Податкове адміністрування і контроль (071 Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Кріль Я. Я.ЕКОМ-51с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКОМ-51сдоцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

Реформування  економіки  України  зумовило  значні  зміни  фінансового механізму  її  регулювання,  зокрема  податкової  системи.  Ця  система  стала однією з найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб’єктами господарювання. До того ж вона є різноплановою і впливає практично на всі аспекти діяльності підприємств. Діюча    податкова    система    постійно удосконалюється,  що  свідчить  про  намагання  впровадити  ефективно  діючі відносини між державою і підприємствами, які рядом із формуванням бюджету, забезпечували  б  стимулювання  і  розвиток  виробництва.  Із  цією  метою  у законодавчому порядку визначено багатоваріантну систему оподаткування, яка включає  прямі  та  непрямі  податки,  податкові  платежі,  для  визначення  яких застосовуються специфічні бази та механізми обчислення, вони покриваються із  різних  джерел:  прибутку  чи  витрат  виробництва.  Облікове  забезпечення звітності  про  податки  і  податкові  платежі  є  надзвичайно  важливим, якщо  до того ж врахувати доволі жорстку систему фінансових санкцій, які застосовують до підприємств, керівників  і бухгалтерів при виявленні помилок і викривлень при їх обчисленні.  Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є своєчасне та вірне здійснення   обліку   податкових   операцій   та   їх   відображення   у податковій звітності. Адміністрування податків і зборів передбачає сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом. Податковий контр­оль — це складний і обмежений у часі проведення та кількості перевіряючих, залежно від виду документальної перевірки, процес. При здійсненні цього процесу необхідно використову­вати набір методів досягнення поставлених цілей. У зв’язку з цим виникає проблема правильного формування методології податкового контролю, під якою розуміють послідовність і порядок за­стосування окремих методів податкового контр­олю та її організації з метою якісного проведення податкового контролю.

Рекомендована література

Оскільки, законодавство України дуже часто змінюється, використовуєте нормативно-правову базу з сайту www.zakon.rada.gov.ua

Основним нормативно-правовим документом є Податковий кодекс України.

Література

  1. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 14 червня 2013 року N 165 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця»
  2. Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають по­датковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1238 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.kmu.gov.ua.
  3. Наказ державної фіскальної служби від 31 липня 2014 року N 22 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків Режим доступу http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/5268-22.html
  4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок від 27 грудня 2010 р. N 1232 Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1232-2010-%D0%BF
  5. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами Наказ Мінфіну України 20.08.2015  № 727 Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1300-15
  6. Примірний порядок проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства : Наказ Державної податкової адміністрації України від 7 червня 2011 року № 333 [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http: // www.sta.gov.ua.
  7. Постанова КМУ від 21 травня 2014 р. № 236 «Про Державну фіскальну службу України» Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
  8. Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 805. Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/805-2013-%D0%BF
  9. Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Наказ Мінфіну 02.06.2015  № 524 Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15
  10. Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг) : Наказ Державної податкової адміністрації України від 23 квітня 2009 року № 210 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.sta.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус