Психологія особистості

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Возна Л. Б.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКС-41сдоцент Возна Л. Б.

Опис курсу

“Психологія особистості” – це дисципліна, яка вивчає структуру та розвиток індивідуальних особливостей людської психіки. У рамках курсу розглядаються теорії особистості, механізми формування характеру, вплив зовнішніх факторів на психічний розвиток. Студенти отримають уявлення про вплив темпераменту, виховання, соціального середовища на формування індивідуальних рис особистості та засвоять методи дослідження психічних процесів в контексті особистісного розвитку.

Рекомендована література

Основна:

 1. Кацавець Р.С. Психологія особистості. Навчальний посібник. Київ : Алерта. 2021. 134 с.
 2. Католик Г., Калька Н. Психологія особистості (в схемах, презентаціях і таблицях): навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2022. 158 с.
 3. Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.
 4. Карпенко Є. Самоакуталізація і адаптація: від конфронтації до кооперації: монографія Івано-Франківськ: Нова зоря, 2013.
 5. Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога. Львів: Вид. ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
 6. Католик Г. Психологія Я дитячого практичного психолога. Львів: Видавнича спілка, 2020.

Додаткова:

 1. Копець Л. Психологія особистості. К.: Києво-Могилянська академія, 2007.
 2. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
 3. Москалець В.П. Психологія особистості: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2013.
 4. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. К.: КММ, 2006.
 5. Матвійчук Т. Теорії особистості в зарубіжній та українській психології. Львів: Видавець Марченко Т., 2021.
 6. Міщенко М. С. Профілактика та корекція емоційного вигорання у практичних психологів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. Харків, 2015. Вип. 57. С. 30–34.
 7. Міщенко М. С. Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон : ВД «Гельветика», 2017. Вип. 2. Том 2. С. 48–53.
 8. Москалець В. П. Психологія особистості підручник, 3-тє вид.,перероб., доповн. / В. П. Москалець. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 364 с
 9. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика: монографія. за ред. С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. Суми: Вид-во СумДПУ імені Макаренка, 2015.
 10. Панок В. Г. Психологія життєвого шляху особистості: монографія. К.: НікаЦентр, 2006.
 11. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку: монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 14.
 12. Панок В. Г. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2017.
 13. Самодепривація психіки та дезадаптація суб’єкта: монографія / Т.С.Яценко та інші. Київ, 2015.
 14. Столяренко О. Б.Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.
 15. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості. К.: Марич, 2009.
 16. Шахова О.Г.Соціальна психологія особистості: Навчальний посібник. -Харків: «Контраст», 2019. – 116 с.

Силабус:

Завантажити силабус