МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Виклюк М. І.ЕКМ-31с, ЕКМ-32с, ЕКМ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКМ-41сдоцент Виклюк М. І.
ЕКМ-42сдоцент Виклюк М. І.

Опис курсу

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» є вибірковою дисципліною для підготовки бакалаврів з спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається в 6 семестрі в обсязі 4 кредитів.
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» полягає у формуванні в студентів системи знань з теоретичних засад і технологій формування, розвитку та використання конкурентних переваг підприємства за рахунок здійснення бізнесу у різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних, демографічних та інших особливостей цих країн та їх взаємодії.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» є:
– розгляд сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту;
– дослідження сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки;
– формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Рекомендована література

Основна література:
1. 1. Бутко М., Бутко І., Дітковська М. Міжнародний менеджмент. Видавництво Центр навчальної літератури. 2018. 412 с.
2. Білик Р.С., Білик Р.Р. Міжнародний менеджмент: навч.посіб. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. 320 с.
3. Глуха Г.Я., Холод С.Б., Момот В.Є., Євтушенко О.А. .Міжнародний менеджмент: навчальний посібник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 72 с.
4. Гуткевич С. О., Дмитренко Г. В., Оніщенко І. Г., Сафонов Ю. М. Міжнародний менеджмент: підручник; за ред. д. е. н., проф. Гуткевич С. О. К.: Кафедра. 2015. 535 с.
5. Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. К. : МАУП, 2006. 296 с.
6. Міжнародний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад. Бакова І.В., Сакун Г.О., Кульчицька М.К. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. 40 с.
7. Онищенко В.П. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 384 с.
8. Рокоча В.В., Одягайло Б.М., Терехов В.І. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. 172 с.
9. Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу: підручник/ МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.. Київ: Київський ун-т, 2018. 687 с.
10. Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. та ін. Міжнародний менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
11. Ястреб М.П.. Чорний Г.М. Основи міжнародного менеджменту (Управління в міжнародних фірмах): Навч. посібник. К.: НУБіП україни, 2012. 148 с.
12. Яхно Т.П., І.А. Лапшина,. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. Львів: «Контакт – ЛВ», 2005. 304 с.

Додаткова література:
1. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посібн. / С. В. Бестужева. Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. 384 с.
2. Березовенко С.М. Кон’юнктура світових товарних ринків: підручник/ МОН. – Київ: Київський університет, 2008. 272 с.
3. Бобина М. А., Грачев М. В. Международный бизнес: стратегия альянсов. М.: Дело, 2006. 239 с.
4. Вергун В.А., Ступницький О.І. Контролінг у системі міжнародного бізнесу: навчальний посібник/ МОН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2011. 319 с.
5. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 856 с.
6. Дякин Б. Г. Международный бизнес: учебник.М. : Rosbi : ТЕИС. 2009. 528 с.
7. Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств: підручник/ МОН МС України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Київ: ДКС центр, 2013. 348 с.
8. Міжнародний бізнес: теорія і практика : монографія / Н. М. Лисиця, Я. О. Полякова, Л. В. Базалієва та ін. Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. 140 с.
9. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А.М. Міжнародний мненеджмент: навч.посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. 200с.
10. Панченко Э.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.посібник. К.:КНЕУ, 1996 – 80 с.
11. Побоченко Л.М. Бізнес міжнародних економічних організацій: конспект лекцій/ МОН; Національний авіаційний університет. Київ: НАУ-друк, 2010. 80 с.
12. Радченко В.В. Международный менеджмент. Уч.пос. 2-е изд. К.: МАУП, 2002. 240 с.
13. Транснаціональні корпорації: Навч. Пособник / В.Рокоча,
О.Плотніков, В.Новицький та ін. К.: Таксон, 2001. 304 с.
14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник / за ред. Д-ра екон.наук, проф. А.І.Кредісова. 2-е вид.,допов. К.: ВІРА-Р, 2002. 550 с.

Інформаційні ресурси
1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
2. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка URL : https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/
1. Бібліотека ім. В. Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/
2. Бібліотека ім. Драгоманова. URL: http://lib.npu.edu.ua/
3. Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/
4. Студентська електронна бібліотека URL: http://www.lib.ua-ru.net/
5. Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
6. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Статистична звітність емітентів України [Електронний ресурс]. –
URL : www.smida.qov.ua/db/emitent.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Завантажити силабус

Силабус: РОБОЧА ПРОГРАМА

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: ІНДЗ_Міжнародний менеджмент_2023

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус