Корпоративне управління (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Горинь М. О.ЕКММ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124ЕКММ-61сдоцент Горинь М. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Стратегічне управління корпораціями. Оцінювання ефективності корпоративного управління.

 

Результати навчання:

  знати:
 • принципи організації та функціонування органів корпоративного управління;
 • моделі та принципи корпоративного управління в сучасних умовах;
 • основні елементи та принципи корпоративного контролю;
 • методи оцінки економічної ефективності корпоративного управління.
  вміти використовувати:
 • теоретичні основи корпоративного управління;
 • принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, ревізійні органи);
 • права та обов’язки акціонерів, їх реалізацію, дотримання та захист; порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики;
 • основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю (злиття та поглинання): природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання.

Рекомендована література

 • Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посіб. / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 644 с.
 • Денис О. Б. Корпоративне управління в банках: навч. посіб. К.: УБС НБУ, 2007. 463 c.
 • Корпоративне управління: навч. посіб. / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. К.: Кондор, 2007. 180 с.
 • Корпоративна соціальна відповідальність : підруч. / О. Гирик, О. Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. К. : УБС НБУ, 2009. 258 с.
 • Корпоративне управління : підруч. / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, Ю. Г. Симоненко. К.: Каравела, 2008. 384 с.

Силабус:

Завантажити силабус