Управління бізнес-процесами (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Урба С. І.ЕКпМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11спрофесор Урба С. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11спрофесор Урба С. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління бізнес-процесами» є формування у студентів системи знань з теоретичних основ процесного управління, опису та оптимізації бізнес-процесів, управлінського мислення, набуття навичок використання сучасних програмних продуктів для моделювання та аналізу процесів компанії.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • вивчення основних підходів до управління, особливостей поєднання фунціональної та процесної моделей управління;
 • дослідження теоретичних основ процесного управління та бізнес-процесів;
 • вивчення методологічних принципів процесного управління щодо виділення бізнес-процесів та їх опису;
 • освоєння регламентації та аудиту бізнес-процесів підприємства, особливостей організаційного забезпечення діяльності з аналізу бізнес-процесів;
 • розуміння особливостей документування та оптимізації бізнес-процесів компанії;
 • оволодіння навиками роботи з програмними продуктами, які дозволяють самостійно описувати, моделювати та аналізувати бізнес-процеси у практичній діяльності;
 • розкриття змісту основних концепцій вдосконалення бізнес-процесів як передумови реалізації конкурентного потенціалу підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:

знати:

 • теоретичні та прикладні засади основних підходів до управління, особливостей поєднання фунціональної та процесної моделей управління;
 • сутнісну характеристику бізнес-процесу, його складових елементів;
 • методичні підходи до ідентифікації бізнес-процесів та побудови оптимальної бізнес-моделі підприємства;
 • процедури проведення регламентації та аудиту бізнес-процесів підприємства, особливості організаційного забезпечення діяльності з аналізу бізнес-процесів;
 • новітні підходи до управління процесами прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень з оптимізації діяльності підприємства;
 • поняття, методи і інструменти кількісного і якісного аналізу процесів управління;
 • цифрові технології для опису та моделювання бізнес-процесів використанням CASE-технологій;
 • сучасні концепції вдосконалення бізнес-процесів та методологічні аспекти їх реалізації на практиці.

 вміти:

 • впроваджувати процесний підхід до управління підприємством;
 • використовувати сучасні підходи, методи, інструменти до управління бізнес-процесами;
 • здійснювати опис бізнес-процесів, визначати їх власників, входи, виходи, ресурси та споживачів;
 • оцінювати ефективність бізнес-процесів за допомогою коректно сформованої системи показників;
 • здійснювати діагностику стану управління мережею бізнес-процесів підприємства, розробляти коригуючі заходи;
 • визначати і формулювати завдання, принципи і стандарти побудови системи внутрішніх комунікацій в відповідності зі стратегічними цілями бізнес-структури;
 • застосовувати сучасні моделі, оцінювати цифрову зрілість компанії;
 • володіти навичками роботи з програмними продуктами, які дозволяють описувати, аналізувати та моделювати бізнес-процеси;
 • моделювати й описувати бізнес-процеси підприємства з використанням CASE-технологій;
 • адаптовувати сучасні концепції для вдосконалення бізнес-процесів з врахуванням динамічних умов зовнішнього середовища, які характеризуються швидкими змінами, новою моделлю поведінки споживачів та значною невизначеністю.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів. К.: Університет економіки та права «Крок», 2017. 238 с.
 2. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 455 с.
 1. Майк Ротер, Джон Шук Вміння бачити бізнес-процеси: створення цінності та зменшення втрат; перекл. з англ. Катерина Гуменюк. Бібліотека Лін Інституту. Київ: Пабулум, 2017. 132 с.
 2. Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг: навч. посіб./ П.Г. Банщиков та ін.; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». К.: КНЕУ, 2010. 283с.
 3. Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб. К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. 296 с
 4. Урба С.І. Особливості управління бізнес-процесами підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 51.  Львів: ЛНУ імені  І. Франка,  2014. C. 215–221.
 5. Урба С.І., Сенишин О.С. Цифрова трансформація бізнесу в Україні: нові можливості та перспективи. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. Вип. 46. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 33-45.
 6. Швиданенко Г.О., Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-процесів: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2012. 487 с.
 7. Urba S., Chervona O., Panchenko V., Artemenko L., Guk O. Features of the application of digital technologies for human resources management of an engineering enterprise. Ingénierie des Systèmes d’Information, 2022. Vol. 27.  No. 2. pp. 205-211.

Додаткова література:

 1. Лепейко Т.І., Котлик А.В. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч. посіб. у схемах і таблицях. Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. 80 с.
 2. Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2014. 158 с.
 3. Пістунов І.М. Моделювання бізнес процесів: навчальний посібник. Д.: НТУ «ДП», 2021. 130 с. URL: http://pistunovi.inf.ua/MOD_BIZ_IIPOU.pdf
 4. Смерічевський С.Ф., Захаров В.О. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. 2-ге вид. Донецьк: ДонДУУ, 2007. 199 с.
 5. Фролова Л.В., Кравченко Є.С. Формування бізнес-моделі підприємства: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2012. 384 с.
 6. Швиданенко Г.О., Ревуцька Н.В. Формування бізнес-моделі підприємства: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. 423 с.

  Інформаційні ресурси:

 1. Бізнес-процеси та документообіг веб-сайт. URL: http://www.intalev.ua/ua/services/bp/
 2. Комплексне управління бізнес-процесами веб-сайт. URL: http://www.kubp.com.ua
 3. Міжнародний інститут аналізу бізнесу: офіційний сайт. URL: https://www.iiba.org
 4. ARIS community website веб-сайт. URL: Access mode: https://www.ariscommunity.com/about-us
 5. Business Process Model and Notation веб-сайт. URL: Access mode: http://www.bpmn.org.
 6. IDEF, Integration DEFinition methods веб-сайт. URL: Access mode: http://www.idef.com.
 7. The ISO 9000:2000 guidance modules – Guidance on the Terminology used in ISO 9001:2000 URL: http://www.iso.org/.

Матеріали

РП_Управлін._бізнес-процесами_2022

Методичні рекомендації для практичних занять_УБП

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус