Економіка та управління міжнародними організаціями

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Жук О. П.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51сдоцент Жук О. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Економіка і управління міжнародними організаціями» є нормативною дисципліною спеціалізації для освітньо-професійної програми підготовки магістрів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування», яка викладається на 1-у році навчання в обсязі 4 кредитів

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти закономірності та особливості роботи міжнародних організацій і процесів управління ними у глобальному бізнес-середовищі. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних засад організації роботи міжнародних організацій на різних рівнях, так і процесів та інструментів, які потрібні для використання цих теоретичних знань у практиці управління міжнародними організаціями

Метою вивчення навчальної дисципліни „Економіка і управління міжнародними організаціями” є поєднання базової системної теоретичної підготовки студентів зі здобуттям належних умінь та практичних навичок управління міжнародними організаціями і міжнародним бізнесом, необхідних для досягнення комерційних цілей на міжнародному ринку.

Результати навчання:

 • знати:
 • принципи організації та функціонування міжнародних організацій;
 • економічні засади функціонування міжнародних організацій на глобальному ринку;
 • підходи, методи та інструменти управління діяльністю міжнародних організацій.
 • вміти:
 • використовувати теоретичні основи функціонування міжнародних організацій в сучасних умовах;
 • дослідити економічне та управлінське бізнес-середовище діяльності міжнародних організацій на основі популярних методик аналізу середовища організації;
 • сформування стратегію, організаційну структуру управління, ефективну систему управління людськими ресурсами, контролю та звітності міжнародних організацій.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Юхименко П.І. Міжнародний менеджмент / П.І. Юхименко, Л.П. Гацька, М.В. Півтора. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488с.
 2. Яхно Т.П. Міжнародний менеджмент / Т.П. Яхно, І.А. Лапшина. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
 3. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності. Навч. посіб. / За ред. Якубовського С. О., Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. – К.: ЦУЛ, 2011. – 472 с.
 4. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Економіка і управління міжнародними організаціями” для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”. / Уклала О.П. Жук.  – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.  –  28 с.
 5. Додаткова література:
  1. Гіл Ч. Міжнародний бізнес / Чарльз Гіл [Пер. з англ.] – К.: Основи, 2001. – 854 с.
  2. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи: аналіт. доповідь / М.Г. Бугрій, І.В. Ус, Т.О. Федоренко, Є.О. Медведкіна. – К.: НІСД, 2012. – 46с.
  3. Гриффин Р., Пастей М. Международный менеджмент: 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 1088с.
  4. Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь, 2002. – 703 с.
  5. Максимцев И.А. Международный менеджмент / И.А. Максимцев, С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич. – С.-Пб.: Питер, 2013. – 720с.
  6. Савченко К.В. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. -154с.
  7. Сорос Д. Про глобалізацію / Джордж Сорос. – К.: Основи, 2002. – 173 с.
  8. Стігліц Д. Глобалізація та її тягар / Д. Стігліц. – К.: КМ Академія, 2003. – 252 с.
  9. Транснаціональні корпорації / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін.. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
  10. Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент: навч. посібник / Білозубенко В.С., Озаріна О.В., Семенов А.А.; за ред. О.Б. Чернеги. – К.: ЦНЛ, 2006. – 592с.

Матеріали

Mizhnarodniy_Menedzhm_Yuhimenko2011

Міжнародні організації

Силабус:

Завантажити силабус