Недержавний сектор у соціальному забезпеченні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Комаринська З. М.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКС-41сдоцент Комаринська З. М.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання про недержавні (неприбуткові) організації (НДО), вагомість та результативність внеску НДО у соціальну роботу, що обумовлюється специфікою такого феномену громадянського суспільства як «третій сектор»; поглибити їх уявлення про діяльність недержавних (неприбуткових) організацій щодо надання соціальних послуг, партнерства з органами державної влади та впливу на них в інтересах громадян.

Рекомендована література

Базова
1. Соціальне забезпечення в Україні: навч. посібник / кол. авторів; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів : Університет банківської справи, 2021. 547 с. – Розділ 13. Недержавний сектор соціального забезпечення в Україні .С. 213. Розділ 14. Морально-етичні та психологічні особливості роботи в системі соціального забезпечення. С. 223
2. Соціальні послуги: хто може залучатися до їх надання https://socsprava.com.ua/praktyka/soczialni-poslugy-hto-mozhe-zaluchatysya-do-yih-nadannya/
3. Інформація щодо надання соціальних послуг з догляду надавачами недержавного сектору (інфографіка) https://www.msp.gov.ua/news/19621.html

Допоміжна
4. Європейський кодекс соціального забезпечення, прийнятий Радою Європи 16.04.1964 р. URL: http://zakon1.rada.gov. ua/laws.
5. Калашников С.В. Теоретичні аспекти формування соціальної сфери в сучасних економічних умовах. Ефективна економіка. 2016. № 1. 47 с.
6. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 311 с. /авторський внесок: Розділ 4, підрозділ 4.1.Структура і напрями діяльності вітчизняної системи соціального захисту.-С.178-186
7. Комаринська З. М. Волонтерський рух як вияв соціального партнерства у час війни. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. – С.409-411
8. Сідєльнік Л. Л. Залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг в Україні. Аналітичний огляд сучасного стану та перспектив [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/ modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6032293
9. Павлюк К.С. Взаємодія органів державної влади та неурядових громадських організацій в системі забезпечення національної безпеки: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Павлюк К.С.; Національна академія держ. управління при Президентові України; наук. кер. Мандрагеля В.А. — К., 2016. — 206 с.
10. Сприяння реформі соціальних послуг в Україні. Контракт № CNTR 035289. Законодавчі та податкові аспекти діяльності недержавних організацій як постачальників соціальних послуг. Поліпшення умов участі недержавних організацій у соціальній економіці України. DFID. [fisco-inform.com.ua/download.php]
Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
12. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України: URL: http://zakon1.rada.gov.ua
13. Сайт Міністерства соціальної політики: URL:http://msp.gov.ua
14. Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05. 07. 2012 р. №5073-VI // ВВР України. – 2013. – №25. – Ст.252.
15.Закон України “Про громадські об’єднання» від 22.03. 2012 р. №4572-VI // ВВР України. – 2013. – №1

Силабус: Недержавний сектор у соціальному забезпеченні

Завантажити силабус

Силабус: Недержавний сектор у соціальному забезпеченні _2023-2024 н.р.

Завантажити силабус