Логістика (073 “Менеджмент”) освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті” – вступ 2021

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
48Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Белз О. Г.ЕКі-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКі-21сдоцент Белз О. Г., доцент Белз О. Г.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Логістика» є формування системних знань і розуміння концептуальних основ логістики.

Завданнями вивчення дисципліни «Логістика»  є:

 • набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та практики логістики;
 • опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики;
 • оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;
 • набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: поняття логістики, матеріального потоку, логістичних операцій; логістичних функцій; логістичних систем та логістичних ланцюгів; об’єкти логістики; етапи розвитку логістики; головні положення концепції логістики; показники, що характеризують матеріальні потоки; властивості логістичних систем; основні поняття закупівельної логістики; задачі закупівельної логістики; поняття виробничої логістики; порівняння традиційної і логістичної концепції організації виробництва; підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. сутність розподільчої логістики; канали розподілу в логістиці; сутність і завдання транспортної логістики; інформаційні потоки у логістиці; принципи організації логістичної інформації;  поняття матеріальних запасів, причини їх створення; види матеріальних запасів; системи управління матеріальними запасами; основні проблеми забезпечення ефективності складування; значення і сутність логістичного сервісу; показники стану обслуговування; підходи до оцінки ефективності логістичної системи;

вміти: класифікувати за видами логістику, матеріальні потоки, логістичні операції та логістичні системи; проводити прогнозування величини матеріалопотоку; використовувати різноманітні методи логістичних утворень; проводити управління матеріалопотоком та інформаційним потоком; оптимізувати план виготовлення виробів; проводити побудування логістичних систем; визначати витрати на доставку різних вантажів автомобільним транспортом; виявляти найбільш впливові фактори на результати розподільчої логістики; прогнозувати внутрішньовиробничі логістичні операції відповідно до місця їх прикладення; навчитися оцінювати ефективність логістичних рішень.

Рекомендована література

 1. Белз О. Г. Визначення економічного розміру замовлення підприємствами роздрібної торгівлі // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2015. – Вип. 52. – С.27-31.
 2. Белз О. Г. Визначення оптимальних координат розміщення розподільчих центрів на відрізку дороги // Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки. 2023. Випуску № 1 (07). С. 23-29.
 3. Белз О. Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Логістика» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / О. Г. Белз. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 44 с.
 4. Белз О. Розрахунок рейтингу постачальників у задачі управління постачаннями // Науковий журнал «Економіка і регіон». 2023. № 1 (88). С. 160-165.
 5. Гурч Л. М. Логістика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч. – К.: ДП: «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 560 с.
 6. Дмитриченко М. Ф. Транспортні технології в системах логістики: Підручник / М. Ф. Дмитриченко, П. Р. Левковець, А. М. Ткаченко, О. С. Ігнатенко, Л. Г. Зайончик, І. М. Статник. – К.: ІНФОРМАВТОДОР. 2007. – 676 с.
 7. Заборська К. Основи логістики: навчальний посібник / К. Заборська, Л. Е. Жуковська – Одеса: ОНАЗім. О. С. Попова, 2011. – 216 с.
 8. Кальченко А. Г. Логістика / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.
 9. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. В. Крикавський. – Львів: НУ: «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2006. – 456 с.
 10. Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнопильська. – К.: Кондор, 2006. – 340 с.
 11. Логістика: навч. посіб. / О.М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина, І. І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
 12. Логістика: навч.посіб. / Л. С. Безугла, Н. І. Юрченко, Т. В. Ільченко, І. М. Пальчик, Воловик Д.В. – Дніпро: Пороги, 2021. – 252 с.
 13. Окландер М. А. Логістика: Підручник / М. А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.
 14. Пономарьова Ю. В. Логістика: навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова– [2-ге вид. переб. тадоп.] – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
 15. Тюріна Н. М. Логістика: Навч. посіб. / Н. М.Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 392 с.
 16. Харрісон А. Управіління логістикою: Розробка стратегій логістичних операцій / Харрісон Алан, Ван Хоук Ремко; [пер. з англ. В. А. Сомило]. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 368 с.
 17. Чухрай Н. Логістичне обслуговування: Підручник / Н. Чухрай. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. – 292 с.
 18. Юринець В. Є. Основи логістики: Навч. пос. / В. Є. Юринець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 211 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус