Соціальні відносини

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Возна Л. Б.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ЕКС-41сдоцент Возна Л. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Соціальні відносини» посідає важливе місце в системі підготовки фахівців – спеціальності «Соціальне забезпечення». В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати основи побудови системи соціальних відносин; різні взаємодії та зв’язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності. Розуміти рівні виникрення соціальних відносини: між індивідами як частиною соціальної групи; між групами індивідів; між окремими індивідами та групами індивідів. Усвідомлювати важливу форму вияву соціально тривалих, сталих, системних, оновлюваних, різноманітних за змістом зв’язків. Знати схожість й відмінності, рівності й нерівності, панування і підлеглості між окремими людьми та їх групами, інституціями. Напрями вдосконалення соціальних відносин в Україні.

Рекомендована література

 1. Жеребило І. В.Публічні фінанси і розвиток соціальної сфери: концептуальні домінанти та діалектика взаємодії : монографія / МОН України. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2021. — 386 с.
 2. Скринник З.Е., Жеребило І.В., Кузнєцова А.Я., Семів Л.К. Навчальний посібник Соціальне забезпечення в Україні. Л., УБС., 2021р.
 3. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник., Жеребило І.В. — Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 311 с.
 4. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. навч. посібник. кол.авторів. К. : УБС НБУ, 2015. –  609с.
 5. Ґреґ Маккеон. Коротко і по суті. Мистецтво визначати пріоритети.-К.:Наш формат, 2020.-240с.
 6. Куліш І. М. Державне управління реґіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції : монографія / І. М. Куліш. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 252 с.
 7. Лесечко М.Д. Соціальний капітал: теорія і практика : монографія / М.Д.Лесечко, О.Г.Сидорчук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 218 с
 8. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії:Навч.посібник.2-е вид., доп. і випр. -К.: МАУП, 2004.- 219 с.
 9. Коропецька О.М. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості. – К., ЦУЛ.2019.- 438с.
 10. Рольф Добеллі. Мистецтво гарного життя.-К.:Кі Фанд Медія, 2019.-384с.
 11. Соціальні аспекти європейської інтеграції : конспект лекцій з НКМД / уклад. О.М.Овчар. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 118 с.
 12. Мак-Корд.П. наснага. Побудувати культуру свободи та відповідальнності на результат.-К.: Вид.група КМ-БУКС, 2020.-176с.
 13. Мокрицька Н.П. Право соціального забезпечення: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 536 с.
 14. Соціальна політика / за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. Львів : Новий світ, 2018. 318 с.
 15. Оверчук В. А. Соціальна політика в контексті реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю : [монографія] / В. А. Оверчук. Вінниця : Кушнір Ю. В., 2019. – 298 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус