Соціологія

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Возна Л. Б.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКС-11сдоцент Возна Л. Б.

Опис курсу

Під час навчання студенти отримають уявлення про ключові поняття та методи соціологічного аналізу. Зокрема, вивчатимуть структуру суспільства, взаємодії між соціальними групами, процеси соціалізації та вплив соціальних інститутів. Курс також охоплює теми, пов’язані з соціальними нерівностями, культурою, змінами в суспільстві та інші аспекти соціологічного підходу до розуміння суспільства.

Рекомендована література

Основна література:
1. Соціологія: навчальний посібник для студентів для студентів усіх
спеціальностей денної форми навчання, що вивчають «Соціологію» / О.
В. Горпинич, О. Ю. Клименко, Л. М. Москаленко, М. С. Труш, В. Ф.
Ятченко — Київ : ДУТ, 2019. — 235 с.
2. Ларіонова Н. Б. Соціологія в Україні./ Н. Б. Ларіонова – К., 2015
3. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Соціальна
допомога: анот бібліогр. Покажчик. – К., 2015.
4. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною
системою навчання. / Н. Й. Черниш – 5-те вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2009.
5. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та
соціально-гуманітарний аспект / [авт. кол.] ; за наук. ред. А. Я.
Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. — Київ : ДВНЗ «Університет
банківської справи», 2019. — 287 с.
6. Лукашевич М.П. Соціологія соціальної роботи: курс лекцій / М.П.
Лукашевич, Т.В. Семигіна. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 210 с.
Додаткова література:
7. Соціологія сім’ї : навчально-методичний комплекс / С. М. Вакуленко.
– Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
2021. – 68 с (https://karazinbook.com/pdfbook/768)
8. Богдан О. Про соціологію та соціальні дослідження // Що варто знати
про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для
громадських активістів та всіх зацікавлених / Олена Богдан; консультантрецензент Володимир Паніотто. – К.: Дух і Літера, 2015. – С. 22-25.
9. Васильченко В., Щетініна Л. Основні проблеми формування
середнього класу в Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. – №3.
10. Вітте Л. Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку
роль відіграє ЄС? –К.: Видавництво “Заповіт” 2006.
11. Гіденс Е. Що таке соціологія? // Соціологія: навчальний посібник /
Ентоні Гіденс; пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник. – К.: Основи, 1999. –
С. 16–33.
12. Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія:
навчальнометодичний посібник для самостійної роботи студентів
напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.
13. ДворецькаГ.В. Соціологія [Электронный ресурс]: навч. посіб. / Г.В.
Дворецька; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. унт ім. В. Гетьмана». – Вид. 3-тє, перероб. і доповн. – Електрон. текстові
дані. – К.: КНЕУ, 2013. – 428 с.
14. Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] /
Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир
Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус,
1955—2003.
15. Козирєв М. П. Соцiологiя: пiдручник / М. П. Козирєв. – Львiв:
Львiвський держaвний унiверситет внутрiшнiх спрaв, 2016. – 656 с.
16. Лопушняк Г. Д. Державна соціологія як передумова економічного
розвитку України. – Л., ЛРІДУ НАДУ,2011. – 411 с.
17. Макарова О. В. Соціологія в Україні: монографія. – К., 2015
18. Рахманов О. А. Топ-менеджери великого бізнесу в Україні:
соціологічний портрет : монографія. – К. : Інститут соціології НАН
України, 2014. — 115 с.
19. Реалії та перспективи розвитку соціальної сфери в умовах
децентралізації / Чечель А.О., Тарасенко Д.Л., Сухова К.К. / Проблеми та
перспективи розвитку державного управління в умовах реформування:
[колективна монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. –
Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики,
2017.– С.272-287.
20. Соціальна політика. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.
Соціальна допомога: анот. бібліогр. покажч. / Укл. А.О.Ярошенко,
І.Б.Савельчук, Д.Д.Бибик. — К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. —
206 с. URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12574
21. Соціальна робота в Україні: теорія і практика : наук.-метод. журн. /
Держ. центр соц. служб для молоді, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,
Фонд соц. роботи, Ліга соц. прац. України. – Київ ISSN 2415-8011 (print)
http://ligasocial.org.ua/index.php/2010-08-31-16-47-51/-q-q
22. Соціальні виплати //Словник фінансово-правових термінів / за заг.
ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.:
Алерта, 2011—558 с.
23. Танчин І. З. Соціологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2007.
24. Туленков М. В. Політика соціального захисту: [монографія] /М. В.
Туленков, Ю. Ж. Шайгородський. — К. : Центр соціальних комунікацій,
2011. — 184 с.
25. Черниш Н. Й. Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних
білетів / Н. Й. Черниш, Н. В. Коваліско, Т. Д. Лапан [та ін.]. – К.: Знання,
2012. – 446 с.
26. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною
системою навчання. / Н. Й. Черниш – 5-те вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2009.
27. Що вивчає соціологія? // Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С. О.
Макеєва. – 4-те вид, перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – С.
19-22.
Інтернет ресурси:
1. Електронна бібліотека Інституту соціології НАН України. Режим
доступу: isoc.com.ua/institute/el_library
2. Дослідження та архів даних соціологічної групи «Рейтинг». Режим
доступу: www.ratinggroup.ua
3. Опитування та публікації Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва. Режим доступу: www.dif.org.ua
4. Банк даних Київського міжнародного інституту соціології. Режим
доступу: www.kiis.com.ua
5. Довідково-інформаційний портал Sociosite. Режим доступу:
www.sociosite.net
6. LexisNexis – найбільша у світі онлайн-бібліотека. Режим доступу:
https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page
7. Каталог програмного забезпечення і баз даних для соціологів. Режим
доступу:
http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html
8. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua
9. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові
України – http://www.niss.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Соціологія

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус