Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Комаринська З. М.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКС-41сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

Базова
1. Соціальне забезпечення в Україні: навч. посібник / кол. авторів; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів : Університет банківської справи, 2021. 547 с. – Розділ 13. Недержавний сектор соціального забезпечення в Україні .С. 213. Розділ 14. Морально-етичні та психологічні особливості роботи в системі соціального забезпечення. С. 223
2. Дубич К.В. Вступ до соціальної допомоги: навч. посіб. К.:Видавний дім «Слово», 2015. 224 с.
3. Капська А., Пеша І. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. https://www.yakaboo.ua/ua/social-nij-suprovid-riznih-kategorij-simej-ta-ditej-1498398.html
4. Бурлака О. С. Соціальний захист сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні: теоретико-правові проблеми: монографія. К., 2016
5. Методологічні основи соціального захисту вразливих категорій населення: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.П. Руденко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.53с.https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25439/1/Sots_zakhyst_naselennia.docx

Допоміжна
6. Калашников С.В. Теоретичні аспекти формування соціальної сфери в сучасних економічних умовах. Ефективна економіка. 2016. № 1. 47 с.
7. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 311 с. /авторський внесок: Розділ 4, підрозділ 4.1.Структура і напрями діяльності вітчизняної системи соціального захисту.-С.178-186
8. Інновації у соціальних службах: Навч. посібник / За ред. Т. В. Семигіної. — К.: Пульсари, 2002
9. Комаринська З. М. Волонтерський рух як вияв соціального партнерства у час війни. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. – С.409-411
10. Сідєльнік Л. Л. Залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг в Україні. Аналітичний огляд сучасного стану та перспектив [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/ modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6032293

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
11. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України: URL: http://zakon1.rada.gov.ua
12. Сайт Міністерства соціальної політики: URL:http://msp.gov.ua
13. Офіційний вебпортал Національної сервісної служби України http://nssu.gov.ua
14.Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Постанова Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text
15. Діти. Проект Мінсоцполітики. https://www.msp.gov.ua/children/motherhood.php

Силабус: Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

Завантажити силабус

Силабус: Соціальний захист сім*ї, дітей та молоді_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус