Система зайнятості в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Возна Л. Б.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ЕКС-41сдоцент Возна Л. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб зрозуміти основні принципи функціонування ринку праці в Україні та ефективно впроваджувати стратегії власного професійного розвитку. Учасники курсу отримають узагальнену інформацію про нормативно-правове забезпечення системи зайнятості, процедури працевлаштування, а також інструменти ринкового самовизначення. Крім того, курс спрямований на розвиток практичних навичок учасників у сферах створення ефективного резюме, управління кар’єрним розвитком, та навичок успішного ведення співбесіди. Такий комплексний підхід
дозволяє студентам та учасникам курсу активно адаптуватися до динамічного ринку праці та розбиратися в сучасних тенденціях та вимогах до фахівців у сфері зайнятості в Україні.

Рекомендована література

Основна література:
1. Завіновська Г.О. Економіка праці: Навчальний посібник/Г.О.
Завіновська. – К:КНЕУ. 2017, – 304 с.
2. Економіка праці : навчальний посібник [електронний ресурс] / за
заг. ред. Г. В.Назарової. – Харків : ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, 2019. – 330 с. -https://econom.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/07/Nazarova.-Ekonomika- pratsi_2019.pdf
3. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник /
Л.М. Ільїч, О.В.Акіліна — К. :Київський ун-т ім. Бориса Грінченка,
2020.—952с.
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33738/1/Akilina_L_Illich_EP_pidr
uch_FITU.pdf
4. Гнатенко І., Рубежанська B. Національний ринок праці: ключові
аспекти державного регулювання: монографія. Харків:СГ НТМ
«Новий курс». 2019. 248 с.
5.Ільїч Л. М.Структурні трансформації транзитивного ринку праці
України: монографія. – К.: Алерта, 2017. – 608 с.
6. Семів Л.К., Кузнєцова А.Я., Рак Н.Є., Вознюк-Богів І.М.
Ринок праці: навч.посібник. К.: УБС НБУ, 2013. 231 с.
Допоміжна література:
1. Конституція України. – 1996.
2. Кодекс Законів про Працю України від 25.03.2006 р.
3. Про зайнятість населення. Закон України від 01.03.91. – Зібрання
законодавства України – т.1, 1(3)13. – Із змін. від 17.12.99; 08.06.2000;
21.12.2000;26.04.2001; 07.02.2002.
4. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
5. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. Закон України від 14.01.98. – Офіційний
вісник України. – 1998. – №6 – см.219.
Інформаційні ресурси в Інтернет
1. Офіційний сайт Верховної ради України // Режим
доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws
2. Офіційний сайт Кабінету МіністрівУкраїни // Режим
доступу:http://www.kmu.gov.ua
3. Офіційний сайтДержавної служби статистики України // Режим
доступу:http://ukrstat.gov.ua
4. Офіційний сайт Державної служби зайнятості // Режим доступу:
http://www.dcz.gov.u
5. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України //
Режим доступу:www.mlsp.gov.ua
6. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних
досліджень // Режимдоступу: http://www.niss.gov.ua.
7. Official site of European statistics (Офіційний сайт Європейських
статистичнихданих) // Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat.
8. Official site of International Labour Organization (Офіційний сайт
міжнародної організації праці) // Режим доступу:
https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm.
9. Official site of United Nations Development Programme (Офіційний
сайтПрограми розвиткуООН) // Режимдоступу: http://hdr.undp.org.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус