Менеджмент (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Тибінка Г. І.ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх спеціалістів сучасної системи поглядів та спеціальних знань і практичних навичок у сфері організації управління підприємством та менеджменту персоналу в умовах сучасної ринкової економіки для забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є:

 • вивчення суті основних категорій та понять управління й менеджменту;
 • знання функцій менеджменту;
 • аналіз середовища організаціі;
 • вивчення основ планування, організаціі мотивування та контролювання;
 • дослідження організації взаємодії і повноважень;
 • дослідження інформаційного забезпечення управлінського процесу;
 •  вивчення лідерства, керівництва та стилів управління.

Рекомендована література

  1. Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c.
  2. Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 642 с.
  3. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.
  4. Менеджмент : навч. посіб. / А. Г. Гончарук, І. М. Агеєва, О. В. Тарасова, Н. М. Корсікова, Т. І. Миронюк; ред.: А. Г. Гончарук; Одес. нац. акад. харч. технологій. – О. : Фенікс, 2012. – 296 c.
  5. Менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 239 c.
  6. Менеджмент: наука і мистецтво : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Південнослов’ян. ін-т. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 379 c.
  7. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. – 564 с.
  8. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2003. – 702 с.

Силабус:

Завантажити силабус