Управління бізнес-проектами (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Михасюк І. Р.ЕКпМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є надання знань про методи, техніку та інструментарій управління проектами та оволодіння навиками їх використання на практиці.

Дисципліна знайомить з основними поняттями та категоріями, які використовуються в управлінні проектами, основними структурами проекту та формами організації його виконання, вивчає види та методологію планування робіт проекту, його бюджетування, розрахунок кошторисної вартості, складання календарних і ресурсних планів та забезпечення їх узгодженості між собою, озброює знаннями з управління проектними ризиками, якістю проектів, контролю за виконанням проекту, дає знання з організації проведення торгів, формування і розвитку проектної команди, знайомить з програмними засобами управління проектами.

Після вивчення курсу студент буде знати теоретичні та методологічні основи управління проектами, вмітиме користуватися інструментальними засобами управління проектами при часових та ресурсних обмеженнях, контролювати виконання проекту, проводити оцінювання ризиків проекту та приймати рішення по запобіганню їх настання, планувати та забезпечувати якісні  параметри проекту, організовувати проведення торгів за проектом, працювати в команді, використовувати програму MS Project для обґрунтування управлінських рішень.

Рекомендована література

  1. Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В. Управління проектами:навч.-метод посіб./М.В Афансьєв, І.В. Гонтарєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272с.
  2. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посіб./Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.:КНЕУ, 2004. – 231с.
  3. Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами: навч. посіб./Л.О Збаразька, В.С.Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт. – К.: Центр учбової літератури, 2008.-168с.
  4. Петренко Н.О. Управління проектами: навч. посіб./ Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літера- тури», 2015. – 244 с.
  5. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб./Г.М. Тарасюк. – К.:Каравела, 2006. -320с.
  6. Управління проектами: процеси планування проектних дій: підручник /І.В.Чумаченко, В.В.Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.:Крок, 2014. -673с.
  7. Управління проектами: підручник./[ Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І.]// Електронний ресурс]:Режим доступу: twirpx.com/file/313480/