Соціально-педагогічна діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Комаринська З. М.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКС-11сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

Базова
1. Безпалько О. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. К.: Центр навч літератури, 2019. 208 с.
2. Васюк О. В. Теорія і історія соціального виховання: навч.підручн. К.: ЦП «Компринт». 2018. 419 с.
3. Капська А. Соціальна педагогіка. К. 2019. 488 с.
4. Капська А., Пєша І. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. К. Центр навчальної літератури. 2020. 232 с.
5. Козирєв М. П. Соціальна педагогіка: навчальний посібник. Львiв: Львiвський держaвний унiверситет внутрiшнiх спрaв, 2020. 352 с
6. Пальчевський С. Соціальна педагогіка. Навч. посібн.– К.:Кондор, 2016. 550 с.
Допоміжна
1. Комар В. Просвітницько-профілактична робота соціального педагога з дітьми та їхніми батьками. Соціальний педагог. 2017. № 2 (112), лютий. С. 42-46
2. Галета Я. Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства. Рідна школа. 2017. № 3-4. С. 11-14.
3. Кириленко В. Корекційна робота психолога та соціального педагога / соціального працівника з профілактики й подолання агресивної поведінки молодих школярів. Початкова школа. 2018. № 2. С. 50-53.
4. Комаринська З. М. Роль саморозвитку особистості у процесі підготовки фахівців соціального забезпечення Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Х.:Друкарня Мадрид, 2021. 364 с. – С. 313-314
5. Комаринська З.М. Особливості роботи соціального педагога в об’єднаній територіальній громаді. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. 1463 с. – С. 254-258
6. Комаринська Зоряна. Роль соціального педагога в організації волонтерської діяльності в громаді: виклики часу . Актуальні виклики в сучасній соціально-педагогічній практиці: Збірник тез (17 листопада 2022 року, Київ) / за ред. О. Чуйко. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. 73 с. – С. 28-30
7. Komarinska Z. M. Social and pedagogical activities with internally displaced persons – children and youth in the territorial community: features and challenges //International scientific conference «The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society» : conference proceedings,July 30–31, 2022. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 364 pages. – С. 124-128
8. Радул В. Культура та соціалізація особистості. Рідна школа. 2018. № 1-2, січень-лютий. С. 8-12.
9. Тутова І. Діти в складних життєвих обставинах. Особливості роботи соціального педагога із соціального захисту дітей пільгових та облікових категорій. Соціальний педагог. 2018. № 8 (140), серпень. С. 20-33.
Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
1.Законодавство України. Сайт Верховної Ради України: URL: http://zakon1.rada.gov.ua
2. Сайт Міністерства соціальної політики: URL:http://msp.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Соціально-педагогічна діяльність

Завантажити силабус

Силабус: Соціально-педагогічна діяльність_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус