Вступ до фаху (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Швець В. Є.ЕКо-11с, ЕКо-12с, ЕКо-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКо-11сДемків Х. С.
ЕКо-12сДемків Х. С.

Опис курсу

“Вступ до фаху”, як навчальна дисципліна має за мету висвітлення основних знань про виникнення та розвитку професійної облікової діяльності у контексті університетської підготовки фахівців у цій галузі людської діяльності. Досягнення даної мети передбачає вирішення наступного кола завдань:
Знати:
– Основні етапи виникнення та становлення професії бухгалтер
– Структуру системи університетської освіти в Україні
– Історію Львівського університету та обліково-аналітичних дисциплін
– Болонський процес та його реалізація в Україні
– Перелік компетентностей і програмні результати навчання
– Організація навчального процесу і фахової підготовки
– Організація самостійної роботи студента
– Права, обов’язки і відповідальність бухгалтерів
– Професійні організації бухгалтерів і аудиторів
– Порядок формування професійної етики для усіх професійних бухгалтерів
Вміти:
– Користуватись навчальними інфраструктурами університету
– Працювати з каталогами бібліотеки
– Оформляти літературу до наукових праць
– Грамотно використовувати Інтернет-ресурси
– Оформлювати особисте резюме
– Дотримуватись базових принципів етики для професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів)
Оволодіння знаннями з навчальної дисципліни “Вступ до фаху” досягається шляхом прослуховування та вивчення лекційного курсу (32 год.), а також виконанням практичних завдань (32 год.). Для виконання практичних завдань студент займається самостійною роботою (56 год.), яка полягає в опрацюванні нормативно-правових джерел і спеціальної літератури з даної дисципліни, оволодіння навиками у розумінні фахової підготовки та набуття розуміння майбутніх компетенцій, умінням користуватись навчальними інфраструктурами університету відповідно до поставлених викладачем завдань.
Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом усного опитування і успішного завершення практичних завдань. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту, який проводиться шляхом письмового тестування.

Рекомендована література

Базова
1. Жук В.М. Інституціональні засади розвитку професії бухгалтера / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 122-127
2. Лень В., Нехай В. Облік і аудит. Вступ до фаху.: Навч. посібник – Київ: ЦУЛ, 2009. – 256 с.
3. Метелиця В.М. Інституціональні основи розвитку бухгалтерської професії в Україні / В.М. Метелиця // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 40-46.
4. Моя професія – бухгалтер, фінансист. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальностей 7.050106 Облік і аудит та 7.050104 Фінанси / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця, І.А.Панченко. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 156 с.
5. Права та гарантії студента: Зб. нормативно-правових документів / Укл. Г.Ф.Труханов, С.М.Романюк, А.І.Клименко, О.С.Цибін. – К.: Четверта хвиля, 2005. -380 с.
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 року № 996–XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/ main.cgi?nreg=996–14
7. Чижевська Л. В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку : монографія / Л. В. Чижевська. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 528 с.
8. Швець В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Вступ до фаху” для студентів денної форми навчання спец. 071 “Облік і оподаткування” /Швець В.Є./ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 15 с.
9. Швець В. Є. Виникнення і розвиток економічних студій у Львівському університеті в ХІХ столітті. // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 32. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 303-310.
10. Швець В. Розвиток наук про бухгалтерський облік у Львівському університеті в ХІХ столітті в контексті європейської інтеграції./“Problemy ekonomiczne a możliwości i kierunki rozwoju Zamojszczyzny”. Materiały z międzynarodowej konferencji ekonomicznej w Zamościu 20.10. 2012 r.// Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Zamojskiego z siedzibą w Zamościu., Zeszyt 7. – Zamość, 2013. – С.113-118.
11. Швець В. Бухгалтер: витоки і трансформація професії / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ “Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу”, м. Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2015 р. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – С. 272-274.
12. Швець В. Досвід формування вимог до аудитора в Україні / “Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин” : Тези доп. міжнародної науково-практичної конф. – Київ : КНТУ, 2016. – С. 52-54.
13. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 071 – Облік і оподаткування. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/071.pdf
14. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071‒ Облік і оподаткування. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf
15. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Ковалюка і канд. екон. наук, проф. В. Швеця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с.
16. Швець В. Базові принципи етики бухгалтера і аудитора в сучасній інформаційній економіці // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (19-21 жовтня 2017 р.) – Львів: Левада, 2017. – С. 77-80.
17. Швець В. Науковий доробок Євгена Мниха у розвитку обліково-аналітичних наук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали V Міжн. наук.-практ. конф.: 31 травня – 1 червня 2018 р. – Тернопіль. : ТНЕУ, 2018. – С. 147-149.
18. Швець В. Михайло Грушевський і Львівський університет: суспільно-іконографічний нарис / В. Швець. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2019. – 148 с.
19. Shvets V. Accounting Book of the Lviv Mint (1656–1657) as a Source of Accounting and Analytical Experience in Managing Business Entities in Emergencies EEM. 2020; Volume 7, Number 2 : pp. 33 – 45. URL: http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/accounting-book-lviv-mint-1656-1657-source.

Допоміжна література.
1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р № 336 [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid =1046.440.0.
2. Дячук С. М. Теоретичні засади розвитку професії бухгалтера / C. М. Дячук // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 103-109.
3. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.- За ред. Кременя В.Г. – Тернопіль, 2004.
4. Середа Д.Г. Психологічні аспекти становлення особистості професіонала конкретних професій.- \\ Формування та розвиток особистості в умовах вищих навчальних закладів МНС України. Матеріали 1 міжвузівської науково-практичної конференції 19 грудня 2003р.- Харків, 2003.
5. Закон України «Про вищу освіту» [електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
6. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880
7. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010 (із змінами,затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 вересня 2015 року № 1084)
8. Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009:2010
9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // Протокол від 29.03.2016 № 3. Сектор вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. – 29 с.
10. Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341[електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
11. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
12. Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України. Наказ № 375 від 06.04 2016 р.
13. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [електронний ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_ qa_in_the_ehea_2015.pdf
14. International Accounting Education Standards Board (IAESB) [Міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів] [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/iaesb-consultation-paper-principles-on-learning-outcomes.pdf
15. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад.: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.– 100 с.
16. Швець В. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник. – Київ: Каравела, 2008. – 240 с.
17. Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія / Володимир Швець. − Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.
18. Швець В. Роль М. Грушевського у формуванні обліково-аналітичної системи Наукового товариства ім. Шевченка (з нагоди 150-ліття від дня народження М. Грушевського) // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євро інтеграційних процесів : Зб. матеріалів ІV Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 110-річчю ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та 20-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України ; 25 листоп. 2016 р. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 136-138.
19. Швець В. Є. Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку Ревізійним союзом українських кооператив / В. Є. Швець // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017. – №862. – С. 274-280.
20. Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 37, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 246-252.
21. Швець В. Українська парадигма обліку, аналізу і контролю в умовах надзвичайних ситуацій / Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 116-119.

Інформаційні ресурси Інтернету
1. Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua
2. Сайт ДФС України: http://www.sila.gov.ua
3. Сайт Мінфіну України: http://www.minfin.gov.ua
4. Сайт Президента України: http://www.prezident.gov.ua
5. Сайт Уряду України: http://www.kmu.gov.ua

Матеріали

Методичні вказівки з навчальної дисципліни

Силабус:

Завантажити силабус