Сіткове управління проектами

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дацків Н. І.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Дацків Н. І.
ЕКк-42сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Сіткове управління проєктами” є здобуття майбутніми фахівцями знань та вмінь щодо застосування сіткових моделей для ефективного планування діяльності підприємства, застосування проєктного підходу у діяльності, оптимізації використання ресурсів.

Головними цілями дисципліни є:

 • вивчити методи структурного аналізу робіт проєкту;
 • вивчити особливості застосування проєктного підходу в плануванні діяльності підприємства;
 • навчитися будувати сіткові графи;
 • навчитися будувати та аналізувати діаграми Ганта;
 • здійснювати оптимізацію сіткових моделей за критеріями ефективного використання ресурсів.
Завданням дисципліни “Сіткове управління проєктами” є
формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь структурного аналізу проєктів, побудови сіткових моделей, оптимізації сіткових моделей за критеріями оптимального використання ресурсів, володіння сучасними програмними продуктами побудови, аналізу та оптимізації сіткових графіків. Головну увагу приділяється сучасним інструментам ефективного планування діяльності підприємства, сітковим моделям.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основисистемного підходу до аналізу функціонування суб’єктів господарювання;
 • економіко-математичні моделі об’єктів і процесів з метою їхнього аналізу, оцінювання, прогнозування та вдосконалення системи керування;
 • методи побудови та аналізу сіткових графіків;
 • методи побудови та аналізу графіків Ганта;
 • методи оптимізації сіткових моделей з метою ефективного використання ресурсів;

вміти:

 • застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • застосовувати принципи математичної логіки для аналізу економічних систем;застосовувати методи сіткового аналізу для ефективного планування діяльності та мінімізації витрат ресурсів часу, трудових та матеріальних ресурсів, аналізу та оптимізації сіткових моделей.

Рекомендована література

Базова

 1. Інформаційні системи в менеджменті : підручник / В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко, В.П. Бондар, В.В. Матвєєв. Київ: Каравела, 2008. 616 с.
 2. Логачова, Л.М., Логачова О.В. Управління проектами : навчальний посіб. Одеса : OLDI+, 2023. 208 с.
 3. Мостенська Т. Л., Мостенська Т. Г., Ралко О. С. Управління проектами. Київ, 2018. 591 с.
 4. Управління проектами : концепції та фази. Тернопіль, 2019. 85 с.
 5. Фесенко Т.Г. Управління проєктами: теорія та практика виконання проектних дій : навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2012. 181 с.
 6. Филипенко О.М. Колєснік Т.С. Управління проєктами: навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2016. 161 с.

Додпоміжна

 1. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Якрошенко Р.Ф. Управління проектами в умовах поведінкової економіки. Управління розвитком складних систем. 2018. № 33. с.26-30.
 2. Пуліна Т. В. Cучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні. Економіка та держава. 2017. No 10. С. 4–8.
 3. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 432 с.
 4. Тарасюк Г.М.Управління проектами. 3-тє вид. Київ, 2017. 320 с.
 5. Тям Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко І. М. Управління проектами. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 224 с.
 6. Hamilton A. Handbook of Project Management Procedures. TTL Publishing, Ltd., 2004. P. 341.
 7. Kousholt B. Project Management – Theory and practice. Nyt Teknisk Forlag, 2007. 59 p.
 8. Lock D. Project management. Gower Publishing, Ltd., 2007. 231 p.

Інформаційні ресурси

 1. URL:pmforum.org
 2. URL: www.apm.org.uk
 3. URL: www.pmi.org
 4. URL: www.office.microsoft.com/en-us/project/
 5. URL: www.bjetpro.com/

Матеріали

Завдання та теоретичні відомості до лабораторної роботи №1

Завдання та теоретичні відомості до лабораторної роботи №2

Завдання та теоретичні відомості до лабораторної роботи №3

Конспект-презентація лекційного матеріалу

 

Силабус: Силабус СУП 22-23

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Сіткове управління проектами (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус