Підприємництво у сфері послуг (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКпМ-11сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво у сфері послуг» є формування у студентів комплексу спеціальних теоретичних та практичних навичок щодо: питань функціонування і розвитку підприємства в сфері послуг; особливостей управління, маркетингу та оподаткування суб’єктів бізнесу у даній сфері; дослідження середовища функціонування, конкуренції та специфіки видів підприємницької діяльності у сфері послуг; етичних і культурних основ сервісного бізнесу.

Завдання дисципліни: вивчення основних теоретико-методичних засад ведення бізнесу у сфері послуг; розкриття сутності та специфіки основних видів послуг у підприємництві; оволодіння новітніми управлінськими підходами та стратегіями управління, застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення підприємництва в сфері послуг; освоєння сучасних методів управління персоналом сервісного підприємства та маркетинговою діяльністю у сфері послуг;  оволодіння основами ділової етики та корпоративної культури у сфері послуг.

         Згідно з вимогами освітньої програми після завершення курсу студенти повинні:

знати:

 • основні теоретико-методичні засади підприємництва у сфері послуг;
 • сутність і специфіку видів послуг;
 • особливості ринку послуг України;
 • сутність менеджменту у сфері послуг;
 • особливості планування, в т.ч. стратегічного планування у сфері послуг;
 • організацію маркетингової діяльності сервісного підприємства;
 • управління персоналом зайнятим у сфері послуг;
 • основи культури сервісного підприємства.

вміти:

 • визначати особливості функціонування бізнесу сфери послуг;
 • формувати систему управління на підприємствах сфери послуг;
 • оцінювати особливості діяльності окремих видів підприємств сфери послуг;
 • розробляти маркетингові заходи для просування послуг сервісних підприємств;
 • формувати основи управління персоналом у сфері послуг;
 • розробляти заходи культури обслуговування на сервісних підприємств.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова література

 1. Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г.М. Підприємницька діяльність: навч. посібник / за наук. ред. О.Л. Ануфрієвої. Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2014. 304 с.
 2. Апопій В.В., Олексін І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. Пос. К.: ВЦ «Академія», 2006. 312.
 3. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 376 с.
 4. Гой І.В., Смелянська Т.П. Підприємництво. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 368 с.
 5. Данилишин Б.М., Куценко В.І. Остафійчук Я.В. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства / Рада по вивчені продуктивних сил України, НАН України. К.: ЗАТ «Ніч лава», 2005. 328 с.
 6. Доброва Н.В., Осипова М.М., Бондаренко М.О. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса, 2018. 305 с.
 7. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник / КНУ ім. Т.Шевченка. К.: ІМВ, 2005. 280 с.
 8. Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 508 с.
 9. Іванюта СМ. Підприємництво і бізнес культура. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007. 288 с.
 10. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Менеджмент сфери послуг / НАН України; Рада по вивчені продуктивних сил України. К., 2007. 459 с.
 11. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 12. Маркетинг у туризмі : підручник / Н. Є. Летуновська, О. В. Люльов. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 270 с.
 13. Мазаракі А.А. та ін.. Менеджмент: теорія і практика. Х.: ТОВ «Атака ЛТД», 2007. 584 с.
 14. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навч.посіб. для вищ. навч. закл. К.: Центр учб. л-ри, 2012. 383с.
 15. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навч. посіб. К.: ВД «Професіонал», 2005. 560 с.
 16. Червона О. Ю., Копач Н.О. Чинники конкурентоспроможності підприємницьких структур у сфері послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів. 2020. № 58. C. 160-169.

Допоміжна література:

 1. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва. К.: ЦНЛ, 2006.176 с.
 2. Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навчальний посібник. К : Кондор, 2008. 544 с.
 3. Гайдуцький П. Розвиток підприємництва в Україні. К: Знання-Прес. 2003. – 248 с.
 4. Колот В.М. Підприємництво: Навчально-метод. посіб. для сам. вивч. дисц./ В.М.Колот, О.В.Щербіна. К.: КНЕУ, 2003. 160 с.
 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. К.: Академвидав, 2003. 416с.
 6. Орлова К. Є. Управління бізнесом : підручник [Електронне видання] / К. Є. Орлова. ‒ Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. ‒ 319 с.
 7. Основи бізнесу: Навчальний посібник / Я.С. Ларина, СВ. Мочерний та ін. – К: Видавничий центр "Академія", 2009. 383 с.
 8. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб. К.: Центр навч. літер., 2003. 112 с.
 9. Салухіна Н.Г.. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб. К.: ЦУЛ 2019. 424 с.
 10. Слав’юк Н. Р. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / Н. Р. Слав’юк, С. В. Глущенко ; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ : НаУКМА, 2022. – 205 с.
 11. Сотнік І. Підприємництво, торгівлята біржова діяльність : Підручник // І.Сотнік, Л.Таранюк. К.: Університетська книга, 2018. 572 с.
 12. Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу / за наук. редакцією к.е.н.А.О.Корнецького. К.: Фамільна друкарня Huss, 2019.160 с.2
 13. Сфера обслуговування в Україні: нормативні документи: збірник основних законодавчих актів. К.: КНТ, 2007. 457 с.
 14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. К.: Академія ВЦ, 2003. 608с
 15. Червона О.Ю. Формування системи управління персоналом для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. В.23., Ч. 2. Херсон., 2017., С.122-126.
 16. Шваб Л.І. Основи підприємництва. Навчальний посібник. 2-ге видання. К.:ЦНЛ, 2007.  368 с.
 17. Юрко, І.В. Торговельне підприємство: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2018. 232 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Економіка платних послуг URL: http://ebib.pp.ua/ekonomika-platnih-poslug-pidruchnik-onlayn.html
 3. Ринок послуг в умовах глобалізації URL: http://ebib.pp.ua/rinok-poslug-v-umovah-globalizatsiyi-osoblivosti-pidpriyemnitskoyi-diyalnosti.html#g1
 4. Електронні підручники по туризму URL: https://suem.edu.ua/sites/default/files/2021-02/pidruchniki-turizm.pdf
 5. Про стандартизацію. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text

Матеріали

Методичні рекомендації для практичних занять ПСП 22

Методичні рекомендації для самостійної роботи ПСП 22

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус