Економіка підприємства (073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Червона О. Ю.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с, ЕКі-21с
532доцент Червона О. Ю.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКМ-21сІвончак І. О.
ЕКМ-22сІвончак І. О.
ЕКМ-23сІвончак І. О.
ЕКі-21сдоцент Червона О. Ю.
532ЕКН-31сдоцент Червона О. Ю.
ЕКН-32сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення теоретико-методологічних аспектів створення та діяльності підприємств, визначення особливостей їх організації та ефективного функціонування, систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління суб’єктами господарювання та отримання економічних і соціальних результатів діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.

Основними завданнями дисципліни є вивчення особливостей діяльності та розвитку підприємства; дослідження сутності та сучасних тенденцій здійснення підприємницької діяльності; освоєння знань з організації діяльності та управління підприємствами; вивчення процесів формування і використання капіталу підприємства;  формування практичних навичок з проведення розрахунків для оцінки результативності діяльності підприємства та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства; набуття навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності на підприємствах.

Рекомендована література

Основна література:
1. Економіка підприємства: навч. посіб. / [І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, С. В. Сусліков, К. О. Тимофєєва] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Харків. Політехн. ін-т». Харків: НТУ «ХПІ», 2016.380 с.
2. Економіка підприємства: Підручник / С.Ф. Покропивний / за ред. С.Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2005.
3. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г. О., Е 40 Васильков В. Г., Гончарова Н. П. [та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. К.: КНЕУ, 2009. 598 с.
4. Лойко В.В., Макаровська Т.П. Економіка підприємства: [навч. посібн.] / В.В. Лойко, Т.П. Макаровська К.: КНУТД, 2015. 267с.
5. Підприємництво : економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла, О.Ю. Червона та ін.; за наук. ред.О.Є. Сухай.- Львів: Ліга-Прес, 2016. -280 с. (Розділ 1. Економіка підприємства).
6. Червона О.Ю., Урба С.І. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2012. 184 с.

Допоміжна література:

7. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. К.: Кондор. Видавництво, 2016. 378 с.

8.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 488с.

9.Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV. URL. http://zakon.rada.gov.ua.

10. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов К.: Центр учбової літератури, 2009. 728 с.

11. Економіка підприємства: навчальний посібник / О. М.Бандурка, Є. В. Ковальов, М. А.Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків : ХНУВС. 2017. 192 с.

12. Економіка підприємства : підручник / за ред. А. В. Шегди. К. : Знання, 2006. 615 с.

13.Економіка підприємства : підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 700 с.

14. Круш П.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. / П.В. Круш, В.І. Подвічина, Б.М. Сердюк К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. 780 с.

15. Податковий кодекс України № 2755-VІ від 01.12.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

16. Про оплату праці: Закон України № 144/95-ВР від 20.04.95 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95

17. Рогач С.М., Суліма Н.М., Гуцул Т.А. Економіка підприємства (в схемах і таблицях): Навч. посібник. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 508 с.

18. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навч. посібник. / В.А. Сідун. X.: ХДУХТ, 2002.

19. Шарко М.В.,Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М.  Економіка підприємства : навч. пос., Гальвентика., 2020.  436 с.

20. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 600 с.

Силабус:

Завантажити силабус