Державне адміністрування та регулювання (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Горинь М. О.ЕКМ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКМ-31с
ЕКМ-32сдоцент Хоча Н. В.
ЕКМ-33сдоцент Хоча Н. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Основи теорії державного адміністрування. Державна влада та державне управління. Контроль та ефективність державного адміністрування. Державна служба в Україні. Організація роботи Верховної Ради України. Організація роботи Президента України. Організація роботи судових та правоохоронних органів України. Організація роботи органів виконавчої влади в Україні. Державне управління на регіональному рівні. Організація роботи регіональних органів державного управління. Організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Результати навчання:

знати:

 • теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної політики;
 • закономірності управління на державному та регіональному рівнях;
 • особливості державного адміністрування в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;
 • методичні та організаційні основи управління розвитком суспільства;
 • існуючі моделі державного адміністрування, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;
 • законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

вміти

  :
 • проаналізувати основні засади здійснення загальнодержавної та регіональної політики;
 • організувати діяльність структурних підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • розробити засади державного адміністрування в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях.

Рекомендована література

 • Державне управління : Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; за ред. А.Ф. Мельник. 2-ге вид., випр. і доп. К. : Знання, 2009. 342 с.
 • Державне управління: підручник: у 2 т. / Ю. В. Ковбасюк, К.О.Ващенко, Ю. П. Сурмін. Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. 564с.
 • Електронне урядування у сучасному політико-ад міністративному просторі: монографія / О. Ю. Кудрявцев. Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016. 184 с.
 • Малиновський В.Я. Державне управління : Навч. посіб. Луцьк : Вежа, 2000. 558 с.
 • Менеджмент в державному управлінні : Навч. посіб. / В.П. Пєтков, О.О. Соломенчук, С.В. Пєтков; За заг. ред. д-ра юрид. наук В.П. Пєткова. Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України, 2001. 303 с.
 • Теорія та історія державного управління : Навч. посіб. / Г.С. Одінцова, В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхонова та ін. К. : Видавничий дім Професіонал, 2008. 288 с.
 • Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. К., 2002. 750 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020

Завантажити силабус

Силабус: 2021

Завантажити силабус

Силабус: 2019

Завантажити силабус

Силабус: 2018

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус