Цікало Євген Іванович

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Автоматизація облік і аудиту, обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень.

Курси

Публікації

1. Цікало Є. Позиціювання функції обліку в процесах інтеграції і самоорганізації/ Є. Цікало // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва” у Міжнародній науково-практичній конференції, 18-19 квітня 2016 року – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 178-180 (0,2 друк. арк.).
2. Цікало Є.І. Обліковий фактор в прийнятті і реалізації інтегрованих рішень / Є. І. Цікало // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю і аналізу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ, Івано-Франківськ.: Вид-во ІФНТУНГ, 2015. – С. 120-121(0,13 друк. арк.).
3. Цікало Є. І. Формалізація взаємодії елементів системи управління через процеси прийняття і реалізації рішень / Є. І. Цікало // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 31. – Ч.2. – С. 383–390. – ISSN 2078-5860 (0,78 друк. арк.).
4. Цікало Є. Властивості інтегрованих систем управління: кібернетичний аспект формування і реалізації / Є. Цікало // Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. №23.10. – С. 349–355 (0,62 друк. арк.).
5. Цікало Є. Облікова система підприємства: категорія і системоутворюючі ознаки// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. №46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.220-228.
6. Цікало Є. Моделювання розрахунків податку, альтернативного до податку на додану вартість // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. №45. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 12 с.
7. Цікало Є.І. Реалізація функцій управління бізнес-процесами в обліковій системі // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. – Спец. вип. 21. “Фінансово-економічні перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 395-399.
8. Цікало Є.І.Оперативне управління за центрами відповідальності // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. №5. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.215-222.
9. Цікало Є., Проць А. Особливості реалізації стадій створення інформаційної системи обліку в умовах використання базових проектних рішень.// Вісник НУ “Львівська політехніка”. “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – №576. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – С.463-467.
10. Цікало Є. Координація рішень в центрах відповідальності // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики”, 3-5 жовтня 2007 року. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.203-205.
11. Цікало Є. І. Ризики в аудиті інтегрованих інформаційних систем управління / Є. І. Цікало // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Майбутнє-аудит» (27 листопада 2013 р.) : тези доповідей / ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Видавець Р. Козлов, 2013.- С. 113-114. (0,16 друк. арк.).
12. Цікало Є. І. Підхід до формалізації господарської операції, обумовленої управлінським рішенням / Є. І. Цікало // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : тези виступів ХІІ Міжнародної наукової конференції (24–25 жовтня 2013 р.) . – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 53–54 (0,16 друк. арк.).
13. Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.- 167с. (З грифом Міністерства освіти і науки України; 9,6 др.арк., особисто автору належать 6,3 др.арк.).
14. Організація економічного аналізу господарської діяльності в умовах його автоматизації: Навч. посібник / Є.В. Мних, Р.Л. Хом’як, Є.І. Цікало. – К.: УМК ВО, 1991. – 40 с. (1.5 др.арк.).
15. Цікало Є.І. Автоматизація бухгалтерського обліку і контролю на основі використання автоматизованих робочих місць: Навч. посібник. – К.: Міносвіти, 1992. – 56 с. (2.2 др.арк.).

Біографія

ІКАЛО Євген Іванович закінчив Шклівську середню школу Яворівського району Львівської області.
Навчання на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (1974 – 1979 роки).
Завідувач лабораторією обчислювальних машин економічного факультету (1979 -1985 роки).
Навчання в аспірантурі (1985 – 1989 роки).
Захист кандидатської дисертації на тему “Автоматизація бухгалтерського контролю на промисловому підприємстві (на прикладі контролю руху матеріальних цінностей)” (1989 рік).
Асистент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності Львівського державного університету імені Івана Франка (1989 – 1991 роки).
Доцент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності (з 1991 року), доцент кафедри обліку і аудиту (з 1993 року) Львівського національного університету імені Івана Франка.
Досвід викладання дисциплін: “Облік і аудит”, “Фінансовий і управлінський облік”, “Теорія економічного аналізу”, “Бухгалтерський облік”, “Облікові системи бухгалтера”, “Аудит в облікових системах”, “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті”.
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Бухгалтерський облік в управлінні прикладними продуктами
3. Аудит в облікових системах
4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Розклад