Публічне адміністрування (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кривешко О. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51с

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Публічне адміністрування» є ознайомлення студентів із завданнями опанування студентами теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • основи публічного адміністрування;
 • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;
 • узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;
 • сучасні інструменти публічного адміністрування.
 • вміти:
 • самостійно опановувати і використовувати сучасні дослідницькі, комунікаційні і консалтингові технології у сфері бізнес-адміністрування;
 • організовувати роботу у сфері публічного адміністрування;
 • формувати лідерські якості та проявляти їх у процесі публічного адміністрування та управління людьми;
 • підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єктів публічного адміністрування;
 • спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • використовувати інформаційні та комунікаційні технології для здійснення публічного адміністрування;
 • визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта; виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості;
 • уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій;
 • застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін

Рекомендована література

Основна література:

 1. Нагеєв В.М. Публічне адміністрування: електронний навчальний посібник / В.М. Нагеєв. Харків, ХНЕУ, 2018. 278 с. URL: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1076/1/ЕЛЕКТР._ ПОСИБ._ПУБЛ._АДМ._2018_.PDF
 2. Основи публічного адміністрування:  навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України денної форми  навчання  другого (магістерського)  рівня  галузь  знань  08 “Право”  спеціальності 081 “Право” / уклад.:  Н.  П.  Матюхіна,  М.  С.  Ковтун,  О.  М.  Соловйова  та  ін. Харків:  Нац.  юрид.  ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016.  79 с.
 3. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с.
 4. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дєгтяр, О.А. Дєгтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. Харків : НАУ «ХАІ», 2021.  128 с.
 5. Указ президента україни №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Додаткова література:

 1. Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // – К. : ВПЦ АМУ, 2011. 444 с.
 2. Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Публічне адміністрування в Україні: Навч. Посібник / [за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової − Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. с. 306.
 3. Корнієнко В.О. Інститути громадянського суспільства та української держави: правові витоки. – URL: http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf
 4. Малиновський В.Я. Державне управлшня : навч. nociб. Луцьк, 2000. 558 с.
 5. Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. К. : Знання, 2009. 582 с.
 6. Менеджмент для публічної влади: навч. посіб. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. Ніжин:  ТОВ  «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. 360 с
 7. Оболенський О. Ю., Борисевич С.О., Коник С.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни – Публічне управління: наукова розробка К.: НАДУ, 2011. 56 с.
 8. Приходченко Л.Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади [Текст]: монографія Одеса: [Оптимум], 2009. – 299 с.
 9. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 532 с.
 10. Ліга бізнес інформ. URL : www.liga.net
 11. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : www.zakon4.rada.gov.ua
 12. Ресурсний центр розвитку  громадських  організацій.  URL: http://issuu.com/gurtrc/docs
 13. Урядовий веб-сайт Громадянське суспільство і влада. URL: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/11
 14. Гришко В. Квадрат ефективності публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17–18. С. 81–84.
 15. Борщевський В.В., Василиця О.Б., Матвеєв Є.Е. Публічне управління в умовах воєнного стану: інституційні трансформації, стратегічне планування та механізми розвитку. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування, 2022 р., № 2 (76). С.30-35. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2022/5.pdf
 16. Дєгтяр О. А. Публічне управління у сфері фізичної культури та спорту: глобальні виклики та перспективи розвитку. Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. 2023.  №1. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-1-9047

Силабус: Силабус Публічне адміністрування 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Публічне адміністрування 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Публічне адміністрування 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус