Конфліктологія та медіація

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Возна Л. Б.ЕКС-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКС-21сдоцент Возна Л. Б.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, якими повинні оволодіти майбутні соціальні працівники, провідне місце займають управлінські технології, зокрема управління конфліктами та медіація. Дана програма повинна допомогти студентам оволодіти теорією, методикою та практикою підготовки й здійснення медіації як методу врегулювання конфліктів в соціальній сфері. вона сприятиме виробленню вмінь і навичок діалогових практик у діяльності соціального тпрацівника; розвинути здібності і практичні навики студентів з питань теорії конфліктів і їх розвитку; розв’язання конфліктів; проведення аналізу конфлікту для не допустити його повторення в майбутньому; динаміки розвитку конфлікту; вирішення, передбачення конфліктних ситуацій тощо.

Рекомендована література

Основна література:
1. Батрин Н. В. Управління конфліктами : опорний конспект лекцій.
Тернопіль: ТНЕУ. 2020.
2. Вайнагій М. В. Теоретико-правові проблеми переговорного процесу:
автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ – 2021, 19 с
3. Виноградова В. Є. Управління конфліктами : навч. посіб. Київ, 2017. 53
с.
4. Захарчин Г. М., Винничук Р. О. Управління конфліктами : навч. посіб.
2-ге вид. допов. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. 191 с.
5. Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом.
Базові навички медіації» / В.Л. Андрєєнкова, К.Б. Левченко, Н.В.
Лунченко, М.М. Матвійчук. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2018. –
144 с.
6. Конфліктологія та медіація: навчальний посібник / В. І. Докаш.
Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 249 с
7. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. для студентів,
аспірантів і викл. вищ. закл. освіти України / Г. І. Луцишин. – Львів:
Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 200 с.
8. Конфліктологія: навчальний посібник / Г. В. Гребеньков [та ін.] ; ред.
Г. В. Гребеньков. – Львів : Магнолія, 2018. – 228 с.
9. Медіація в Україні: теорія та практика : монографія / Н. А. Мазаракі /
Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2018. – 276 с.
10. Рахліс В. Л., Павленко О. О. Переговори і медіація: підручник для
підготовки професійного переговірника. Дніпро ТОВ «Дріант»,
видання 2-е перероблене, 2021. 344 с.
11. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : Підручник / Є.
Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – Рівне : Перспектива, 2017. –
240с.
12. Чанишева Г. І. Соціальний діалог: навч.-метод. посібник. Одеса:
Фенікс, 2021. 81 с.
Додаткова література:
13. Romanets, Y., S. Markova, and O. Holovan. “Особливості управління
конфліктами на КП НВК «Іскра».” Економіка і організація управління
1 (37) (2020): 120-125.
14. Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В.
Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред.
У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький :
Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.
15. Мартинюк, Г. Ф. “Причини виникнення конфліктів в системі
державного управління та шляхи їх вирішення.” Стратегія і тактика
державного управління 1-2 (2020): 18-26.
4
16. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням
медіації: соціально-педагогічний аспект. [Навч.-метод. посібник] / К.:
ФОП Стеценко В. В. 2016. 192 с.
17. Семенченко А. В., Аграмакова Н. В., Писаревська Г. І. Дослідження
взаємозв’язку конфліктних ситуацій і загроз кадровій безпеці
підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 467– 473.
18. Сивогракова З. А., Алєксєєнко Н. В. Психологія конфліктів. Соціальнопсихологічний вимір управління конфліктами : конспект лекції. Харків
: УкрДУЗТ, 2020. 52 с.
19. Сташук К. 17 кроків у конфлікті. Способи управління конфліктною
ситуацією / К. Сташук // Управління освітою: часопис для керівників
освітньої галузі. – 2017. – № 4. – С. 53-56.
20. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / Т. П.
Яхно, І. О. Куревіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
21. Тимчук Л.І., Білик Н.М. Основи медіації в соціальній роботі,
навчально-методичний посібник, Чернівці, 2016
https://issuu.com/390284/docs/
22. 11. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК
003:2010: наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327.
// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va327609-10
23. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів: Рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції від 29.09. 2017 р. № 839. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17
24. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів):
Закон України від 3.03.1998р., № 137/98-ВР. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98- %D0%B2%D1%80
25. Де навчають медіаторів / Веб-сайт Національної асоціації медіаторів
України. URL: http://namu.com.ua/ua/info/mediation/where-to-study/.
26. Український незалежний центр політичних досліджень.
http://www.ucipr.org.ua
27. Український центр економічних і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова. http://www.uceps.org
28. Фонд «Демократичні ініціативи». http://www.dif.org.ua
29. Центр «Соціальний моніторинг» http://www.smc.org.ua

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус