Виробнича (переддипломна) практика (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Осідач О. П.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ЕКпМ-21сдоцент Косович Б. І.

Опис курсу

Метою вивчення освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) практика» є оволодіти сучасними методами, інструментарієм та формами організації маркетингової діяльності та її пріоритетів (на базі одержаних в Університеті знань) професійними уміннями й навичками для прийняття оптимальних рішень в реальних ринкових та виробничих умовах та збір фактичного матеріалу для виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи.
Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) практика» є:
– поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних дисциплін професійної підготовки;
– оволодіння сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень в сфері підприємництва;
– формування у майбутніх фахівців умінь та практичних навичок в сфері підприємництва;
– підготовка та збір фактичного матеріалу для написання магістерської роботи.

В результаті проходження виробничої (переддипломної) практики студент буде:

знати :
– організаційну та виробничу структуру підприємства, його функціональних підрозділів;
– законодавчі та нормативні акти, які регламентують економічну діяльність фірми;
– цілі та завдання економічного відділу;
– взаємозв’язки економічного відділу з іншими підрозділами;
– організацію економічної діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках;
– методику проведення аналізу економічної діяльності фірми.

вміти :
– організувати збір інформації для оцінки економічної діяльності підприємства;
– розробляти плани економічної діяльності;
– складати звіти, акти, довідки щодо результатів економічної діяльності, проводити аналіз стану економічної діяльності;
– проводити економічні дослідження, використовуючи різні його види та методи;
– визначати стан конкуренції на ринку;
– правильно оцінювати кон’юнктуру ринку
– обґрунтовувати шляхи покращення економічної діяльності фірми.

Рекомендована література

Метою «Виробничої (переддипломної) практики» студентів, що здобувають освітній ступінь «магістр» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підвищення фахового рівня студента, отримання досвіду проведення самостійного дослідження, підприємливе застосування набутих теоретичних знань та аналітичних інструментів в реальних умовах функціонування підприємства, формування навичок аналітичної оцінки та концепції розвитку основних показників діяльності підприємства, що виступає об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи студента.

Основними завданнями виробничої (переддипломної) практики є:

– закріпити, систематизувати та підприємливо застосовувати набуті теоретичні знання з основних дисциплін професійної підготовки, а також їх поглибити та доповнити;

– опанування здобувачами вищої освіти сучасних прийомів, методів та інструментарію професійної діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– посилити навички самостійного збирання економічних фактів і даних, їх дослідження, узагальнення, обґрунтування та вироблення практичних рекомендацій щодо розв’язання актуальних підприємницьких проблемних ситуацій;

– формування у майбутніх фахівців умінь та практичних навичок в сфері підприємництва;

– безпосередня практична підготовка здобувачів вищої освіти до самостійної роботи на фахових посадах, поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних навичок зі спеціальності й навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, уміння працювати з фактичним матеріалом виробничої діяльності підприємства й використовувати його для виконання кваліфікаційної роботи;

– підбір аналітичного матеріалу для оформлення звіту з виробничої (переддипломної) практики;

– підготовка та збір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у результаті проходження «Виробничої (переддипломної) практики» студенти повинні:

знати:

 • процедуру пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування стратегічних рішень на підприємстві;
 • виявити проблемні напрями у діяльності підприємства й досліджувати їх причини;
 • дослідити ринок, на якому працює підприємство та оцінити його перспективність;
 • аналізувати середовище функціонування підприємства, особливості та умовами розвитку галузі, яку воно представляє;
 • визначати місію, візію, цілі підприємства, місце і роль підприємства в галузі;
 • провести порівняльний аналіз конкурентів, визначити ринкову позицію та конкурентні переваги підприємства;
 • розрахувати критерії та показники конкурентоспроможності підприємства;
 • оцінити конкурентоспроможність підприємства та продукції;
 • виявити проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції;
 • оцінити фінансово-економічний стан підприємства за групами показників;
 • визначити можливості покращення існуючого стану підприємства на ринку;
 • оцінити ефективність діяльності підприємства та обґрунтувати перспективи її підвищення за рахунок розробки стратегії, впровадження інновацій, технічного переозброєння тощо.
 • визначати стратегічні альтернативи розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності;
 • вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків;
 • аналітично оцінювати практичні та статистичні матеріали та їх обґрунтування у Звіті виробничої (переддипломної) практики;
 • працювати з фактичним матеріалом виробничої діяльності підприємства й використовувати його для виконання кваліфікаційної роботи.

вміти:

 • оцінювати середовище діяльності галузі, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень;
 • розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності;
 • застосовувати одержані знання на практиці;
 • адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності;
 • визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення;
 • вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності;
 • генерувати інноваційні рішення з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур;
 • набути практичні навички та компетентності фахівця зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які передбачені відповідною освітньо-професійною програмою;
 • зібрати, систематизувати та узагальнити інформацію для її подальшого використання при виконанні кваліфікаційної роботи.
 1. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник /
  І.А. Дмитрієв, І.М. Кирчата, О.М. Шершенюк Х.: ФОП Бровін О.В., 2020.
  340 с.
 2. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В. Теорія та практика підприємницького ризику: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 224 с.
 3. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швиданенко В. В. Економічна діагностика: навч. посібник для студентів ВНЗ . Львів: Новий світ, 2012. 449с.
 4. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика. 2-ге вид. [текст]: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 456 с.
 5. Латинін М. А. Стратегічне планування [Текст] : навч. посіб. / М. А. Латинін / Т. М. Лозинська, І. В. Дунаєв ; за заг. ред.. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 248 с.
 6. Ладунка І.С., Рибалка Т.М. Особливості економічного управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. № 13.
 7. Майк Ротер, Джон Шук Вміння бачити бізнес-процеси: створення цінності та зменшення втрат; перекл. з англ. Катерина Гуменюк. Бібліотека Лін Інституту. Київ: Пабулум, 2017. 132 с.
 8. Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної) практики, написання та оформлення звіту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної та заочної форм / В. О. Дмитрук, Б. І. Косович, О. П. Осідач. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. 38 с.
 9. Михасюк І., Сухай О., Гукалюк А., Косович Б. Зовнішня торгівля і біржова діяльність : глобалізаційний аспект : монографічний навч. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2016. 298 с.
 10. Михасюк І., Косович Б., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2020. 303 с.
 11. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.
 12. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посібник / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко, А. В. Вакуленко. Київ : КНЕУ, 2006. 527 с.
 13. Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/.
 14. Посилкіна О.В., Світлична К.С. Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. екон. спец. Харків: Вид-во НФаУ, 2014. 333 с.
 15. Посилкіна, О. В., Доровський О.В. Козирєва О.В. Конкурентоспроможність. Частина 1 : навч. посібник. Харків: НФаУ, 2017. 180 с.
 16. Посилкіна, О. В., Доровський О. В., Козирєва О.В., Деренська Я.М. Економічний аналіз. Частина 1. Теорія економічного аналізу: навч. Посібник. Харків : НФаУ, 2017. 142 с.
 17. Педько А. Б. Основи підприємництва і бізнес-культури: навч. посіб. К. : Центр навчальної літератури, 2020. 168 с.
 18. Створення власного бізнесу : навч. посібник / Колот А.М., Швиданенко Г.О. та ін. К. : КНЕУ, 2017. 311 с.
 19. Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : підручник. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с
 20. Стратегії розвитку бізнесу: теорія і практика : навч. посібник / Зоя Галушка, Олена Лусте. Чернівці: Чернівец. над. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с.
 21. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика підприємства: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2012. 121 с.

Допоміжна література:

 1. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств: підручник. К.:КНЕУ, 2006. 780 с.
 2. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2012. 292 с.
 3. Гетьман О. О., В. М. Шаповал. Економічна діагностика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 307 с.
 4. Косович Б., Дмитрук В. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації. Науково-практичний журнал. Економiка та держава: № 5. 2020. С. 88-92.
 5. Магас В. Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи. Економіст. № 1. 2016. С. 46-48.
 6. Михасюк І., Гукалюк А., Косович Б. Проблеми конкурентоспроможності українського підприємництва і торгівлі в умовах глобалізації. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Випуск 56. С. 308-316.
 7. Михасюк І., Михайлишин Р. Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 314 с.
 8. Михасюк І., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва в умовах воєнного стану : монографія. Львів : Ліга-Прес, 240 с.
 9. Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2014. 158 с.
 10. Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Пототай О.І. Управління проектами: підручник К: центр навчальної літератури. 2020. 432 с.
 11. Основи бюджетування: навч. метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / за заг. ред. Л.П. Батенко. К.: КНЕУ, 2010.
 12. Петренко Н.О. Управління проектами: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 244 с.
 13. Посилкіна, О. В., Деренська Я.М. Інвестиційні інструменти управління якістю : навч. посібник Харків : НФаУ, 2016. 152 с.
 14. Примак В. Управління проектами: навчальний посіб. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. URL: https://www.twirpx.com/file/2190503/
 15. Резнікова Н. В., Іващенко О. А., Курбала Н. В. Тенденції розвитку малого і середнього бізнесу та його вплив на економічну кон’юнктуру і конкурентоспроможність розвинених країн. Економiка та держава. № 10. 2020. URL: economy.in.ua/
 16. Семикіна М.В., Петіна О.М. Інтелектуальний бізнес: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. За ред. М. В. Семикіної. Кіровоград: КНТУ, 2015. 141 с.
 17. Mykhasiuk I., Kosovych B. Innovative activity and security of Ukraine in conditions of war. Kksiazce: Współczesne organizacje. Zarządzanie-Innowacje-Rozwój. Prace Naukowo-Dydaktyczne. KUZ KROSNO. 2020. 15 s.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Державної служби інтелектуальної власності України. URL: http://sips.gov.ua/
 3. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
 4. Головне управління статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Європейська мережа бізнес-етики (EBEN). URL: http://eben.org.
 6. Ліга Бізнес Інформ. URL: www.liga.net.
 7. Урядовий портал Кабінету Міністрів України. URL: kmu.gov.ua
 8. Національний банк України. URL: bank.gov.ua
 9. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. URL: uceps.org
 10. Національна бібліотека України     ім.     В. І. Вернадського. URL: nbuv.gov.ua
 11. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). URL : http://icps.com.ua/
 12. Світова організація торгівлі. URL: www.wto.org

Матеріали

Metodychka Vyrobnycha_Pereddyplomna_Praktyka

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус