Соціально-психологічне консультування

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Возна Л. Б.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКС-41сдоцент Возна Л. Б.

Опис курсу

Дисципліна “Соціально-психологічне консультування” спрямована на розкриття ключових аспектів та практичних навичок в галузі консультування в сфері соціальної роботи. Студенти отримають знання щодо теоретичних підходів до консультування, методів взаємодії з клієнтами, а також етичних стандартів у цій області. Завдання дисципліни включають формування у студентів навичок активного слухання, асесменту ситуації, використання різних технік консультування та розвиток практичних вмінь в різних контекстах, таких як сімейне оточення та робота зі специфічними групами. Дисципліна сприяє глибокому розумінню важливості соціально-психологічного консультування в соціальній роботі та розвитку відповідальності та етичності у взаємодії з клієнтами.

Рекомендована література

Основна література:
1. Акименко Ю. Ф. Дистанційна психологічна допомога: філософія
взаємин консультанта і клієнта / Ю. Ф. Акименко // Проблеми соц.
роботи: філософія, психологія, соціально-психологічна допомога
населенню. – 2016. – № 1. – С. 7-14.
2. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: учб. посібник
для студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів) / Худож. оформ.
В.Б. Лопарєва. – Харків: Фоліо, 2016. – 237 с.
3. Основи психологічного консультування (лекційний курс) :навч.-метод.
посіб. для студ. спец. «Практична психологія» / уклад.Б.А. Якимчук,
І.П. Якимчук. — Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. — 204 с.
4. Сисоєва С.О. Освіта як об’єкт дослідження / С.О. Сисоєва // Шлях
освіти : наук.-метод. журнал / М-во освіти і науки України,
Національна академія педагогічних наук України, Асоціація
працівників гімназій і ліцеїв України. — 2011. — № 2. — 48 с.; С. 5-
11.
5. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульнорейтинговий курс : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. — К. : ТОВ
«Видавничий дім «Професіонал»», 2009. — 544 с.4.
6. Булах І.С. Консультативна психологія: навч. посіб. / І. С. Булах, І. М.
Бушай, В. У. Кузьменко, Е. О. Помиткін, Ю. А. Алєксєєва; Нац. пед.
ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2016. – 458 c.
7. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування / С.В.
Васьківська. – К.: Четверта хвиля, 2017 – 256 с.
8. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти
проблемним підліткам / Пер. з англ.. В. Хомика. – К.: Либідь, 2017. –
520 с.
9. Кузікова С. Основи психокорекції. К.: Академія, 2021. 336 с.
10. Лагутін В.А. Практична психологія: основи психологічного
консультування / В.А. Лагутін, О.П. Ілларіонова. – Д.: ДУЕП
ім.Альфреда Нобеля, 2018. – 160 с.
Додаткова лiтература:
11. Легка Л. М. Організація діяльності психологічних служб [Текст] :
навч. посіб. Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. – Львів : Новий Світ – 2000,
2018. – 371 с. – (Вища освіта в Україні).
12. Любіна Л.А. Психодіагностика: навч. посіб. – Чернівці: Яворський
Н.С. [вид.], 2018. – 276 с.
13. Максименко С. Загальна психологія. К.: Центр навчальної літератури,
2019. 272 с.
14. Панок В.Г. Психологічне консультування: теорія та практика : навч.-
метод. посіб. / В. Г. Панок, І. М. Зварич, Я. В. Чаплак, О. М.
Чернописький; ред.: І. М. Зварич, В. Г. Панок, В. М. Радчук; Чернів.
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2017. – 272 c.
15. Печій П. Символдрама в кризовій інтервенції / П. Печій // Форум
психіатрії та психотерапії. — Том 7. — Львів, 2017.
16. Подшивалкіна В.І., Дементьєва К.Г. Соціально-психологічний
практикум. Київ: КНТ, 2019. – 104 с.
17. Попович І.С. Психологія соціальних очікувань особистості:
4
методологія, теорія і практика: навч.-метод. посіб. – Херсон: Вид-во
ХДУ, 2019.–160 с.
18. Соціально-психологічні основи ділового спілкування : навч. посіб./
Є.І. Бородін, К.В. Комарова, Н.А. Липовська, Т.М. Тарасенко. –
Дніпро: ГРАНІ, 2019. 184 с.
19. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування / Т. М.
Титаренко. – К. : ГЛАВНИК, 2016. – 96 c.
20. Фурман А.А. Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір
: [монографія] / А.А. Фурман. – Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ,
2016. – 312 с.
21. „Персонал”, 2019. – 544 с.Чала Ю.М. Психодіагностика: навч.посіб.
Харків: Панов А.М., 2018. – 245 с.
22. Шевченко Н.Ф. Індивідуальне психологічне консультування: навч.
посіб. для студентів ВНЗ / Н. Ф. Шевченко; Запоріз. нац. ун-т. –
Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – 197 c.
23. Gelso C.J., Williams E.N., Fretz B. Counseling Psychology (3rd ed.).
Washington, D.C.: American Psychological Association, 2017.
Michael A. Forrester, Cath Sullivan. Doing Qualitative Research in
Psychology: A Practical Guide. SAGE Publications Ltd; Second edition,
2019. 376 p
24. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових
травматичних подій5 методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М.
Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред.
З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавництво “Логос”. – 207 с.
Інтернет-ресурси
25. Публічна бібліотека імені Лесі Українки (Київ).URL:
http://lukl.kiev.ua/index.php
26. Українська електронна бібліотека. URL: lib.com.ua
27. Психологіс – енциклопедія практичної психології.
URL: http://psychologis.com.ua/
28. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL:
http://www.nbuv.gov.ua
29. Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського
національного університету. URL:
http://library.wunu.edu.ua/index.php/uk/
30. Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/
31. Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
32. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL :
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
33. Психологічна служба : Психологічна підтримка дітей URL :
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/psihologichna-sluzhba

Силабус:

Завантажити силабус