Управління бізнес-проєктами (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Михасюк І. Р.ЕКпМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування  знань щодо теорії управління бізнес-проєктами (скор. БП), опанування практичними навичками, необхідними для успішної реалізації БП в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Завдання: освоєння теоретичних основ та практичних навиків з управління реалізацією БП;  набуття вмінь планування, організації та контролю виконання БП;  засвоєння методів та інструментів проєктного управління;  набуття знань та навичок управління якістю БП; оволодіння навиками визначення та протидії проєктним ризикам; опанування навиками продуктивної роботи в проєктній команді;врахування специфіки управління проєктами в малих та середніх підприємницьких структурах; вивчення можливостей програмних засобів управління БП.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • призначення та побудову БП, його характеристики, як об’єкту управління;
 • відмінності проєктного управління від функціонального;
 • види організації управління БП, їх переваги та недоліки, умови застосування;
 • сутність процесів планування і зміст плану БП;
 • методологію структуризації та взаємозв’язок між різними структурами БП;
 • методологію календарного планування БП;
 • етапність формування бюджету, методи розрахунку кошторисної вартості, джерела фінансування БП;
 • методи взаємозв’язки ресурсних, часових та вартісних параметрів БП;
 • зміст, завдання і функції контролю БП;
 • сутність проєктних ризиків, їх види, мету і зміст управління, способи запобігання  їх зниження ризиків;
 • сучасні підходи до управління якістю БП в світлі вимог ISO-9000;
 • організацію проведення торгів за проєктами;
 • формування і розвиток проєктної команди;
 • особливості управління проєктами в малому та середньому підприємництві;
 • можливості сучасних програмних засобів управління проєктами.

вміти:

 • оцінювати придатність БП до реалізації;
 • обґрунтувати необхідність та умови застосування проєктного управління;
 • проєктувати організаційну структуру управління БП;
 • володіти навиками структуризації робіт проєкту та ув’язки робочої, організаційної та структури затрат;
 • володіти прийомами календарного планування, зокрема побудовою сіткових діаграм, графіків Ганта;
 • володіти прийомами розрахунку ресурсних потреб БП;
 • володіти методологією управління БП при часових та ресурсних обмеженнях;
 • зібрати і оцінити необхідну інформацію для контролю виконання БП;
 • володіти методикою розрахунку рівня виконання параметрів БП;
 • застосувати метод освоєного обсягу при контролі вартості БП;
 • дати характеристику проєктних ризиків за допомогою кількісних та якісних показників;
 • скласти план забезпечення якості БП, знати способи контролю якості;
 • організовувати проведення торгів за проєктом;
 • працювати в проєктній команді;
 • організовувати управління проєктами в малих та середніх підприємствах;
 • володіти прийомами розрахунку проєктних параметрів з застосуванням сервісів MS Office Word, MS Excel, MS Project

Рекомендована література

Базова:

 1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посіб./Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.:КНЕУ, 2004. – 231с.
 2. Блага Н. В. Управління проєктами : навч. посіб.- Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 152 с.
 3. Веретенніков В.І., Тарасенко Л.Н., Гевліч І.Г. Управління проектами. Навч. посібн.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.-280с.
 4. Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-280с.
 5. Микитюк П. П. Управління проектами: навч. посіб.– Тернопіль, 2014. – 270 с.
 6. Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник. – К: Центр навчальної літератури. 2020. – 432с.
 7. Петренко Н.О. Управління проектами: навч. посіб – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с.
 8. Примак В. Управління проектами. Навчальний посібник. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017.– 464с.
 9. Тян Р.Б, Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: підручник – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.
 10. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб. – К.:Каравела, 2006. -320с.
 11. Управління проектами: навч.посібник / Збарська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. – К.: Центр.учбової л-ри, 2008.– 168 с.
 12. Управління проектами: процеси планування проектних дій: підручник /І.В.Чумаченко, В.В.Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.:Крок, 2014. -673с.
 13. Управління проектами: навчальний посібник / Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с.
 14. Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. -Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. – 522 с.
 15. Яковенко О.І. Управління проектами та ризиками: навч. посіб.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. 2019. – 196с.

Матеріали

Методичні vkazivki laboratorni UBProject_22

Metodichni vkazivki Practichni UBProject_ 2022

Metodichni vkazivki samost UBProject_22.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЄКТАМИ»,2022р.

Завантажити силабус

Силабус: з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЄКТАМИ»,2023р.

Завантажити силабус