Господарське право

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Грищук А. М.ЕКМ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Результати навчання:

знати: основні засади правового регулювання господарської діяльності; зміст більшості господарсько-правових норм; організаційно-правові форми, в яких можна здійснювати господарську діяльність; існуючі правові колізії (проблеми) у регулюванні господарської діяльності та господарських відносин; зарубіжний досвід правового регулювання господарської діяльності.

вміти: аналізувати існуючий стан вітчизняної системи господарського законодавства; розробити алгоритм дій щодо заснування (реєстрації) суб’єкта господарювання та скласти перелік документів, які необхідні на кожному з етапів; розробити проект будь-якого типу господарського договору; застосувати набуті знання з господарського законодавства в процесі подальшої діяльності за обраною спеціальністю.

Анотація навчальної дисципліни:

Основи правового регулювання господарської діяльності. Загальна характеристика організації діяльності та припинення діяльності суб’єктів господарювання. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. Правовий статус окремих суб’єктів господарського права та інших учасників господарських правовідносин. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність. Правове регулювання відносин власності та приватизаційного процесу в економіці України. Правові засади захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та процесів інвестування. Правове регулювання інноваційної діяльності. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Рекомендована література

  1. Господарське право: Навчально-методичні поради з вивчення дисциплін / для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки «Менеджмент» / укладач А.М. Грищук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.- 34 с.
  2. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О.Господарське законодавство: Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – У двох частинах. Частина І (лекційний курс). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 502 с.
  3. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство. Практичний курс: Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 180 с.