Матковський Семен Олексійович

Посада: завідувач кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: semen.matkovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – статистика; теоретико-методологічні аспекти, проблеми і методологія статистичного аналізу і прогнозування соціально-економічних явищ і процесів; транскордонна статистика; індикатори оцінки соціально-економічного розвитку країни і регіону.

Курси

Вибрані публікації

Підручники, посібники

 • Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – Київ: Алерта, 2016. – 281 с. Переглянути зміст
 • Методологія наукових досліджень у статистиці: навч. посібник /[С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О. С. Гринькевич та ін.]. Львів: ЛНУ імені ІванаФранка, 2015. 378 с. Переглянути зміст
 • Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Київ: АЛЕРТА, 2013. 560 с Переглянути зміст
 • Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О.С. Гринькеви та ін.]; за ред. Матковського С.О. – Львів: Новий світ-2000. 2012. 430 с. Рекомендовано МОН України (Лист № 1/11-4829 від 10.04.2012).
 • Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С. О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. та ін. ]; за ред. С.О.Матковського. – Львів: Видавництво “Новий світ-2000”, 2012. – 224 с. Переглянути зміст
 • Теорія статистики: 2-ге вид., навч. посібник / [Матковський С. О., Марець О. Р.] – К.:Знання, 2010. – 534 с. Переглянути зміст
 • Статистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с. Переглянути зміст
 • Статистика: практикум / [С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О.С. Гринькевич та ін.]; за ред. Матковського С.О. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка. 2009. 215 с. Переглянути зміст
 • Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів: Новий світ-2000, 2009.– 430 с. Рекомендовано МОН України (Лист № 1.4/ 18-Г-2161 від 22.10.08 р.)

Монографії. Інформаційно-аналітичні збірники

 • Науково-інформаційний статистичний збірник. За науковою редакцією С.Матковського. “Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори”. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2018.
 • Socio-economic potential of cross-border cooperation / Колективна монографія; за ред.S.Matkovsky, M.Cierpiał-Wolan. – Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) ; University of Rzeszow (Poland). – 2017.
 • Колективна монографія: Цярпал-Волан М., Матковський С. та інші. “Badanie podrezy – wykorzystanie wielu metod baewczych / Koncepcia badan obszarow przygranicznych Ukrainy”. Публікація Управління статистики в Жешуві за програмою польського співробітництва. Жешув, 2017.
 • Методичні рекомендації щодо проведення регіонального обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України [Текст] / [редкол.: д.е.н., проф. Садова У.Я., к.е.н., проф. Матковський С.О., к.е.н., доц. Гринькевич] НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – 2014. – 34 с.
 • Вроцлав та Львів – міста-партнери // редакційна колегія – Галина Возняк, АгнєшкаІльчук, Станіслав Камінський, Агата Гіруль, Світлана Зимовіна, Семен Матковський, Ольга Перестюк, Кжиштоф Попінський – Вроцлав, Польща, 2015. – 89 с.
 • Інвестиційний клімат Львівської області: науково-аналітичне видання/наук. ред. С.О.Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 206 с.
 • Інвестиційна ситуація на Львівщині: науково-аналітичне видання/наук. ред. С.О.Матковський. – Львів, 2014. – 136 с
 • Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. Моніторинг. Показники оцінки. Методологічні пояснення /наук. ред. Семен Матковський, Єва Бончак-Кухарчик. – Львів, Головне управління статистики у Львівській області, 2006. – 160 с.

Інші наукові видання

 • Matkovskyy, N. Lutchyn. Subiektywna ocena jakości życia na Ukrainie: analiza regionalna // Spójność i dobrostan społeczności lokalnych a rozwój innowacyjny. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2019.-S.257-270.
 • Матковський С. О., Васьків С. Ф. Комплексні статистичні дослідження подорожей: досвід Польщі та значення для України // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. С.81-85.
 • S. Matkovskyy. Zmiany demograficzne w odwodzie lwowskim – konsekwencje i wyzwania // Sytuacja demograficzna Podkarpacja jako wyzwanie dla polityki spolecznej i gospodarczej. Rzadowa Rada ludnosciowa, Redakcja naukowa Jozefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, Warszawa. – 2017. C.85-95.
 • Матковський С.О. Кравців В.С. Розвиток  транскордонного співробітництва.// НАН України, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”; Львів, 2017, –  (Серія “Проблеми регіонального розвитку”). 89с
 • Matkovskyy S., Hrynkevych O. Jakosc ksztalcenia w szkolach wyzszych w Ukrainie oraz metody stosowane do jej oceny.// Jakosc zycia i spoinosc przestrzenna : monographia pod redakcja Wlodzimierza Okrasy. Wydawnictwo naukove Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, Warszawa, 2017. С. 257-272.
 • Матковский С.О. Малий прикордонний рух України – Польщі// Формування ринкової економіки України. Випуск 35, ч. ІІ. – 2016. С.29-36.
 • Матковский С.О. Трансграничная статистика как інструмент анализа социально-экономического развития приграничних территорий / С.А. Матковский, С. Ф. Васькив // Бухгалтерскийучет, анализ и аудит: история, современность, перспективы: сборник научных статей / редкол.: А. И. Белоусов [и др.]. – Минск : БГЭУ, БГАТУ, 2015. – С.54-59
 • Матковський С.О. Роль статистики в моніторингу соціально-економічного розвитку транскордонних територій / С.О. Матковський, С.Ф. Васьків // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо – поліграфічний дім “Формат”. – 2014. –С.29-35
 • Матковський С.О., Гринькевич О.С. Про систему показників статистичного вивчення підприємництва // Статистика України. – №  4 – 2014.  – С.34-45
 • Матковський С.О., Гринькевич О.С. Напрями розвитку української статистики ринку праці як складової інституціонального забезпечення його регулювання // Ринок праці України: європейський вимір: Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 25 червня 2015 року)
 • Матковський С.О. Статистика в процесі моніторингу соціально-економічного розвитку транскордонних територій / С.О. Матковський, С.Ф. Васьків // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. тез виступів на ХIІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: НАСОА, 2014. – С. 34-37
 • Matkovskyy Semen, Vaskiv Stepan. Statistical research of small border traffic of goods and services between Ukraine and Poland // The third international scientific conference «Statistics of the XXI Century: New challenges, new opportunities», Kyiv. Taras Shevchenko national university of Kyiv, 2015. – 39-40

Біографія

Народився 12 лютого 1947 року у селі Козари Рогатинського району Івано-Франківської області, українець. У 1964 році закінчив 11 класів Букачівської середньої школи. У 1964 −1969 роках навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка на механіко-математичному факультеті за спеціальністю «Математика, обчислювальна математика». Отримав кваліфікацію “математик-обчислювач”.

Трудова діяльність

Після закінчення навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка був скерований на роботу у Львівське обласне управління статистики. Трудову діяльність почав на посаді інженера-програміста. У 1969-1978 рр. працював на посаді інженера відділу алгоритмізації і програмування статистичних задач Обчислювального центру Статистичного управління Львівської області, з 1976 року – заступника завідувача відділу, у 1978-1987 рр. – начальника Обчислювального центру, а з 1987 року – першого заступника начальника Головного управління статистики у Львівській області. У 1992 р. був призначений начальником Головного управління статистики у Львівській області і перебував на цій посаді до виходу на пенсію державного службовця (2012 року). Здійснював керівництво проведенням Першого Всеукраїнського перепису населення у Львівській області (2001 рік). Присвоєно 7 ранг державного службовця. З 2012 року – завідувач кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка на постійній основі.

Освітньо – наукова діяльність

З 1982 року за сумісництвом працював у Львівському державному університеті імені Івана Франка на посадах старшого викладача кафедри механізованої обробки економічної інформації (1982-1993 рр.), доцента кафедри економічної інформатики і АСУ (1993-1995 рр.), доцента кафедри фінансів, кредиту та статистики (1995-1998 рр.). Ініціював створення кафедри статистики (з 1998 р.), весь час був  і є  завідувачем кафедри статистики до тепер. Кандидат економічних наук з 1993 року. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Методи оцінки ефективності розвитку виробничо-господарського комплексу області”. У 1994 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної інформатики та АСУ, а в 2002 році – вчене звання професора кафедри статистики.

Володіє фундаментальними знаннями з теоретичних основ статистики, сучасних інформаційних технологій та має великий досвід практичної роботи. Бере активну участь у впровадженні нових методів досліджень і міжнародних стандартів у статистичну практику.  У рамках науково – інформаційної діяльності кафедри організував та здійснював керівництво  побудовою інформаційної статистичної бази даних «Інфостат» Головного управління статистики у Львівській області. Був головним координатором розробки електронної версії банку даних статистичних інформаційних підсистем: «Всеукраїнський перепис», «Статистика населення України», «Паспорт регіону», «Регіональна статистика», «Банк даних статистики Львівщини».

Матковський Семен Олексійович є автором близько 220 наукових праць.

Здійснює керівництво роботами аспірантів. Професор Матковський С.О. читає лекції для студентів економічного факультету з таких навчальних дисциплін: «Статистика», «Міжнародна статистика», «Бізнес-статистика», «Економіка і організація статистичної діяльності».

Багаточисельні статистичні видання та аналітичні матеріали, виконані під його керівництвом, були основою формування стратегій та програм соціально-економічного розвитку Львівської області, роботи колегії обласної державної адміністрації та інформаційно-аналітичною базою для прийняття управлінських рішень.

Керівник наукової теми кафедри № 0116U001642 «Методологія формування та використання статистичної бази даних та метаданих у регіональному управлінні», яка виконується  в межах робочого часу викладачів кафедри. Бере участь у виконанні науково-дослідної теми “Механізми регулювання міграції в умовах трансформації регіональних ринків праці».

Співпраця і громадська робота

Активно брав і бере участь у роботі і є членом цілого ряду комісій та міжвідомчих груп, сформованих при обласній державній адміністрації. Займає активну позицію з проблем розвитку методології статистики в Україні та впровадження новітніх інформаційних технологій. Під його керівництвом в області апробовано ряд пілотних проектів. Ініціатор створення Ради керівників територіальних органів статистики і був її першим керівником.

Член редколегії наукових журналів: «Статистика України», «Wiadomosti Statystyczne» GUS: PTS, Польща, «Барометр економічний» – часопис Вищої школи управління адміністрації в Замості, наукового вісника Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С.З. Гжицького, наукового вісника Львівського національного університету імені Івана Франка. Член секції статистики науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України (секція статистики).

Радник Голови Держстату України, член Колегії Головного управління статистики у Львівській області, член комісії Львівської ОДА з питань нагород, член Президії правління Української спілки економістів, Голова Львівської обласної спілки економістів, голова наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «ІНФОСТАТ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА».

Обізнаний з досягненнями міжнародної статистики, співпрацює із статистичними службами інших країн. Разом із польськими статистиками є співавтором ряду видань з українсько-польського транскордонного співробітництва. Активно співпрацює із закордонними установами: Економічним факультетом Жешувського університету Польщі, Центром статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики у м. Варшава, Управлінням статистики Підкарпатського воєводства відповідно до угоди про партнерство щодо створення наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «ІНФОСТАТ УКРАЇНА-ПОЛЬЩА».

З метою впровадження міжнародних стандартів зі статистики та передових інформаційних технологій, розвитку методології транскордонної статистики налагоджена тісна співпраця з: Вищою школою управління та адміністрації у м. Замосць; Державною вищою техніко-економічної школою імені Броніслава Маркевича в м. Ярослав;  Статистичними управліннями воєводств Республіки Польща у містах Жешув, Люблін та Вроцлав; Центральним статистичним бюро Швеції та Статистичним офісом Данії.

Нагороди

За трудову діяльність має нагороди, почесні звання: медаль «За трудову діяльність» (1986), почесне звання «Заслужений економіст України» (2004), відзнака «За заслуги для статистики Республіки Польщі» (2006), подяка Кабінету Міністрів України (2003), почесні грамоти Кабінету Міністрів України, Львівської ОДА (2007), ексклюзивний годинник «Від голови ОДА» (2007), нагрудні знаки «За сумлінну працю в органах державної статистики» (2008) та «Почесний працівник статистики» (2012).

Підвищення кваліфікації

Матковський С.О. проходив підвищення кваліфікації  у Болгарському національному навчальному центрі (1991), Інституті державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1992), Українській академії державного управління при Президентові України (1999).

Нагороди

 • медаль «За трудову діяльність» (1986)
 • подяка Кабінету Міністрів України (2003)
 • почесне звання «Заслужений економіст України» (2004)
 • відзнака «За заслуги для статистики Республіки Польщі» (2006)
 • почесні грамоти Кабінету Міністрів України, Львівської ОДА (2007)
 • ексклюзивний годинник «Від голови ОДА» (2007)
 • нагрудний знак «За сумлінну працю в органах державної статистики» (2008)
 • нагрудний знак «Почесний працівник статистики» (2012)

Методичні матеріали

Методичні рекомендації

 • Виробнича (переддипломна) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика” / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 16 с. Переглянути
 • Виробнича (зі спеціалізації) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 – “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика”, освітнього ступеня «магістр» / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 18 с. Переглянути
 • Програма і методичні рекомендації з виробничої практики для студентів бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій “Економічна аналітика та бізнес-статистика” та “Економіка та правове регулювання в бізнесі”/ Укладачі: С. О. Матковський, О. С. Гринькевич, А. К. Миронюк, І. В. Прокопович-Павлюк, С. Ф. Васьків, – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 29 с. Переглянути
 • Методичні рекомендації щодо проведення регіонального обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України [Текст] / [редкол.: д.е.н., проф. Садова У.Я., к.е.н., проф. Матковський С.О., к.е.н., доц. Гринькевич] НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – 2014. – 34 с.

Розклад