Реінжиніринг бізнес-процесів (073 “Менеджмент”) освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті” – вступ 2021

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Белз О. Г.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-41сдоцент Белз О. Г., доцент Белз О. Г.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» є ознайомлення студентів з технологією реінжинірингу бізнес-процесів.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати: поняття та об’єкти процесного підходу, основні правила ідентифікації та виділення бізнес-процесів, фактори що впливають на ефективність аутсорсингу, способи опису бізнес-процесів, перешкоди змін бізнес-процесів, поняття «регламент», етапи управління бізнес–процесами в компанії
вміти: моделювати бізнес-процеси, визначати межі бізнес-процесі, визначати оточення бізнес-процесу, вибирати пріоритетні бізнес-процеси, оцінювати їх важливість та проблемність, та розраховувати індекс можливості проведення змін, оцінювати вартість бізнес-процесу та його оптимізації

Рекомендована література

  1. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів / О. Б. Данченко. К.: Університет економіки та права «Крок», 2017. 238 с.
  2. Єфременко Т. М., Краснокутська Ю. В. Реінжиніринг бізнес-процесів : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 100 с.
  3. Лепейко Т. І. Реінжиніринг бізнес-процесів: Навчальний посібник у схемах і таблицях / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2016. – 80 с.
  4. Нетепчук В. В. Реінжиніринг бізнес-процесів : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2014. 158 с.
  5. Пістунов І.М. Моделювання бізнес процесів: навчальний посібник. Д.: НТУ «ДП», 2021. 130 с.
  6. Пономаренко В. С., Мінухін С. В., Знахур С. В. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 244 с.
  7. Реінжиніринг бізнес-процесів : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» / О. М. Олійник, С. В. Маркова, О.О. Головань, А. С. Чкан. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – 72 с.
  8. Чорнобай, Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель // .Економічний аналіз: зб. наук. Праць. 2015. Том 22. № 2. С. 171-182.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус