Сіткове управління проектами

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Паславська І. М.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Паславська І. М.
ЕКк-42сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Завданням дисципліни «Сіткове управління проектами» є
формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь структурного аналізу проектів, побудови сіткових моделей, оптимізації сіткових моделей за критеріями оптимального використання ресурсів, володіння сучасними програмними продуктами побудови, аналізу та оптимізації сіткових графіків. Головну увагу приділяється сучасним інструментам ефективного планування діяльності підприємства.

Метою викладання навчальної дисципліни “Сіткове управління проектами” є здобуття майбутніми фахівцями знань та вмінь щодо застосування сіткових моделей для ефективного планування діяльності підприємства, застосування проектного підходу у діяльності, оптимізації використання ресурсів.

Головними цілями дисципліни є:

 • вивчити методи структурного аналізу робіт проекту;
 • вивчити особливості застосування проектного підходу в плануванні діяльності підприємства;
 • навчитися будувати сіткові графіки;
 • навчитися будувати та аналізувати діаграми Ганта;

здійснювати оптимізацію сіткових моделей за критеріями ефективного використання ресурсів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А.Гончарук. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 584 с.
 2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навчальний посібник / В.М. Гужва; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
 3. Інформаційні системи в менеджменті : підручник / В.О. Новак, Ю.Г.Симоненко, В.П. Бондар, В.В. Матвєєв.- К.: Каравела, 2008.- 616 с.
 4. Кобиляцький Л.С. Управління проектами. Навч.посіб./ Л.С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 198с.
 5. Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 344с.
 6. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи : навчальний посібник / М.І. Татарчук; Мін-во освіти і науки України, Київський нац.економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с.
 7. Hamilton A. Handbook of Project Management Procedures / A.Hamilton,TTL Publishing, Ltd.,2004. – P. 34
 8. Kousholt B. Project Management – Theory and practice / B.Kousholt, Nyt Teknisk Forlag, – 2007 – p.59.
 9. Lock D. Project management (9e ed.) / D. Lock, Gower Publishing,, –2007 . – 231p.

Додаткова література:

 1. Гуржій А.М. Інформатика та інформаційні технології : підручник / А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. – Х.: Компанія СМІТ, 2003. – 352 с.
 2. Писаревська Т.А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіка праці : навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / Т.А. Писаревська, О.В. Городній; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.
 3. Словник – довідник з питань управління проектами / Упраїнська асоціація управління проектами п/р Бушуєва С.Д. – К. Вид.дім «Ділова Україна», 2001. – 640с.
 4. Тарасюк Т.М.: Управління проектами. – К.: Каравела 2004 – 344 с.
 5. Управління проектами / Тям Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко І. М. – К.: Центр навчальної літератури., 2004, -224 с.

Інтернет ресурси

 1. pmforum.org
 2. apm.org.uk
 3. pmi.org
 4. office.microsoft.com/en-us/project/

Силабус:

Завантажити силабус