Економіка і управління міжнародними організаціями (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Жук О. П.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51сдоцент Жук О. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Економіка і управління міжнародними організаціями» є вибірковою дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки магістрів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент» ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування” обсягом 90 год (3 кредитів).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти закономірності та особливості роботи міжнародних організацій і процесів управління ними у глобальному бізнес-середовищі. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних засад організації роботи міжнародних організацій на різних рівнях, так і процесів та інструментів, які потрібні для використання цих теоретичних знань у практиці управління міжнародними організаціями

Метою вивчення навчальної дисципліни „Економіка і управління міжнародними організаціями” є поєднання базової системної теоретичної підготовки студентів зі здобуттям належних умінь та практичних навичок управління міжнародними організаціями і міжнародним бізнесом, необхідних для досягнення комерційних цілей на міжнародному ринку.

Результати навчання:

 • знати:
 • принципи організації та функціонування міжнародних організацій;
 • економічні засади функціонування міжнародних організацій на глобальному ринку;
 • підходи, методи та інструменти управління діяльністю міжнародних організацій.
 • вміти:
 • використовувати теоретичні основи функціонування міжнародних організацій в сучасних умовах;
 • дослідити економічне та управлінське бізнес-середовище діяльності міжнародних організацій на основі популярних методик аналізу середовища організації;
 • сформування стратегію, організаційну структуру управління, ефективну систему управління людськими ресурсами, контролю та звітності міжнародних організацій.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бутко М., Бутко І., Дітковська М. Міжнародний менеджмент. – К.: ЦНЛ, 2018. – 412с.
 2. Дахно І., Алієва-Барановська В. Глобальний бізнес – К.: ЦУЛ, 2019. – 560 с.
 3. Козак Ю., Ковалевський В., Логвінова Н. Міжнародні організації. – К.: ЦНЛ, 2019. – 344с.
 4. Лєбєдєва О., Білоцерківець В., Завгородня О. Міжнародна економіка. – К.: ЦНЛ, 2019. – 416с.
 5. Лук’яненко Д., Козак Ю., Макогон Ю. Міжнародна економіка. – К.: ЦНЛ, 2019. – 560с.
 6. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
 7. Сазонець О.М. Управління міжнародним бізнесом : навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2019. – 338 с.
 8. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / С. В. Тарасенко, Ю. М. Петрушенко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 222 с.
 9. Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент: навч. посібник / Білозубенко В.С., Озаріна О.В., Семенов А.А.; за ред. О.Б. Чернеги. – К.: ЦНЛ, 2006. – 592с.
 10. Юхименко П.І. Міжнародний менеджмент / П.І. Юхименко, Л.П. Гацька, М.В. Півтора. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488с.

Допоміжна:

 1. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.
 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес / Чарльз Гіл [Пер. з англ.] – К.: Основи, 2001. – 854 с.
 3. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи: аналіт. доповідь / М.Г. Бугрій, І.В. Ус, Т.О. Федоренко, Є.О. Медведкіна. – К.: НІСД, 2012. – 46с.
 4. Лук’янова О. М. Міжнародні організації: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – 76 с.
 5. Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь, 2002. – 703 с.
 6. Михайлова Л.І. Міжнародний менеджмент: навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.Ю. Юрченко, Ю.І. Данько, А.М. Михайлов. – К.: ЦУЛ, 2007. – 200с.
 7. Михасюк І. Менеджмент глобальної економіки / І. Михасюк, І. Бочан. – Львів; Жешув, 2004. – 196 с.
 8. Морозова С.А. Міжнародний менеджмент 21 ст: виклики глобалізації / С.А. Морозова, О.А. Варламова // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С.76-80.
 9. Ольхович-Новосадюк М. М. Україна та міжнародні організації [Текст]: навч. посіб. / М. М. Ольхович-Новосадюк, Ю. І. Рудакевич; Львів. Нац.. ун-т ім. Івана Франка. – Л.: Львівський нац.. ун-т ім.. Івана Франка, 2011. 120 с.
 10. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципл. / Є.Г. Панченко. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.
 11. Сорос Д. Про глобалізацію / Джордж Сорос. – К.: Основи, 2002. – 173 с.
 12. Стігліц Д. Глобалізація та її тягар / Д. Стігліц. – К.: КМ Академія, 2003. – 252 с.
 13. Транснаціональні корпорації / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін.. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
 14. Яхно Т.П. Міжнародний менеджмент / Т.П. Яхно, І.А. Лапшина. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304с.
 15. Світова організація торгівлі. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.wto.org.
 1. Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.
 2. Світовий банк. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.world bank.org.
 3. Міжнародний валютний фонд. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// imf.org.
 4. Евростат. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 6. Організація СЕДОС. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cedos.org.ua/
 7. Міністерство закордонних справ України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mfa.gov.ua
 8. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uceps.org.
 9. На світовій арені. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cedem.org.ua/library/na-svitoviy-areni/
 10. Індекс глобалізації KOF. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info

Матеріали

b-menedjment_i_glob_biznes

Mizhnarodniy_Menedzhm_Yuhimenko2011

Міжнародні організації

TNK і Україна

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма_2021

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма_2022

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма_2023

Завантажити силабус