Підприємництво у сфері послуг (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКпМ-11сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво у сфері послуг» є формування у студентів комплексу спеціальних теоретичних та практичних навичок щодо: питань функціонування і розвитку підприємства в сфері послуг; особливостей управління, маркетингу та оподаткування суб’єктів бізнесу у даній сфері; дослідження середовища функціонування, конкуренції та специфіки видів підприємницької діяльності у сфері послуг; етичних і культурних основ сервісного бізнесу.

Завдання дисципліни: вивчення основних теоретико-методичних засад ведення бізнесу у сфері послуг; розкриття сутності та специфіки основних видів послуг у підприємництві; оволодіння новітніми управлінськими підходами та стратегіями управління, застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення підприємництва в сфері послуг; освоєння сучасних методів управління персоналом сервісного підприємства та маркетинговою діяльністю у сфері послуг;  оволодіння основами ділової етики та корпоративної культури у сфері послуг.

Рекомендована література

1. Алолій В. В., Олексин І.І., Шуговська Н. О., Футало Т. В. Організація і технологія надання послуг: Навч. посіб. / За ред. В. В. Алолія. К: ВЦ" Академія", 2006. 312 с.
2. Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г.М. Підприємницька діяльність: навч. посібник / за наук. ред. О.Л. Ануфрієвої. Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2014. 304 с.
3. Апопій В.В., Олексін І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. Пос. К.: ВЦ «Академія», 2006. 312.
4. Болотніков А.О. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб. К.: МАУП, 2005. 144 с.
5. Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навчальний посібник. К : Кондор, 2008. 544 с.
6. Гайдуцький П. Розвиток підприємництва в Україні. К: Знання-Прес. 2003. – 248 с.
7. Гой І.В., Смелянська Т.П. Підприємництво. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 368 с.
8. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV. URL. http://zakon.rada.gov.ua.
9. Данилишин Б.М., Куценко В.І. Остафійчук Я.В. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства / Рада по вивчені продуктивних сил України, НАН України. К.: ЗАТ «Ніч лава», 2005. 328 с.
10. Доброва Н.В., Осипова М.М., Бондаренко М.О. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса, 2018. 305 с.
11. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник / КНУ ім. Т.Шевченка. К.: ІМВ, 2005. 280 с.
12. Іванюта СМ. Підприємництво і бізнес культура. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007. 288 с.
13. Колот В.М. Підприємництво: Навчально-метод. посіб. для сам. вивч. дисц./ В.М.Колот, О.В.Щербіна. К.: КНЕУ, 2003. 160 с.
14. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. К.: Академвидав, 2003. 416с.
15. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Менеджмент сфери послуг / НАН
України; Рада по вивчені продуктивних сил України. К., 2007. 459 с.
16. Мазаракі А.А. та ін.. Менеджмент: теорія і практика. Х.: ТОВ «Атака ЛТД», 2007. 584 с.
17. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навч.посіб. для вищ. навч. закл. К.: Центр учб. л-ри, 2012. 383с.
18. Основи бізнесу: Навчальний посібник / Я.С. Ларина, СВ. Мочерний та ін. – К: Видавничий центр "Академія", 2009. 383 с.
19. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навч. посіб. К.: ВД «Професіонал», 2005. 560 с.
20. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб. К.: Центр навч. літер., 2003. 112 с.
21.Сотнік І. Підприємництво, торгівлята біржова діяльність : Підручник // І.Сотнік, Л.Таранюк. К.: Університетська книга, 2018. 572 с.
22. Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу / за наук. редакцією к.е.н.А.О.Корнецького. К.: Фамільна друкарня Huss, 2019.160 с.2
23. Сфера обслуговування в Україні: нормативні документи: збірник основних законодавчих актів. К.: КНТ, 2007. 457 с.
24. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. К.: Академія ВЦ, 2003. 608с.
25. Шваб Л.І. Основи підприємництва. Навчальний посібник. 2-ге видання. К.:ЦНЛ, 2007. 368 с.
26. Юрко, І.В. Торговельне підприємство: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2018. 232 с.