Теорія і практика соціального забезпечення

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Комаринська З. М.ЕКС-21с
432доцент Комаринська З. М.ЕКС-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКС-21сдоцент Комаринська З. М.
432ЕКС-21сдоцент Комаринська З. М.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти концептуальні засади системи соціального забезпечення та соціальної підтримки; основні можливі як безпосередні, так і потенційні проблеми та питання системи соціального забезпечення, головні механізми його реалізації в Україні; основні функції та пріоритети державної соціальної політики, передусім у сфері соціального забезпечення та соціальної підтримки

Рекомендована література

Базова
1. Купенко О. В. Соціальна робота: від теорії до практики. Суми: Сумський державний університет, 2019.
2. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.
3. Дубич К.В Істрія та теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном. Том 1. – Львів: Магнолія 2006. 2021. 306 с.
4. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. К.: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2019. 311 с. /Комаринська З. М. Розділ 4,підрозділ 4.1.Структура і напрями діяльності вітчизняної системи соціального захисту.-С.178-186
5. Соціальне забезпечення в Україні : навч. посібник / кол. авторів ; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів : Університет банківської справи, 2021. 547 с.
6. Чубук Р. В. Теорія соціальної роботи: методичні вказівки до вивчення курсу : методичні вказівки / Р. В. Чубук. Миколаїв.: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили. 2021. 76 с. (Методична серія ; вип. 364).
7. Утвенко В. В.Система соціального забезпечення та соціальної підтримки: навч. посіб. / В. В. Утвенко. К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. 248 с.
Допоміжна
1. Землянська Н., Семигіна Т. Зміст соціальної роботи з трудовими мігрантами з огляду на специфіку мобільності робочої сили // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: м-ли Всеукр.наук.-практ. конф. (Умань, 11 жовтня 2019 р.). Умань : ВІЗАВІ, 2019. С. 50-53.
2. Семигіна Т. В. Соціальні послуги у територіальних громадах України: інновації правового регулювання // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 4. С. 65-75. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_4_2019-65-75.pdf.
3. Семигіна Т. В. Розвиток власних теорій соціальної роботи: глобальні тенденції // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : м-ли ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 березня 2018 року, Київ) / За ред. Ю.М. Швалба. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 90-94
4. Семигіна Т.В. Сучасна соціальна робота: чи виправдане стирання меж? // Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні: Матеріали круглого столу (24 травня 2018 року, Київ) / за ред. О. В. Чуйко. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. C. 84-89. URL: https://bit.ly/2AyaOBy
5. Семигіна Т. Нові глобальні етичні принципи соціальної роботи // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 1. С.70-85.
6. Семигіна Т. Психосоціальна реабілітація комбатантів: міжнародна та вітчизняна практика // Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під час проведення АТО: Зб. матеріалів всеукр.наук.-практ. конф. (19 квітня 2017 р.) [упор. Журавель Я. В., Хопун О. С.; заг.ред. Семигіної Т. В.]. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. С. 78-81.

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України: URL: http://zakon1.rada.gov.ua
2. Сайт Міністерства соціальної політики: URL:http://msp.gov.ua
3. Про соціальні послуги: Закон України від 17 січня 2019 р. № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Теорія і практика соціального забезпечення

Завантажити силабус

Силабус: Теорія і практика соціального забезпечення _2023-2024 н.р.

Завантажити силабус