Управління бізнес-проєктами (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Михасюк І. Р.ЕКпМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – надання знань та практичних навичок з застосування сучасних методів, технік та інструментів з управління – бізнес-проектами для ефективної їх реалізації в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.
Завдання: вивчення засад практичної діяльності бізнес-структур при реалізації бізнес-проектів, специфічних методів та інструментів управління бізнес-проєктами, набуття вмінь планування, організації та контролю виконання бізнес-проектів, опанування методологією, необхідною для успішного управління проєктною діяльністю.
Після вивчення курсу майбутні фахівці зможуть організовувати проєктні структури при реаліації бізнес-ідей, планувати та структуризувати роботи бізнес-проєкту, здійснювати ефективне управління часовими, матеріальними, трудовити та грошовими ресурсами бізнес-проєкту, запобігати виникненню ризикових ситуацій, успішно працювати в команді,використовувати програмні засоби в управлінській діяльності.

Рекомендована література

1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посіб./Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.:КНЕУ, 2004. – 231с.
2. Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами: навч. посіб./Л.О Збаразька, В.С.Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт. – К.: Центр учбової літератури, 2008.-168с.
3. Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: навч. посіб./ В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-280с.
4. Крайнік О.М., Тахтаджиєва Н.І. Планування проектних дій: навч.-метод. посіб. / О.М. Крайнік, Н.І. Тахтаджиєва – Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – 80 с./ http://moup.zgia.zp.ua/wp-content/uploads/2015/05/1pdf
5. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк – Тернопіль, 2014. – 270 с./ http://dspace.wunu.edu.ua/
6. Петренко Н.О. Управління проектами: навч. посіб./ Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с.
7. Примак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017.– 464с./ https://www.twirpx.com/file/2190503/
8. Тян Р.Б, Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: підручник/Р.Б Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.
9. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб./Г.М. Тарасюк. – К.:Каравела, 2006. -320с.
10. Управління проектами: процеси планування проектних дій: підручник /І.В.Чумаченко, В.В.Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.:Крок, 2014. -673с.
11. «Управління проектами»: навчальний посібник / Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с./ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19481
12. Управління проектами: підручник./[ Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І.]/ www.twirpx.com/file/313480/
13. Фесенко Т.Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій : навч. пос. /Т.Г. Фесенко. –Х.: ХНАМГ, 2012. /http://eprints.kname.edu.ua/29445/1/2012.pdf

Силабус:

Завантажити силабус