Кундицький Олександр Олександрович

Посада: завідувач кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: oleksandr.kundytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Відтворення факторів виробництва у вітчизняній економічній системі

Курси

Публікації

 1. Кундицький О. О., Кривешко О. В., Бутитер Д., Шпарик Я. Я. Організація діяльності адміністративних підрозділів підприємства // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2022. – №5.https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-7993
 2. Кундицький О. О До питання принципів державного регулювання економіки // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. C. 34-35
 3. О. Кундицький Інформація як фактор виробництва в сучасній економічній системі // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» Полтава 19 травня 2022 р. с.201-203
 4. Кундицький О. О., Фединець Н. І. Кадрова складова управління розвитком підприємства  // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – №2.  С. 9 – 13 https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6961
 5. Кундицький О. О. Менеджмент: навч. Посібник – Львів: Львівський національний університет імені Івана франка, 2021 – 316с
 6. Кундицький О. О., Стахович А. С. Нормативно правове забезпечення відтворення земель сільськогосподарського призначення // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчюдо дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС, 2021. C.86-91.
 7. Senyshyn, O., O. . Kundytskyj, M. . Zamroz, P.  Kutsyk, and T. . Vasyunyk. “STATE REGULATION OF FIXED CAPITAL REPRODUCTION IN UKRAINE USING TAXONOMIC ANALYSIS METHODOLOGY”. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43, no. 1, May 2021, pp. 38-51, http://orcid.org/0000-0002-5089-2591
 8. Куцик П.О, Сенишин О.С., Кундицький О.О., Злидник М.І. Використання позитивного досвіду розвинених країн світу у регулюванні ринків агропродовольчої продукції в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. Випуск 44. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 12-18.
 9. Кундицький О.О., Кузик О.Б Окремі аспекти ефективності державного регулювання // Scientific Collection «InterConf», (61): with the Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (June 11-12, 2021). Oslo, Norway С.30-34
 10. Кундицький О. О., Кузик О. Б. До питання інструменарію державного регулювання сільського господарства. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8949 (дата звернення: 28.06.2021). DOI: 32702/2307-2105-2021.6.3
 11. Кундицький О. Взаємозв’язок державного регулювання та інвестиційної привабливості малих підприємств ІТ-сфери / О.О. Кундицький, О.С. Сенишин // Ітілія. Annali d’Italia. – 2020 – №5 – С. 6-10 [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International]
 12. Кундицький О. Особливості державного регулювання ІТ-сфери у вітчизняній економіці / О.О. Кундицький, О.С. Сенишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми економіки та управління». – 2020 – №3 – С. 34-42 [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International]
 13. Кундицький О. Держава в системі розвитку підприємництва в Польщі / О.О. Кундицький // Norwegian Journal of development of the International Science –2020 – № 41 – С. 20-24 [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International]
 14. Кундицький О. Власний капітал у системі фінансування польських підприємств малого і середнього бізнесу/ О.О. Кундицький // The scientific heritage (Budapest, Hungary) – 2020 – № 46 – С. 35-39 [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International]
 15. Kundytskyj O. Concept of product competitiveness management system and principal scientific approaches to its understanding / Senyshyn O., Kundytskyj O., & Zlydnyk M. // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development42(2), 157-170. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/957.
 16. Kundytskyj O. Conceptual basis of the state’s tax security model /Vykliuk M., Mikhailishin R., Senyshyn O., Prokopenko N., Olikhovskyi V. // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 3:  303-315 Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.30
 17. Кундицький О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Бізнес-адміністрування» (галузь знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальність 073 „Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф.  Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Харко В.Ю., доц. Чопко Н.С.; за наук. ред. проф. Кундицького О.О., доц. Горинь М.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 24 с.
 18. Кундицький О.О. Гуманізм і толерантність в сучасному освітньому середовищі / Kierzyk T., Кундицький О.О., Бачинська О.М.// Вектор Поділля Науковий журнал – Випуск 3 –  2020 рік – С. 111 – 123,
 19. Кундицький О.О Стратегії подолання вітчизняної тіньової економіки / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 205-210.
 20. Кундицький О.О Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». – №1. – 2019.– С. 42-46 [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 21. Senyshyn, O., Kundytskyj, O., & Klepanchuk, O. (2019). An Index Analysis for the Assessment of the Competitiveness of Food Products in Ukraine. Journal of Competitiveness, 11(2), 130–143. https://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09
 22. Сенишин О.С. Використання індексного аналізу для оцінки конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції / О.С. Сенишин, О.О. Кундицький // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (м. Полтава, 23 квітня 2019 р.). – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С. 128–130.
 23. Кундицький О. О. Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. О. Кундицький, О. С. Сенишин // Інтелект XXI. – 2019. – № 1. – С. 42-46. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_1_10
 24. Oleksandr Kundytskyj, Mariana Vykliuk, Natalia Kovalenko, Igor Cret.  The Mechanism of the Industrial Enterprise’s Strategy Development Formation. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE).Volume-9 Issue-1, November 2019, Page No. 4325-4331. URL:  https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-1/ [Видання включено до наукометричної бази Scopus]
 25. Kundytskyy O. Financing the health care system in Ukraine // О.О. Кундицький // Konferencja naukowa Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (24-25 may, 2018) Wrocław 2018— С. 17 – 18.
 26. Kundytskyj O. Application of SWOT – analysis method in forming the organic farming development strategy as a basis of food industry in Ukraine // Oksana Senyshyn Oleksandr Kundytskyj // Zarzandzanie i Finanse. Journal of Management and – Gdansk, 2018. Vol.16. No 1. Part 1 – P.187-201.
 27. Кундицький О.О. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), C. 70-75 – Режим доступу до журналу: https://modecon.mnau.edu.ua  – Електронне фахове видання. [Видання включено до наукометричної бази DOI].
 28. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління людськими ресурсами” (галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”, спеціальність 6.030601 „Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф.  Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Чопко Н.С.; за наук. ред. проф. КундицькогоО.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 30 с.
 29. Кундицький О.О. Оцінка перспектив розвитку органічного землеробства в Україні з використанням методики SWOT–аналізу / О.С. Сенишин, О. О. Кундицький // Фаховий науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Економіка”. – Том 23.  – Вип. 4 (69) 2018.– Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2018. –  С. 50-56. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 30. Кундицький О.О. Стан та перспективи подолання тіньової економіки у вітчизняній економічній системі / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // Фаховий науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – Вип. 36. – 2018.– Одеса, 2018. –  С. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 31. Кундицький О.О Стратегії подолання вітчизняної тіньової економіки / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 205-210.
 32. Кундицький О.О Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». – №1. – 2019.– С. 42-46 [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 33. Senyshyn, O., Kundytskyj, O., & Klepanchuk, O. (2019). An Index Analysis for the Assessment of the Competitiveness of Food Products in Ukraine. Journal of Competitiveness, 11(2), 130–143. https://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09
 34. Oleksandr Kundytskyj, Mariana Vykliuk, Natalia Kovalenko, Igor Cret.  The Mechanism of the Industrial Enterprise’s Strategy Development Formation. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE).Volume-9 Issue-1, November 2019, Page No. 4325-4331. URL:  https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-1/ [Видання включено до наукометричної бази Scopus
 35. Kudytsky A. Liberalizm ekonomiczny w XX w. na Ukrainie / A. Kudytsky // Konferencja naukowa Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku (27 kwietnia 2017 r.) Wrocław 2017— С. 84 – 87.
 36. Кундицький О.О. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки: Монографія / Г.І. Башнянин , С.М. Мацера, І.П. Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. – Львів: Ліга Прес, 2017. – 104 с.
 37. Кундицький О. О. До питання зарубіжного досвіду загальнообов’язкового державного страхування та можливості його використання в Україні / О. О. Кундицький // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Випуск № 18/2017. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International].
 38. Кундицький О. О. Соціальне страхування та особливості його фінансового забезпечення в Україні / О. О. Кундицький // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – № 10. –  С. 94-100. – Режим доступу до журналу: htpp://economyandsociety.in.ua. – Електронне фахове видання. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 39. Kundytskyy O. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries as foundation for development of the Carpathian Euroregion / / О.О. Кундицький // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation: monograph. – Warsaw: Center of European Projects, 2017. – P. 201-224.
 40. Кундицький О.О.Роль внутрішніх джерел у фінансовому забезпеченні діяльності малих підприємств / О.О. Кундицький // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск. 7. – 2016. – С. 48-51.
 41. Кундицький О.О.Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні / О.О. Кундицький // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. Випуск 34. – Львів, 2016. – С. 82 – 86.
 42. Кундицький О.О. Оцінка податкового навантаження в умовах трансформаційних змін / О.О. Кундицький // Модернізація управління національною економікою: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (25—26 листопада 2016 р.). — К.: КНЕУ, 2016. — С. 114 – 117.
 43. Кундицький О.О. Неефективність державного регулювання освіти та її причини / О.О. Кундицький // Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – 200 с.
 44. Кундицький О.О. Необхідність участі держави в реформуванні вищої освіти в Україні / О.О. Кундицький // Глобальні та національні проблеми економіки Випуск 4. – 2015 – Миколаїв – С. 177 – 180
 45. Кундицький О.О До питання податкового реформування та його впливу на виробництво агропромислової продукції / О.О. Кундицький //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор В.В. Середа. –  Львів: ЛьвДУВС, 2015. –  Вип. 1. – С.105-112
 46. Кундицький О.О К вопросу необходимости реформирования высшего образования в Украине / О.О. Кундицький //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Austriya, Viena/ English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 2 (March-April). – Viena: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. – Р.7 – 11.
 47. Кундицький О.О. Податки як основний стимул розвитку ринків АПК / О.О. Кундицький // Evropský časopis ekonomiky a managementu: науково-теоретичний журнал. – Чехія, 2015. – № 2. – С. 23-27
 48. Кундицький О.О. Стратегія державного регулювання імпортозаміщення в аграрному секторі України/ О.О. Кундицький // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – С. 70-73.
 49. Кундицький О.О. Теорія організації. Підручник. / І.І.Свидрук, Ю.Б. Миронов, О.О. Кундицький – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 176 с.
 50. Кундицький О.О. Регулирование финансовой базы воспроизводства факторов производства. Моногравия. / А.А. Кундицкий – Германия LAP LAMBERT Academic Publishing – 647 с.
 51. Кундицький О.О. Зарубіжний досвід кредитування підприємств аграрного сектора / О. О. Кундицький,Н. С. Чопко // Формування ринкової економіки. –2012.  Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 2. . – С. 211-216
 52. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту дипломних робіт студентів напряму підготовки 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”/ Кундицький О.О., Яцура В.В., та інші // – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 43с.
 53. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт студентів напряму підготовки 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”/ Кундицький О.О., Яцура В.В., та інші // – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 43с.
 54. Кундицький О.О Ефективність капіталізації капіталізованих економічних систем перехідного періоду / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції „Економічна кібернетика – інженерія економіки” – 22 – 23 квітня 2013 р. – Тернопіль – с. 85 – 88.
 55. Кундицький О.О. Ефективність капіталізації гіпокапіталізованих економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Матеріали дявятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Простір і час сучасної науки” – 22 – 24 квітня 2013 р. – Київ – с. 1 – 3.
 56. Кундицький О.О. Інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції „Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку економіки України” – 20 – 21 травня 2013 р. – Тернопіль – с. 34 – 36.
 57. Кундицький О.О. Основні типи капіталізаційних ефектів у різних ринкових періодах / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2013 вип. 23.8 – С.172 – 177
 58. Кундицький О.О. Масштабна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2013 вип. 23.7 – С.120 – 124
 59. Кундицький О.О. Поняття капіталу як матеріальної основикапіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Економічні науки № 4 (253) – 2013 – С. 4 – 10.
 60. Кундицький О.О. Вплив фактора часу на ефективність капіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy IХ mezinarodni vedecko-prakticka konference « Efektivni nastroje modernich ved – 2013» – 27 dubna – 05 kvetna 2013  – Praha. – c. 41 – 44/
 61. Кундицький О.О. Основніттипи капіталізованих ефектів в різних ринкових періодах / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy IХ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Europejska nauka XXI powieka – 2013 ” – 07 – 15 maja 2013 – Przemysl. – c.44 – 47
 62. Кундицький О.О. Лібералізаційна еластичність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О.// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2012 вип. 22.14 – С.166 – 173
 63. Кундицький О.О. Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy IХ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Kluczowe naukowejbdzialnosci – 2013 ” – 07 – 15 stycznia 2013 – Przemysl. – c.44 – 47
 64. Кундицький О.О. Лібералізаційна еластичність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012 ” – 07 – 15 grudnia 2012 – Przemysl. – c.47 – 50
 65. Кундицький О.О. Взаємозв’язок лібералізації та капіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Материали за VIII международна научна практична конференция „Achievement of high school – 2012” – 17 – 25 november – София. – с.49 – 51.
 66. Кундицький О.О. Масштабна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Материали за IХ международна научна практична конференция „Новината за напреднали наука – 2013” – 17 – 25 май – София. – с.8 – 10.
 67. Кундицький О.О. Державне регулювання фінансових ресурсів відтворення землі як фактора виробництва / Кундицький О.О., Дунас О.І. // Економічні системи: Монографія. Т.3 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 501 с. С. 312 – 368
 68. Кундицький О.О. Теоретичні засади економічного відтворення факторів виробництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» К.: КНЕУ, 2013. – С.182 – 185/
 69. Кундицький О.О. Інноваційний розвиток факторів виробництва в моделях економічного зростання / О.О. Кундицький // Вісник Львів ун-ту. – Сер. економічна. – Вип. 51. – 2014. С.114-121
 70. Кундицький О.О. Шляхи покращення ефективності державного регулювання вищої освіти в Україні / О.О. Кундицький // Проблеми та  перспективи  розвитку  економіки  і  підприємництва  та  комп’ютерних технологій  в  Україні:  збірник  тез  доповідей  Х  науково-практичної  конференції,  31  березня  –  5  квітня  2014  р.  /  Навчально-науковий  Інститут  підприємництва  та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – С. 188 – 190.
 71. Кундицький О.О. Державне регулювання економіки: підручник / О.С. Сенишин, М.О. Горинь, О.О. Кундицький – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с.
 72. Кундицький О.О. Вдосконалення регулювання освіти як основного інституту розвитку робочої сили /  О. О. Кундицький, О. І. Грициняк  //  Науково-практичний журнал „Регіональна економіка та управління” – 1 (01)  березень 2014, С. 90 – 90 – 94.
 73. Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент / О.О. Кундицький – Львів: «Новий Світ – 2000» – 288 с.
 74. Кундицький О.О. Прибуток як джерело інвестиційних ресурсів підприємств/ О.О. Кундицький // Теоретичні та прикладні  аспекти  аналізу  фінансових  систем:  Збірник  тез  ХІV Міжнародної  науково-практичної  конференції  аспірантів  та  студентів, 26-27 березня 2014 року / Відп. за вип. В. В. Рисін; Львівський інститут банківської справи Національного банку України. – Львів, 2014. – С.226 – 228.
 75. Кундицький О.О. До питання необхідності державного регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва / О.О. Кундицький // Вісник Львів ун-ту. – Сер. економічна. – Вип. 49. – 2013. С.211-217.

Біографія

Доктор економічних наук, професор. Закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2012 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за  спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством на тему «Економічне регулювання відтворення факторів виробництва».

З 2013 року – професор кафедри менеджменту.

З 2017 року завідувач кафедри менеджменту.

Автор понад 150 наукових праць і навчально-мето­дичних розробок, у тому числі автор навчальних посібників та підручників «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент», співавтор посібників «Державне регулювання економіки», «Теорія організацій», одноосібних та колективних монографій.

Читає лекційні курси: «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Економічний аналіз та обґрунтування господарських рішень».

 

Проекти

Міжнародне стажування викладачів, аспірантів та адміністративного персоналу з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проєкту «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» у Львівському національному університеті імені Івана Франка, терміном з 18 жовтня по 1 грудня 2021 року (180 годин).

Брав участь у польсько-білорусько-українській програмі транскордонного співробітництва Центру Європейських проектів «European neighbourhood instrument Cross-border Cooperation Programme «Polan-Belarus-Ukraine 2014-2020» (2017 р.) у рамках угоди про співпрацю між Жешувським та Львівським університетами.

Методичні матеріали

 1. Кундицький О. О. Менеджмент : навч. Посібник – Львів: Львівський національний університет імені Івана франка, 2021 – 316с.
 2. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління людськими ресурсами” (галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”, спеціальність 6.030601 „Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф.  Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Чопко Н.С.; за наук. ред. проф. КундицькогоО.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 30 с.
 3. Кундицький О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Бізнес-адміністрування» (галузь знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальність 073 „Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф.  Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Харко В.Ю., доц. Чопко Н.С.; за наук. ред. проф. Кундицького О.О., доц. Горинь М.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 24 с.

Розклад