Соціальна діяльність релігійних громад

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Комаринська З. М.ЕКС-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ЕКС-31сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

Базова
1. Соціально значуща діяльність релігійних організацій України в сучасних суспільно-політичних умовах URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-09/relig_org_Ukr-953c2.pdf
2. Мартишин Д. С. Соціальне служіння церкви в контексті державотворення // http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1347
3. Лубський В.І. Історія релігій світу. – К.:ЦУЛ, 2019

Допоміжна
1. Комаринська З. М. Волонтерський рух як вияв соціального партнерства у час війни. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. – С.409-411
2. Биркович О.І. Роль релігійних організацій як інститутів громадянського суспільства в розбудові української держави //Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. Серія ПРАВО. Випуск 30. Том 1. С. 14-16 URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1914/1
3. Олексин Я. Церква та релігійні організації як важлива складова розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/07/oleksyn_tserkva.pdf
4. Мартинишин Д. С. Ідейні передумови формування соціальної доктрини християнської церкви в державно-управлінському контексті .URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6682&i=16
5. Стратегія розвитку соціального служіння УГКЦ URL: https://docs.ugcc.ua/1598/
6. Соціальне служіння УГКЦ: співпраця духовенства і міста. URL: https://velychlviv.com/sotsialne-sluzhinnya-ugkts-spivpratsya-duhovenstva-i-mista/
Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
1. Про свободу совісті та релігійні організації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text
2. Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/

Силабус: Соціальна діяльність релігійних громад

Завантажити силабус

Силабус: Соціальна діяльність релігійних громад _2023-2024 н.р.

Завантажити силабус