 620 с.
2. Планування діяльності підприємства: опорний конспект лекцій. Тернопіль. – 2016. – 92 с.
3. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: навч. посібник. Іванова В.В. / – К.: Центр навчальноїлітератури, 2006. – 427 с.
4. Загуцький У. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посіб. / У. Р. Загуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – К.: Ліра-К, 2013. –320 с.
5. Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій /укладач Т.В.Клименко . – Лозова: 2017. – 70 с.
6. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства / Л. А. Швайка. –К.: Ліра-К, 2014. – 268 с.
Додаткова література:
7. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. / Планування діяльності підприємства: навчальний посібник – К: Центр навчальної літератури. – 2005. – 256с.
8. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. / Організація виробництва: Навчальний посібник– К: Центр навчальної літератури – 2005. – 248с.
9. Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М. / Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник– К.: Центр навчальної літератури – 2006. – 528 с.
10. Батенко М.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник / Л.П. Батенко, М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова та ін.; ред. В. Є. Москалюк. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с.
11. Батіг А.І. Планування та організація діяльності аграрного підприємства. – К. : Аграрна освіта, 2003. – 400 с.
12. Гордієнко О.В. та ін. Організація виробництва : навч. посіб. – К. : Аграрна освіта, 2010.
13. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України. ─ К.: Кондор, 2011. ─ 334 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус