Гринькевич Ольга Степанівна

Посада: професор кафедри статистики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: olha.hrynkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Напрями досліджень

 • Економіко-статистичні методи аналізу, моделювання і прогнозування
 • Економіка, аналітика та управління у вищій освіті
 • Ринок праці і міграція населення
 • Міждисциплінарні дослідження у галузі економіки, статистики, соціології та права

Наукова активність

 • Робота в редколегії наукових видань:
  1. Вісник Львівського університету. Серія економічна (головний редактор). URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics
  2. Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджено НАН України імені М.І. Долішнього «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». URL: http://ird.gov.ua/sep/sep00/p11pz
  3. Збірник наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого « «Економічна теорія та право»; URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/
 • Робота у складі журі та галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика» (на базі кафедри статистики і демографії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Наукова робота зі студентами та аспірантами

Керівництво науковою роботою студентів та аспірантів

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультування                 

 • З 2022 р. – Бойко Анна Ігорівна, з 2023 р. – Малинич Ростислав Сергійович  – аспіранти за спеціальністю 051 Економіка, освітньо-наукова програма «Економіка».
 • 2020 р.  Захист дисертації Квак  С.А. на тему «Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності  промислових підприємств України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством відбувся 29 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 • Керівництво науковою роботою студентів

Під керівництвом Гринькевич О.С. у квітні 2019 року випускниця магістерської програми «Бізнес-статистика і аналітика» Софія Шевченко підготувала наукову роботу на тему «Економіко-статистичні методи в аналізі і моделюванні ефективності університетів України», за яку отримала диплом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика», що відбувся на базі кафедри статистики і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
https://www.lnu.edu.ua/studentka-ekonomichnoho-fakul-tetu-sofiia-shevchenko-peremozhnytsia-ii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-zi-spetsializatsii-ekonomichna-analityka-ta-statystyka/

Спільні наукові публікації зі студентами та аспірантами

 1. Гринькевич О., Бойко А. Про комунікації освіти та бізнесу у створенні інноваційних цифрових продуктів і сервісів. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 62. 2022. С. 124-148. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6210/ Index Copernicus.Гринькевич О.С., Гринькевич В.М , Мельничук Ю.О. Економіко-статистичний аналіз євроінтеграційних процесів в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Том 1 № 21 (2020). С.206 – 215. [Категорія Б.].IndexCopernicus. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-206-215
 2. Гринькевич О.С., Зеленюк К. П. Статистичні інструменти оцінювання якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 16. – (IndexCopernicus). http://global-national.in.ua/archive/16-2017/188.pdf

Керівництво студентами для участі у конференціях, семінарах

 1. Йоганік І.І., Гринькевич О.С. BIG DATA В АНАЛІТИЦІ РИНКУ ПРАЦІ. Аналітичні дослідження соціально-економічних проблем України і світу. Збірник тез доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 4 лютого 2022 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса 2022. С. 191-193. 307 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1iJyAaXh5UALdZKdbgtc__8OT2zTR270H/view
 2. Лопатецька Є.О., Гринькевич О.С. ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА У БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТІ. Аналітичні дослідження соціально-економічних проблем України і світу. Збірник тез доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 4 лютого 2022 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса 2022. С. 109-112. 307 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1iJyAaXh5UALdZKdbgtc__8OT2zTR270H/view
 3. Місько В. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIX-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (20-21 травня 2022 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1qIu_WXfxL_bYi8XmhT8TpgXyt0qTFd0k/view
 4. Бульба Д. Електронні публічні реєстри у прийнятті бізнес-рішень та їх застосування в умовах війни. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIX-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (20-21 травня 2022 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка. 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1YdvnJmsYxYFl3zVJvJubAWLUBK6bZDOq/view
 5. Осташова А., Сенів Б. Українські аналітичні центри у міжнародних рейтингах. Аналітичні дослідження соціально-економічних проблем України і світу. [Електронний ресурс]: Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 березня 2021 р. Вінниця: ДонНУ ім. В. Стуса 2021 р. С. 109-112.
 6. Синчина Н. Аналітика зайнятості в Україні у контексті впливу Covid-19 та використання HR-метрик. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXVIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (14-15 травня 2021 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2021.URL: https://drive.google.com/file/d/1Xuao3bNteJFWEWg-hSTE8uYvOPV8dTTY/view
 7. Гаєвська Р., Мацях А. Кращі аналітичні центри світу: критерії, рейтинги і приклади в економіці. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXVIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (14-15 травня 2021 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2021.URL: https://drive.google.com/file/d/1uEF4hN-FqzNeAYRilPzimKgdgrlEsYoO/view
 8. Сапелюк Т., Кулеба Ю. Open Data для аналітики та прийняття рішень у бізнесі. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXVII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (20 листопада 2020 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2021.URL: https://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system.
 9. Іващук М.В. Аналіз конкурентного середовища в індустрії краси з використанням соціальних мереж і web-додатків // Праці XX Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці» (23-24 квітня 2020 р., м. Вінниця). Том 2. Ред. кол. Хаджинов І.В. (голова) та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 18-22.
 10. Мельничук Ю. О. Євроінтеграційні процеси в Україні через призму індикаторів зовнішньої торгівлі // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 листопада 2019 р.). – К.: Алерта, 2019. – С. 46-49.
 11. Шевчук Л. Економіко-статистичний аналіз впливу структури економіки на індикатори її ефективності // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXVI-ї Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (17-18 травня 2019 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 12. Шевченко С. Фінансово-економічна аналітика в системі управління конкурентоспроможністю університетів // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 листопада 2018 року). Львів: Львівський торговельно-економічний університет. 2018.
 13. Красій В. Моніторинг кар’єри випускників в аналізі конкурентоспроможності закладів вищої освіти // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (18-19 травня 2018 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 61-62.
 14. Зеленюк К. Пріоритети потенційних абітурієнтів ВНЗ: статистичний аналіз основних чинників вибору // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-20 травня 2017 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
 15. Красій В. Статистичний аналіз конкурентоспроможності освітніх продуктів ВНЗ (на прикладі ВНЗ м. Львова) // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-20 травня 2017 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.
 16. Падовська Х. Побудова індексу цін на освітні послуги внз (на прикладі підготовки бакалаврів з економіки у ВНЗ м. Львова) //Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (20-21 травня 2016 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С.117-118.
 17. Пехник М. Студентська молодь в Україні: місце на ринку праці та економічна активність // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (20-21 травня 2016 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 128-129.
 18. Терпляк Х. Дисперсійний аналіз характеристик бізнесу та його видів в україні на умовах франчайзингу //Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (20-21 травня 2016 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 158-159.
 19. Дем’яненко С. Статистична оцінка регіональних особливостей процесів урбанізації в Україні // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: матеріали II-ї Міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених (20-21 березня 2015 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.27-28.
 20. Ткач Х. Статистичні підходи до прогнозування попиту на ринку освітніх послуг // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: матеріали II-ї Міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених (20-21 березня 2015 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.84-85.
 21. Ткач Х. Статистичний прогноз попиту на послуги ВНЗ Львівщини // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (15-16 травня 2015 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 194-195.
 22. Голида Н. Статистичні інструменти макроекономічної оцінки діяльності некомерційних організацій в Україні // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали XXII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (15-16 травня 2015 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.52-53.
 23. Гурська Л. Факторний аналіз вартості освітніх послуг (на прикладі напряму «Прикладна статистика») // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (16-17 травня 2015 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 76-78.
 24. Сас Н. Структорно-логічна модель оцінки соціальної відповідальності бізнесу // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (16-17 травня 2015 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 228-229.

Міжнародні стажування. Міжнародна співпраця

 • 2022 – Міжнародна програма підвищення кваліфікації для викладачів і науковців ЗВО України “Крос-культурна та професійна комунікація” (29 вересня – 1 жовтня 2022 року), Львівський національний університет імені Івана Франка на базі Центру англомовної академічної та крос-культурної комунікації у співпраці з Відділом міжнародних зв’язків та іншими підрозділами Університету / Intensive Excellence Program in Higher Education “Cross-cultural and Professional Communication for University Academics”. Intensive excellence international three-module program in higher education «Cross-cultural and Professional Communication for University Academics» which allocates 1 credit ECTS (organized under the auspices of Ivan Franko National University of Lviv.  September 29 – October 1, 2022. Certificate of completion
 • Міжнародне стажування (07.10.2019-31.10.2019) у Варшавському і Ягелонському університетах (Польща) у рамках участі у Міжнародному проекті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету». Терміни реалізації фази V: липень 2019 року – червень 2020 року. Проект реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України і Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща.
  • Підготовка і презентація мікропроекту – Міжгалузева магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі» (червень 2020 року), URL: https://www.facebook.com
 • Співпраця з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана.
  • Участь у роботі Міжнародної літньої школи «Сучасні методи досліджень в економіці та бізнесі» (2016 рік), економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладання розділу курсу «Економетрія» англійською мовою.
  • Презентація доповіді «Interdisciplinarity as a factor of knowledge transfer and leadership in higher education» у воркшопі «Innovative University Education and Management: Technology Transfer across Boarders» для викладачів та університетського менеджменту. Організатори – Львівський національний університет імені Івана Франка спільно з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана, 2-6 грудня 2019 року. м. Львів.
 • Співпраця з Міжнародним товариством з бізнес-освіти / The International Society for Business Education (SIEC-ISBE) з 2016 року.
  • Презентація результатів дослідження з проблем розвитку бізнес-освіти в Україні під час Міжнародної наукової конференції «Education for Business Sustainability» у Польщі (м.Краків, 2017 рік) та у науковому виданні Міжнародного товариства SIEC-ISBE International Journal of Business Education. Sadova U., Hrnkevych O. Business education in Ukraine in the context of world and national social transformations. International Journal of Business Education (USA). 2016. № 156. P. 68-81.
 • Співпраця з експертами Європейського фонду освіти (ETF) з питань методології та організації прогнозування попиту і пропозиції кваліфікованої робочої сили в Україні.
  • Представлення результатів досліджень та проектної роботи у таких заходах ETF «The role of employment service providers in skills anticipation and matching. (м. Рига, Латвія, 2017 р.); demos_etf-2017.pdf

Професійна та громадська діяльність

Участь у наукових проектах

 • 2023-2024 р. – Старший  експерт проєкту USAID ГОВЕРЛА «Комплексне дослідження потреб у даних на рівні громади і муніципальній статистиці для розробки Концепції муніципальної статистики України та відповідного законопроекту»
 • 2023 р. – Експерт проєкту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» на етапі дослідження «Аналіз розривів у навичках і потреб бізнесу у робочій силі». Результати: https://cutt.ly/twEqPYEQ (2023 р.).
 •  2021-2023 рр. – Керівник робочої групи у реалізації Львівському університеті Проєкту регіонального розвитку у  «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів». Проект регіонального розвитку реалізується у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції» Інформація про проєкт за посиланням https://www.facebook.com/lvivbioplastНова економіка пластмас: потенціал, технології, стимули: аналіт. доп. /[Гринькевич О.С., Садова У.Я., Матковський С.О. таін.] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка». 2022. – 80 с. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Analitics_Ecopacking.pdf.
  • Презентація аналітичної доповіді «Нова економіка пластмас: потенціал, технології, стимули» у Zero Waste Academy. https://www.facebook.com/zerowaste.academy.11.2022
 • 2020  – НДР на замовлення Міжнародної організації праці та Федерації профспілок України «Аналітичне дослідження розвитку й використання міграційного та трудового потенціалу випускників прикордонного регіону України»
 • 2018-2020 – Член робочої групи з підготовки і реалізації Проекту регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) і закладів вищої освіти (ЗВО) прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення».
  • Проект реалізується за рахунок коштів держбюджету в рамках підтримки Європейським Союзом регіональної політики в Україні.
  • Інформаційна картка Проекту за посиланням: 15_LP_Lviv_IK.pdf
  • Сайт Проекту за посиланням: https://intellectlviv.com

Участь у госпдоговірній тематиці

 • «Аналітичне дослідження з визначення динаміки та структури незайнятого економічно активного населення Львівської області» (Договір № 03-2016 від 10 жовтня 2016 року, головний виконавець – Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» у співпраці з ЛНУ імені Івана Франка на замовлення Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації). Довідка про впровадження результатів наукового проекту (від 22.02.2017, № 1-12-469).
  • Гринькевич О.С. розроблено методику оцінювання обсягів формальної та неформальної економічної активності населення на рівні адміністративних районів і міст обласного підпорядкування.
  • Запропонована методика та результати її апробації використані у реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, затвердженої рішенням сесії Львівської обласної ради від 26 квітня 2016 року № 163, а саме, виконанні завдання 4 «Інституційна, наукова та аналітична підтримка регіонального та інноваційного розвитку», захід 1 «Проведення аналітичних досліджень з актуальних проблем регіонального та інноваційного розвитку із залученням провідних наукових установ та аналітичних центрів». Звіт за посиланням: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/Struktura_nezaynyatogo_ekonomichno_aktYvnogo_naselennya.pdf
 • «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області» (Договір № 627 від 05 травня 2017 року, головний виконавець – Науково-дослідний центр «Демос» НУ «Львівська політехніка» у співпраці з ЛНУ імені Івана Франка та «Інститутом регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» на замовлення Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації).
  • Гринькевич О.С. є автором методики прогнозування потреби підприємств у кваліфікованих кадрах на регіональному рівні, а також попиту на вищу і професійно-технічну освіту з урахуванням соціально-демографічних чинників регіонального розвитку.
  • Запропонована методика та результати її апробації використані Департаментом економічної політики і Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації для формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів у Львівській області на період 2017-2020 років, а також у реалізації обласних програм «Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області» та «Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки».

Громадська активність

 • З 2020 р. – ГО “Інноваційний університет і лідерство”. https://inun.org.ua/olha-stepanivna-hrynkevych
 • З 2019 р. – Організаційна та аналітична діяльність у ГО «Центр досліджень і моніторингу якості та мобільності людських ресурсів»2020 рік. Підготовка звіту про результати науково-дослідної роботи «Аналітичне дослідження розвитку й використання міграційного та трудового потенціалу випускників закладів освіти прикордонного регіону України»
  • Гринькевич О.С. Трудова міграція українців у контексті євроінтеграційних процесів. У книзі «Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір». Наукове видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» [за ред. д.е.н., проф. Садової У.Я.]. – Львів, 2020. С.82-87. [за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Ukrainian labour migration and the future of labou rmarket: social-economic, geographic and institutional dimensions»]. Львів. 10-12 березня 2020 року. Міжнародна організація праці.
 • У 2006-2009 рр. – розробник і науковий керівник програм «Менеджмент підприємств готельно-туристичного бізнесу» з перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, у рамках проекту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України» (у співпраці з Міністерством оборони та ОБСЄ).

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 1. Hrynkevych, O., Sorochak, O. & Krayevska, O. (2022). Internationalization of Higher Education under a New Reality (Case Study of Ukraine). In Book: Education Systems: Past, Current and Future Trends / in edition Andre Ratte. New York: Nova Science Publishers. P. 1-73 Scopus. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677770300
 2. Hrynkevych O., Sorochak O. International student mobility in Ukraine: institutional landscape for analysis and management. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 4: collective monograph / in edition D. Diachkov. Prague. Nemoros s.r.o. 2022. Czech Republic. 322 p. P. 264-278.
 3. Гринькевич  О.,  Матковський С., Миронюк А., Шандра Р. Міждисциплінарна економічна освіта в університетах України: приклад реалізації у програмах з економіки і права. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроєкти. Варшава: Fundacia «Instutyt Artes Liberales», 2021.
 4. Hrynkevych O.S., Sorochak O.Z., Kvak S.A. Innovative activity of Ukrainian enterprises and potential of cross-border cooperation in the development of economic security. In Book: Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2. [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague: Nemoross.r.o. 2020. Czech Republic. P. 175-183.
 5. O.Z.Sorochak, O.S.Hrynkevych. Application of Statistical Analysis Methods in the Competitiveness Manage¬ment of Regional Systems of Higher Education. // Management of the 21st century: globalization challen¬ges. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoross.r.o. – 2019. Czech Republic. – P. 368-392.
 6. Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 462 с.
 7. Регіональна маркетингова політика в галузі туризму: монографія /
  [М. М. Біль, С. В. Васильчак, О. М. Вітер, О. С. Гринькевич та ін.]. Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. 234 с.

  • Особистий внесок: розділ 2. Аналіз соціальної відповідальності вищої освіти та туристичного бізнесу у реалізації цілей сталого розвитку регіону. С. 84-114.
 8. Socio-economic potential of cross-border cooperation: international collective monograph / edited by S. Matkovskyy, M. Cierpiał-Wolan. L’viv: Ivan Franko National University of L’viv (Ukraine); University of Rzeszow (Poland), 2017. 205 p.
  • Особистий внесок: підрозділ 3.1. Politics of internationalization and the rise of cross-border higher education: international experiences in Poland. P. 161-182.
 9. Маркетинг образовательных услуг: монография / под. общ. ред. проф. О. В. Прокопенко. RudaŚląska: «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium» (Poland), 2016. 168 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/59120/1/Marketing_2016.pdf
  • Особистий внесок: підрозділ 3.2. Статистические методы в решении функциональных задач маркетинга образовательных услуг. С.128-138 (0,7 д.а./9,8 д.а.).
 10. Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів: монографія / наук. ред. У. Я. Садова. Львів:ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 252 с.
  • Особистий внесок: розділ 4. Формування моніторингу міграційних процесів у системі новітніх викликів регіонального розвитку України». С 137-146.

Навчальні посібники

 1. Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. Гринькевич, С.О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.] ; за ред. О.С. Гринькевич, С.О. Матковського, А.В. Сидорової, Н.С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 480 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Navchalnyy-posibnyk_2022.pdf2.
 2. Прийняття проєктних рішень: підручник [Р. В. Фещур, У.Я. Садова, А. І. Якимів, С.В. Шишковський, О.С. Гринькевич та ін.]. Львів: Растра-7. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. – 402 с. Особистий внесок: Гринькевич О.С. Розділ 7. Прикладні аспекти прийняття проєктних рішень. С.299-329
 3.  Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – Київ: Алерта, 2016. – 281 с.
 4. Методологія наукових досліджень у статистиці: навч. посібник /[С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О. С. Гринькевич та ін.]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 378 с.
 5. Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч. посібник / [Гринькевич О., Вдовин М. Л., Марець О.Р.] – Київ: Алерта, 2015. – 281 с.
 6. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Київ: АЛЕРТА, 2013. 560 с.
 7. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О.С. Гринькеви та ін.]; за ред. Матковського С.О. – Львів: Новий світ-2000. 2012. 430 с. Рекомендовано МОН України (Лист № 1/11-4829 від 10.04.2012).
 8. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів: Новий світ-2000, 2009.– 430 с. Рекомендовано МОН України (Лист № 1.4/ 18-Г-2161 від 22.10.08 р.).
 9. Статистика: практикум / [С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О.С. Гринькевич та ін.]; за ред. Матковського С.О. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка. 2009. 215 с.

Наукові фахові видання, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Hrynkevych, O., Levytska, O., & Baranyak, I. (2023). Human resources for regional development in Ukraine: A roadmap for forecasting and determining a regional training request. Regional Science Policy & Practice, 1- 13. https://doi.org/10.1111/rsp3.12625 (Scopus)
 2. Гринькевич О.С., Буняк В.Б., Квак С.А., Гринькевич В.М. Інвестиції в системі чинників соціально-економічної безпеки та відновлення економіки регіонів України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2023. Вип. 64. С. 33-44. http://dx.doi.org/10.30970/ves.2023.64.0.6406. Index Copernicus.URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/issue/viewIssue/546/57
 3. Гринькевич О.С. Левицька О.О., Бараняк І.Є. Регіональне замовлення на підготовку кадрів у системі економічної безпеки та збалансування стратегічних інтересів учасників ринку праці в Україні. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 52. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-49. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2567. Index Copernicus.
 4. Гринькевич О., Бойко А. Про комунікації освіти та бізнесу у створенні інноваційних цифрових продуктів і сервісів. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 62. 2022. С. 124-148. Index Copernicus. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6210
 5. Ліпич Любов, Гринькевич Ольга, & Полінкевич Оксана. (2022). УПРАВЛІННЯ РІЗНОМАНІТНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ. Економічний форум, 1(2), 50-58. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-7. Index Copernicus.
 6. Гринькевич О.С., Островерх П.І., Квак С.А., Гринькевич В.М. Cтатистика інновацій в інформаційно-аналітичному забезпеченні розвитку циркулярної економіки. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 61. 2021. С. 122-137. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/issue/viewIssue/480/48. Index Copernicus.
 7. Hrynkevych O., Sorochak O. Priorities of improving the competitiveness of higher education in regional development management (case of Ukraine) Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. № 1 (7) 2021. С. 144-157.Index Copernicus.
 8. Hrynkevych O. etal. (2020) Competitiveness of Higher Education System as a Sector of Economy: Conceptual Model of Analysis with Application to Ukraine. In: Ahram T., Karwowski W., Vergnano A., Leali F., Taiar R. (eds) Intelligent Human Systems Integration 2020. IHSI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1131. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_69. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677770300
 9. Panchyshyn S., Hrynkevych O., Marets O., Demchyshak N., Popadynets N. Simulation of tuition fees in competitiveness management of higher education institutions (case of Ukraine’s universities) The Bulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. № 5. 2020 URL: https://nauka-nanrk.kz/ru Web of Science (https://publons.com/publon/38159497).
 10. Гринькевич О. С., Островерх П. І., Гринькевич В. М. Джерела даних в аналітиці бізнес-середовища та їх трансформація у цифровій економіці. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Вип. 60. С. 77-85. DOI : http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6007. Index Copernicus.
 11. Крупка М.І., Гринькевич О.С., Сас С.П. Економічна ефективність університетів України у контексті інноваційності фінансового менеджменту. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(32)/2020. C 470-582. Внесено до переліку А фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019). Web of Science, URL для завантаження: http://fkd.org.ua/article/download/200659/200957.
 12. Гринькевич О.С., Садова У.Я. Левицька О.О. Міжнародний досвід моніторингу працевлаштування випускників та шляхи його адаптації в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1 (35). C. 126-138. (Index Copernicus та ін.).
 13. Гринькевич О. С., Квак C. А. Моніторинг і стратегічна діагностика інноваційного розвитку промислових видів діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2020. [Електронний журнал. Категорія Б.]. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.6.
 14. Гринькевич О.С., Гринькевич В.М , Мельничук Ю.О. Економіко-статистичний аналіз євроінтеграційних процесів в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Том 1 № 21 (2020). С.206 – 215. [Категорія Б.]. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-206-215
 15. Hrynkevych O. S. Cross-border factor of educational migration of ukrainian youth to Poland: social-economic opportunities and threats. Економічний часопис-XXI. 2017 № 163 (1-2(1)). С. 26-30.(Scopus та ін.). DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V163-05.
 16. Гринькевич О.С., Зеленюк К. П. Статистичні інструменти оцінювання якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 16. – (Index Copernicus).
 17. Гринькевич О. С., Лутчин Н. П. Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3, вересень. С. 314-325. Особистий внесок: запропоновано модель факторного аналізу міжнародної освітньої мобільності. (Web of Science та ін.). DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-29.
 18. Hrynkevych O. S. Statistical analysis of higher education quality with use of control charts. Advanced Science Letters (American Scientific Publishers). 2017. Vol. 23. Nо 10. P. 10070–10072. (Scopus та інші).
 19. Sadova U., Hrnkevych O. Business education in Ukraine in the context of world and national social transformations. International Journal of Business Education (USA). 2016. № 156. P. 68-81.
 20. Sadova U., Hrynkevych О., Pasyeka S. Evaluating working life quality in Ukraine in terms of business responsibility. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia). 2014. Vol 48, No 4 (2014). P. 209-222. (Index Copernicus).
 21. Гальків Л. І., Гринькевич О. С. Факторний аналіз вартості освітніх послуг в Україні у контексті розвитку людського капіталу. Актуальні проблеми економіки. Серія «Економічні науки». 2015. № 1 (163). Вип. 8/2014. С. 37-46. Особистий внесок: розроблено багатофакторну модель ціноутворення на освітні послуги університетів України (Scopus та ін.).
 22. Гринькевич О. С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності її регіонів. Регіональна економіка. 2016. № 3.
  С. 121–129. (Index Copernicus та ін.).
 23. Гринькевич О. С. Глобальні чинники трансформації та конкуренто-спроможності національних систем вищої освіти у XXI столітті. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 3. С. 13-20. (Index Copernicus та ін.).
 24. Гринькевич О. С., Левицька О. О. Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15, Ч. 1. С. 84-90
 25. Особистий внесок: визначено основні складові інституційного забезпечення якості вищої освіти в Україні та напрями його розвитку в умовах глобального освітнього середовища. (Index Copernicus та ін.).
 26. Панчишин С. М., Гринькевич О. С. Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти. Економіка розвитку (EconomicsofDevelopment). 2017. № 1 (81). С. 50-58.
 27. Особистий внесок докторанта: розширено розуміння понять системи вищої освіти та її конкурентоспроможності на засадах міждисциплінарного підходу. (Index Copernicus та ін.).
 28. SadovaU., HrynkevychO. Higher education development in Ukraine and its regions in the context of the 21st century challenges. Регіональна економіка. 2018. № 2. С. 55-68. Особистий внесок: здійснено економіко-статистичний аналіз конкурентоспромоності вищої освіти регіонів України за критеріями якості, економічної ефективності та соціальної відповідальності. (Index Copernicus та ін.).
 29. Lutchyn N., Hrynkevych O. Life quality and a factor of education in the focus of regional population survey in Ukraine. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 121-129.
 30. Особистий внесок: виконано факторний аналіз впливу вищої освіти на соціальні й економічні індикатори якості життя в Україні та країнах Європейського Союзу. (Index Copernicus та ін.).

Інші наукові фахові видання України

 1. Гринькевич О.С., Квак С.П. Аналіз інноваційної діяльності підприємств з використанням міжнародних і національних індикаторів. Формування ринкової економіки в Україні: Вип. 42. 2019. С. 27-39. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.42.0.2936.
 2. Гринькевич О.С., Прокопович-Павлюк І.В. Студентська молодь на ринку праці: за і проти. Ринок праці та зайнятість населення. № 1-2(58). 2019. С. 12-18.
 3. Крупка М.І., Гринькевич О.С., Сас Н.П. Економіко-статистичний аналіз ефективності університетів України. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. Вип. 41. 2019. С. 272-283.
 4. Гринькевич О. С. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. 2018. Вип. 40. Ч. 1. С. 92-102.
 5. Гринькевич О. С. Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 83–89.
 6. Гринькевич О. С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та проблеми державного регулювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: зб. наук. праць. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2013. Вип. 3 (101). С. 254–265.
 7. Гринькевич О.С. Екологічне середовище та екокультура готельного бізнесу міста: результати анкетування готелів Львова. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2016. № 11. С. 71-79.
 8. Матковський С.О., Гринькевич О.С. Про систему показників статистичного вивчення підприємництва.Статистика України. 2014. № 4. С. 34-45.
 9. Васильчак С.В., Гринькевич О.С., Милян Л.М. Статистичне забезпечення маркетингових технологій стимулювання соціальної відповідальності в туризмі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 5. С.1071-1075.
 10. Гринькевич О. С., Маман Н.І. Статистичний аналіз бізнес-середовища в управлінні регіональним розвитком. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Випуск 8. С. 81 -90.

Інші наукові видання

 1. Нова економіка пластмас: потенціал, технології, стимули: аналіт. доп. /
  [Гринькевич О.С., Садова У.Я., Матковський С.О. таін.] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, НУ
  «Львівська політехніка». 2022. – 80 с. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Analitics_Ecopacking.pdf
 2. Гринькевич О.С. Трудова міграція українців у контексті євроінтеграційних процесів. У книзі «Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір». Наукове видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» [за ред. д.е.н., проф. Садової У.Я.]. – Львів, 2020. С.82-87. [за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Ukrainian labour migration and the future of labour market: social-economic, geographic and institutional dimensions»]. Львів. 10-12 березня 2020 року. Міжнародна організація праці.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації щодо проведення регіонального обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України [Текст] / [редкол.: д.е.н., проф. Садова У.Я., к.е.н., проф. Матковський С.О., к.е.н., доц. Гринькевич] НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – 2014. – 34 с.
 2. Гринькевич О.С. Аналіз ефективності та соціологічна оцінка регіональних особливостей міграційних процесів // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. (С.194-205).
 3. Інтеграція мігрантів у приймаючий соціум: соціокультурні аспекти модернізаційного розвитку регіону [Текст] / [редкол.: д.е.н., проф. Садова У.Я., к.е.н. Андрусишин Н.І., к.е.н. Риндзак О.Т., к.е.н. Бідак В.Я. ] НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – Львів, 2015. 48 с. (Гринькевич О.С. у співавторстві).

Наукова біографія

З 2019 року – професорка кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

26.09.2018 р. на спеціалізованій вченій раді Д*35.051.01 у ЛНУ імені Івана Франка успішно захистила докторську  дисертацію на тему «Управління підвищенням конкурентоспроможності вищої освіти України (методологія аналізу і системи моніторингу)» за спеціальністю 08.00.03 Економіка і управління національним господарством

2016-2018 рр – докторантка кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2007–2016 рр – доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка

1998–2016 рр – доцент кафедри економіки і маркетингу Львівського інституту економіки і туризму (за сумісництвом)

2006-2009 рр – науковий керівник освітніх програм «Менеджмент підприємств готельно-туристичного бізнесу» у рамках проекту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України» (у співпраці з Міністерством оборони та ОБСЄ)

2003-2007 рр – заступник директора з наукової роботи Львівського інституту МАУП

2000-2003 рр – завідувач кафедри економіки та управління Львівського інституту МАУП

1997-2000 рр – молодший науковий, науковий співробітник міжвідомчого відділу методології регіональної і транскордонної статистики Держкомстату України та ІРД НАН України

20.06.1998 р. на спеціалізованій вченій раді Д.35.051.01 у ЛНУ імені Івана Франка успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів на рівні регіону» за спеціальністю08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою

1994-1997 рр – аспірантка кафедри економічної кібернетики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

1994 р. – закінчила з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика»; кваліфікація – економіст-математик

Проекти

 • 2021-2023 рр – Проєкт регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021-2023 рр.). Проєкт реалізується у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС (за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції  області у 2021-2023 роках. URL: https://www.minregion.gov.ua. Залучення в ЛНУ імені Івана Франка коштів державного бюджету (3,8 млн грн.) у рамках у рамках виконання цього проєкту.
  • Відеопрезентація Проєкту за посиланням: https://www.facebook.com/lvivbioplast
  • Презентація Проєкту у рамках Plastic Challenge Hackathon 2021 #PlasticCH2021 за проєктом Jean Monnet #Erasmus+, який став партнерським заходом Європейського Зеленого Тижня #EUGreenWeek за посиланням: URL: https://jm.snau.edu.ua/acet-i/media-resursi
 • 2019-2020 рр – Міжнародний проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету». Терміни реалізації фази V: липень 2019 року – червень 2020 року. Проект реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України і Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща.
 • 2018-2020 рр – Проект регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) і закладів вищої освіти (ЗВО) прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Проект реалізується за рахунок коштів держбюджету в рамках підтримки Європейським Союзом регіональної політики в Україні.

Розклад