Управління проєктами

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51сдоцент Грищук А. М.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Метою викладання дисципліни є формування в студентів (майбутніх фахівців) належних теоретичних знань і практичних умінь та навичок з методології управління проєктами. Основними завданнями дисципліни є: доведення необхідності проєктної діяльності підприємств та організацій за умов змінного ринкового середовища; побудова узагальненої моделі управління проєктами, як системи взаємопов’язаних цілей, функцій та інструментів; формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій управління проєктами. Предметом дисципліни є процеси управління проєктами та інструментарій, що використовується менеджером проєкту для ефективного управління ним.

 

Результати навчання:

 • знати:

– теоретико-методологічні засади управління проєктами (мету (цілі), завдання, принципи, методи та функції управління проєктами);

– основні характерні ознаки, середовище та учасників проєктів, фази та стадії життєвого циклу проєкту;

– функціональні підсистеми забезпечення управління проєктами (кадрова, фінансова, матеріально-технічна та ін.).

 • вміти:

– здійснити обґрунтування проєкту, використовуючи бізнес-план чи ТЕО та провести презентацію проєкту;

– структуризувати та планувати роботи по проєкту;

– визначати вартість проєктних робіт та планувати ресурсне забезпечення проєкту;

– контролювати виконання проєкту.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бізне-план: технологія розробки та обгрунтування: навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев’янко. – Київ: КНЕУ, 2002. 379 с.
 2. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. Київ: КНЕУ, 2000. 322 с.
 3. Грищук А.М. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Управління проєктами». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 26 с.
 4. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
 5. Управління проектами: навчальний посібник / Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, І.П Малик. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

Додаткова література:

 1. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 198 с.
 2. Аптекар С.С., Верич Ю.Л. Проектний аналіз: підручник. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. 308 с.
 3. Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. 2-ге вид. стер. Київ: Знання, 2006. 415 с.
 4. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 231 с.
 5. Калач Г.М. Управління проектами [Текст]: навч. посіб. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. 334 с.
 6. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів [Текст]: навч. Посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 344 с.
 7. Когон Корі, Сьюзетт Блейкмор, Джеймс Вуд. Керування проектами для «неофіційних» проект-менеджері / Пер. з англ. М. Євсеєнко, О. Кожушко. Харків: В-во «Ранок»: Фабула, 2019. 240 с.
 8. Кучеренко В.Р., Маркітян О.С. Управління діловими проектами: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 280 с.
 9. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навч. посіб. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2004. 208 с.
 10. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. посіб. Тернопіль, 2014. 270 с.
 11. Митяй О.В. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. Київ, 2011. 311 с.
 12. Петренко Н.О. Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами [текст] навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 244 с.
 13. Трілленберг Вілфрід. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів. Тернопіль: Економічна думка, 2002. 96 с.
 14. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 258 с.
 15. Швець Л.П., Пилипяк О.В., Доберчак Н.І. Проектний аналіз: навч. посіб. Львів: Новий світ, 2000, 2011. 643с.
 16. Шумейко А.К., Науменко А.П., Худасова С.Ф., Гаврилко Т.О. Проектний аналіз і управління проектами: Конспект лекцій. Київ: НАУ, 2012. 345 с.

Інтернет-джерела:

 1. Державна служба статистики України: http: // www.ukrstat.gov.ua
 2. Журнал «Економіка»: http://www.economix.com.ua/
 3. Журнал «Інтелектуальний капітал»: http://www.ndiiv.org.ua
 4. Журнал «Юстиніан»: http://www.justinian.com.ua/
 5. Експерт: http://www. expert.ua.
 6. Євростат: http: // europa.eu.
 7. Інститут дослідження cвітових технологій Лойола Коледж, Мериленд, США: http://www.itri.loyola.eduстатистика США http: //www.census.gov
 8. Інтернет-портал для управлінців: http://www.management.com.ua/
 9. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»:http://www.interfax.kiev.ua
 10. Компаньйон: http://www.companion.ua/Articles/
 11. Міжнародний Інститут Бізнесу:http://www.iib.com.ua
 12. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: http: //www. gov.ua
 13. Міністерство освіти і науки України: http: // mon.gov.ua
 14. Національний інститут стратегічних досліджень: http: // niss.gov.ua
 15. Українська Асоціація Бізнес-інкубаторів та Інноваційних центрів: http: // novekolo.info
 16. Освітній портал, присвячений висвітленню освітніх і наукових проєктів в Україні: http://www.osvita.org.ua
 17. Проєкт SME Toolkit Департаменту Малого та Середнього Бізнесу Групи Світового Банку:http://www.smetoolkit.org
 18. Проєкт технічної допомоги Агенства США з міжнародного розвитку: http: // atci.com.ua.
 19. Сайт вивчення сучасних методологій керування програмними проєктами: http://www.scrumhub.com/
 20. Українська Інвестиційна Газета:http://www.investgazeta.net

Матеріали

Методичка УП_2023-2024

РП_УП_маг_2023-2024

РП_УП_магістр_2022-2023

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_УП_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_УП_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус