Управління проектами

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Метою викладання дисципліни є формування в студентів (майбутніх фахівців) належних теоретичних знань і практичних умінь та навичок з методології управління проектами. Основними завданнями дисципліни є: доведення необхідності проектної діяльності підприємств та організацій за умов змінного ринкового середовища; побудова узагальненої моделі управління проектами, як системи взаємопов’язаних цілей, функцій та інструментів; формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій управління проектами. Предметом дисципліни є процеси управління проектами та інструментарій, що використовується менеджером проекту для ефективного управління ним.

 

Результати навчання:

  • знати:

– теоретико-методологічні засади управління проектами (мету (цілі), завдання, принципи, методи та функції управління проектами);

– основні характерні ознаки, середовище та учасників проектів, фази та стадії життєвого циклу проекту;

– функціональні підсистеми забезпечення управління проектами (кадрова, фінансова, матеріально-технічна та ін.).

  • вміти:

– здійснити обґрунтування проекту, використовуючи бізнес-план чи ТЕО та провести презентацію проекту;

– структуризувати та планувати роботи по проекту;

– визначати вартість проектних робіт та планувати ресурсне забезпечення проекту;

– контролювати виконання проекту.