Соціальне партнерство та соціальна відповідальність бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Комаринська З. М.ЕКС-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ЕКС-31сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

Базова
1. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 311 с. /Комаринська З. М. Розділ 4, підрозділ 4.1. Структура і напрями діяльності вітчизняної системи соціального захисту.-С.178-186
2. Соціальна відповідальність. Підручник / [В. М. Тарасевич, О. В. Золотарьова та ін.], за наук. ред. д-ра екон. наук В. М. Тарасевича, канд. екон. наук О. В. Золотарьової. Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. 204 с.
3. Соціальне забезпечення в Україні : навч. посібник / кол. авторів; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів: Університет банківської справи, 2021. 547 с.
4. Романова Н.Ф., Мельник І. П. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. Мельник: навчально-методичний посібник. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. 238 с.
Допоміжна
1. Комаринська З. М. До витоків становлення України як соціальної держави. Актуальні проблеми розвитку держави і права: історико-правовий дискурс: матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ніжин, 04 грудня 2020 р. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2020. 241 с. С. 63-65
2. Комаринська З. М. Волонтерський рух як вияв соціального партнерства у час війни. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. – С.409-411
3. Моцна І. В. Проблеми розвитку соціального партнерства в Україні та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 25, частина 1. 2019. С. 166-170
4. Юр’єва І., Гаряєва Г. Класифікація соціально-трудових відносин та соціальне партнерство на підприємствах. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (економічні науки). № 3. 2000. С. 36–39. URL:https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.36
5. Волкова Н. В. Соціальне партнерство як фактор економічної стабільності в Україні. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ ukr/14.pdf

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України: URL: http://zakon1.rada.gov.ua
2. Сайт Міністерства соціальної політики: URL:http://msp.gov.ua

Силабус: Соціальне партнерство та соціальна відповідальність бізнесу

Завантажити силабус

Силабус: Соціальне партнерство та соціальна відповідальність бізнесу_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус