Соціальна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Комаринська З. М.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748ЕКС-41сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

Базова
1. Історія та теорія соціальної політики України: Навч. посібн. / А.О. Ярошенко, Т. В. Семигіна, Н.В. Сухицька. За ред. А.О. Ярошенко. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 289 с.
2. Климанська Л. Д., Савка В. Є., Хома Н. М. та ін. Соціальна політика: навч. посіб. / Л. Д. Климанська, В.Є. Савка, Н. М. Хома [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. – 2-ге вид. випр. і доповн. – Львів : «Новий Світ-2000», 2020. – 318 с
3. Ржевський Г. М. Соціальна політика: Посібн. для студ /Г.М.Ржевський, Л.В.Вікторова, М.В Михайличенко тв. ін.. – К.2019.688 с.
4. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 311 с. /авторський внесок: Розділ 4,підрозділ 4.1.Структура і напрями діяльності вітчизняної системи соціального захисту.-С.178-186
5. Соціальне забезпечення в Україні : навч. посібник / кол. авторів ; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів: Університет банківської справи, 2021. 547 с.

Допоміжна
1. Бондаренко С. М., Бугас Н. В Соціальна політика держави як основа забезпечення соціального розвитку URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/42.pdf
2. Комаринська З. М. До витоків становлення України як соціальної держави. Актуальні проблеми розвитку держави і права: історико-правовий дискурс: матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ніжин, 04 грудня 2020 р. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2020. 241 с. С. 63-65
3. Комаринська З.М., Михайлович Х.О. Окремі аспекти державного соціального страхування у Німеччині: досвід для України // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 80-річчя Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», 21 травня 2020 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2020. – 115 с С. 108-109
4. Методичні рекомендації до курсу «Соціальна політика в Україні» / укладачі: О. В. Ілліна, С. А. Котловий. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 51 с.
5. Чернишева Г. Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення // Трудове право.2020. № 11. С. 80-85

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua.
2. Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). URL: http://www.kmu.gov.ua.
3. Сайт Міністерства соціальної політики: URL:http://msp.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Соціальна політика

Завантажити силабус

Силабус: Соціальна політика_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус