Менеджмент (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Горинь М. О.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31сдоцент Кривень О. В.
ЕКН-32сКреховець О. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

  Поняття “менеджмент” і необхідність управління організаціями. Співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, “адміністрування”, “керування”. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху. Поділ праці в організації та необхідність управління. Характеристика різних поглядів на сутність менеджменту. Менеджмент як наука і мистецтво. Функції менеджменту. Еволюція управлінської думки. Інтегровані підходи до управління: процесний підхід до управління; системний підхід до управління; ситуаційний підхід до управління. Основи теорії прийняття рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. Місце прийняття рішень в процесі управління. Моделі теорії прийняття рішень: класична; поведінкова; ірраціональна. Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень.
  Сутність планування як функції управління. Стратегічне планування. Стратегія, її види та особливості формування. Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття “організаційна діяльність”. Складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації, ступінь централізації. Поняття і сутність мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесні теорії мотивації. Поняття і сутність лідирування. Поведінкові теорії лідирування. Ситуаційний підхід до лідирування. Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Процес комунікації. Міжособові та організаційні комунікації. Управління комунікаційними процесами.

 

Результати навчання:

знати:

 • сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • закони, закономірності, принципи та функції менеджменту;
 • суть організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів і зовнішнього середовища;
 • систему методів управління;
 • зміст процесів та технології управління;
 • основи планування, здійснення мотивування та контролювання;
 • організацію взаємодії та повноважень;
 • зміст і характеристику основних типів організаційних структур управління;
 • прийняття рішень у менеджменті;
 • керівництво та лідерство, стилі управління;
 • теорію конфліктів;
 • етику і відповідальність у менеджменті;
 • теорію прийняття управлінських рішень;

вміти:

 • визначити місію та цілі;
 • аналізувати і розробляти різних типів організаційних структур управління організацій;
 • застосовувати різноманітні управлінські технології та інструменти;
 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
 • правильно застосовувати різні методи управління;
 • здійснювати делегування;
 • застосовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • забезпечувати профілактику та вирішення конфліктів;
 • долати опір організаційним змінам;
 • визначати й оцінювати ефективність менеджменту.

Рекомендована література

 • Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту : Підручник. Львів: Бак, 2001. 624 с.
 • Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навчальний посібник. Львів, 2002. 228 с.
 • Мартиненко М. М. Основи менеджменту : Підручник. К.: Каравелла, 2005. 496 с.
 • Пилипенко А. А., Пилипенко С. М., Отенко І. П. Менеджмент : Підручник. Харків: Інжек, 2005. 456 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020

Завантажити силабус

Силабус: 2021

Завантажити силабус

Силабус: 2019

Завантажити силабус