Гринькевич Ольга Степанівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: olha.hrynkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інформаційно-статистична  та аналітична підтримка управлінських рішень у вищій освіті та бізнесі

Член Міжнародного товариства бізнес-освіти / The International Society for Business Education (ISBE)

Курси

Публікації

Монографії

 • Гринькевич О.С. Статистические методы в решении функциональных задач маркетинга образовательных услуг // Маркетинг образовательных услуг: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Республика Польша : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2015. –  С.132-142/184 с.
 • Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- та мікрорівень: Монографія. – Львів: ЛІЕТ, ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. – 208 с. ((Гринькевич О.С.: параграфи: 3.1. Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро-, мезо- і мікрорівень. С. 131-151. 3.2. Громадські організації в управлінні конкурентоспроможністю в туризмі: приклади ефективної співпраці у сфері освіти.  С. 191-197.)
 • Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації/НАН України, Інститут регіональних досліджень. Наук. ред. У.Я. Садова. – Львів, 2011. – 550 с. (Гринькевич О.С.: параграфи: 1.3. “Понятійно-термінологічне забезпечення регіональної міграційної політики”; 2.2. “Роль інститутів-регуляторів регіональної міграційної політики”; 3.2 “Методичні засади оцінки та аналізу територіальної структури міграційних процесів”; 3.3. “Апробація методики оцінки та аналізу міжрегіональних міграційних процесів в Україні”).
 • Регіональні суспільні системи//НАН України, Інститут регіональних досліджень; Відп. ред. Л.К. Семів. – Львів, 2007. – 496 с. – (Сер. “Проблеми регіонального розвитку”). Гринькевич О.С. Підрозділозділ 7.6 монографії “Визначення кадрових потреб регіональних суспільних систем у вирішенні проблем їх збалансованого розвитку”).

 

Підручники. Навчальні посібники

 1. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / [Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Зомчак Л. М., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.
 2. Гринькевич О.С. Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч. посіб. / [ Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.] / – К.: Алерта, 2014. – 238 с.
 3. Статистика підприємств: 2-е вид., доповн. і перероб./ [ Матковський С.О., Гринькевич О.С., Сорочак О.З. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: АЛЕРТА, 2013. – 560 с.
 4. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 260 с.
 5. Статистика: навч.посіб., 2-ге вид., допов. і виправ./[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 429 с.
 6. Статистика: практикум: навч. посіб.[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Васьків В.Ф.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 140 с.
 7. Економіка і менеджмент підприємств готельно-туристичного комплексу: Навчальний посібник / За ред. О.С. Гринькевич. Кіндрацька Г.І., Ковальчук А.С., Лелик Л.І. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. – 303 с.
 8. Лелик Л.І., Вячин Ю.О., Гринькевич О.С., Уманців Б.Б., Ковальчук А.С., Левицька О.О. Сучасна туристика: Навчально-довідкове видання. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2006. – 292 с.
 9. Управління персоналом: Навчальний посібник / За ред. Ю.О. Вячина. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. – 340 с. (Підготовлено у рамках проекту ОБСЄ в Україні “Допомога у соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям збройних сил України”, у співпраці з Міністерством оборони)

 

Наукові статті у міжнародних виданнях і фахових виданнях України

 1. Гальків Л.І., Гринькевич О.С. Факторний аналіз вартості освітніх послуг в Україні у контексті розвитку людського капіталу / Л. І. Гальків,  ГО.С. Гринькевич // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. – № 1 (163) 2015. Серія “Економічні науки”. – Випуск 8/2014. – С. 37-46. (Міжнародна індексація: SciVerse Scopus by Elsevier; Index Copernicus; EBSCOhost; EconLit ; Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)).
 2. Матковський С.О., Гринькевич О.С. Про систему показників статистичного вивчення підприємництва // Статистика України. – №  4 – 2014.  – С.34-45.
 3. Гринькевич О. С., Маман Н.І. Статистичний аналіз бізнес-середовища в управлінні регіональним розвитком // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – Випуск 8/2014. – С. 81 -90.
 4. Васильчак С.В., Гринькевич О.С., Милян Л.М. Статистичне забезпечення маркетингових технологій стимулювання соціальної відповідальності в туризмі / С.В. Васильчак, О.С. Гринькевич, Л.М. Милян // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. – 2015. – Випуск 5. – С.1071-1075.
 5. Гринькевич О.С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та проблеми державного регулювання // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С.Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – С. 254-265 (540 с. – ISSN 2071-4653).
 6. У. Садова, О.Гринькевич, Ю. Телішевська. Людський розвиток у світлі нових підходів до вимірювання якості трудового життя // Україна: аспекти праці. – № 8. – 2013. – С. 25-33.
 7. Лелик Л.І., Гринькевич О.С. Регіональні рейтингові оцінки як інструмент популяризації внутрішнього туризму в Україні // Наукові праці МАУП: [зб. наук. пр.]/ Серія “Економічні науки”. – К., 2014, – Вип. 42 (3-2014). – С. 172-178.
 8. Гринькевич О.С., Сорочак О.З. Застосування теорії нечітких множин у рейтинговій оцінці конкурентоспроможності  ВНЗ// Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал/№ 1-3(67-69), 2011. – С.61-69.
 9. Завальницька Н.Б., Гринькевич О. С. Інструменти маркетингу та статистики в управлінні ефективністю виставкової діяльності в туризмі // Вісник Львівського інституту економіки і туризму, 2012. – № 2. – С. 79-85.
 10. Біль М.М., Гринькевич О.С. Соціальні інновації в організації праці на підприємствах туристичної сфери. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 2, 2013. – С.49 – 52.
 11. Гринькевич О.С., Маман Н.І. Статистичний інструментарій вивчення ефективності розвитку сільськогосподарського підприємництва в Україні // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. № 7, 2013.
 12. Матковський С. О., Гринькевич О. С. Статистична підготовка фахівців у вищій школі: актуальні питання ефективності та розвитку// Статистика України, 2012. – №2. – С. 79-85.
 13. Гринькевич О.С., Матковський С.О. Застосування вибіркового методу у маркетингових дослідженнях ринку освітніх послуг/Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: серія “Економічні науки”. – Вип. 11. – Луцьк: ВНЕУ, 2011. – С. 215-223.
 14. Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств//Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Вип. 6. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 215-218.
 15. Гринькевич О., Біль М., Уманців Б.Б. Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації//Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2008. – № 12. – С.177-183. Розділ “Економіка туристичних послуг і маркетинг”.

 

Інші наукові видання

У співпраці з Інститутом регіональних досліджень НАН України та Головним управлінням статистики у Львівській області

 1. Інтеграція мігрантів у приймаючий соціум: соціокультурні аспекти модернізаційного розвитку регіону [Текст] / [редкол. : д.е.н., проф. Садова У.Я., к.е.н. Андрусишин Н.І., к.е.н. Риндзак О.Т., к.е.н. Бідак В.Я. ] НАН України. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього”. – Львів, 2015. 48 с. (Гринькевич О.С. у співавторстві).
 2. Інвестиційний клімат Львівської області: науково-аналітичне видання / наук. ред. С. О. Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 206 с. (Гринькевич О.С. у співавторстві).
 3. Методичні рекомендації щодо проведення регіонального обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України [Текст] / [редкол. : д.е.н., проф. Садова У.Я., к.е.н., проф. Матковський С.О., к.е.н., доц. Гринькевич] НАН України. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього”. – 2014. – 34 с.
 4. Гринькевич О.С. Аналіз ефективності та соціологічна оцінка регіональних особливостей міграційних процесів // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. (С.194-205).
 5. Методичні підходи до оцінювання якості трудового життя. Наукова записка Федерації профспілок України. [Автори: Садова У.Я.,Гринькевич О.С., Телішевська Ю.В.]. Лист № 01/01-22/1796 від 01.11.2013 року
 6. Проблеми формування та реалізації державної політики у сфері регулювання трудової міграції: наукова доповідь / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред.. Садова У. Я. – Львів, 2014. – 38 с. (Гринькевич О.С. у співавторстві).
 7. Садова У.Я., Семів Л.К., Цапок С.О., Бідак В.Я., Гринькевич О.О., Левицька О.О. та ін. Традиції ремісництва і дефіцит кваліфікації робітничих кадрів на регіональному ринку праці Львівщини / За ред. Садової У.Я. – Львів, НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2008. – 104 с.
 8. Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник/В.С. Кравців, У.Я.Садова та ін.; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [редкол.:  В.С. Кравців, У.Я.Садова (наук. ред.)]. – Львів, 2009. 228 с.

Біографія

З 2007 року – доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006-2009 рр. – науковий керівник навчальних програм «Менеджмент підприємств готельно-туристичного бізнесу” у рамках проекту “Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України” (у співпраці з Міністерством оборони та ОБСЄ).

2003-2007 рр. – завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП.

2000-2003 рр. – завідувач кафедри економіки та управління Львівського інституту МАУП.

1997-2000 рр. – молодший науковий, науковий співробітник міжвідомчого відділу методології регіональної і транскордонної статистики Держкомстату України та ІРД НАН України.

1994 р. – закінчила з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „Економічна кібернетика”; кваліфікація – економіст-математик.

Розклад