Кафедра маркетингу

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

У 2008 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочато підготовку фахівців напряму підготовки “Маркетинг”. Підготовка здійснювалась спочатку кафедрою економічної теорії, яка згодом трансформувалась у кафедру економічної теорії та маркетингу. У червні 2013-го року на базі цієї кафедри було створено кафедру маркетингу. У цьому ж році відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності “Маркетинг”. При кафедрі функціонує аспірантура.
Нині на кафедрі працює 10 викладачів, зокрема один доктор наук, 8 – кандидати економічних наук, доценти, 1 – асистент, які забезпечують викладання профільних дисциплін для студентів своєї спеціальності та низки курсів для студентів інших спеціальностей економічного факультету та університету загалом.
Колектив кафедри маркетингу – це сформовані молоді люди, які швидко опановують нові знання, активно працюють в науковому напрямку, перебувають у постійному творчому пошуку. Більшість з доцентів кафедри працює над написанням докторських дисертацій.
Кафедра забезпечує викладання для студентів факультету багатьох напрямів і спеціальностей дисциплін “Маркетинг”, “Соціологія”, “Маркетингове ціноутворення”, “Поведінка споживача”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг послуг”, “Маркетингові комунікації” та низки інших навчальних та вибіркових дисциплін зі спеціальності “Маркетинг”.
У науково-дослідній роботі головна увага викладачів та аспірантів кафедри зосереджена на питаннях економіки галузевих ринків, поведінки споживача в трансформаційній економіці України, актуальних питаннях ринкознавства та маркетингу в Україні. Кафедра приділяє увагу написанню нових підручників та навчальних й методичних посібників з маркетингу. Навчальні посібники: Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів, 2013; Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. – Львів: 2013 користуються попитом серед викладачів та студентів в Україні. Список наукових та навчально-методичних публікацій з питань маркетингу за кілька останніх років пропонується далі.
Кафедра приділяє увагу керівництву науковою роботою студентів. Значна частина студентських наукових доповідей під час традиційних “Днів науки” на факультеті відбивають результати наукової роботи студентів, отримані під керівництвом викладачів кафедри. Значний обсяг роботи у формі лекцій та практичних занять, керівництва написанням наукових робіт молоді кафедра здійснює на економічному відділені Малої академії наук, де навчаються учні старших класів. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні олімпіад з маркетингу.
Кафедра приділяє постійну увагу застосуванню новітніх форм залучення студентів спеціальності “Маркетинг” до наукової роботи, та інтерактивних технологій вивчення аналітичної економії. Істотно підвищує рівень практичної підготовки студентів напряму підготовки “маркетинг” проходження після 3-го курсу виробничої практики, на п’ятому курсі – переддипломної практик, виконання студентами в процесі вивчення дисциплін фахового спрямування індивідуальних та колективних завдань творчого, практично зорієнтованого характеру.
Щороку кафедра маркетингу за сприяння Львівської міської ради та підтримки багатьох спонсорів організовує Конкурс студентських маркетингових проектів.
Від липня 2008 р. завідувачем кафедри економічної теорії та маркетингу , а з 2013 р. – кафедри маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка є професор Майовець Є.Й.

Співробітники

завідувачМАЙОВЕЦЬ Євген Йосифовичзавідувач
доцентБОРТНІК Надія Василівнадоцент
доцентГНАТЮК Наталія Іванівнадоцент
доцентГНИЛЯКЕВИЧ-ПРОЦЬ Ірина Зіновіївнадоцент
доцентГОРОДНЯК Ірина Василівнадоцент
доцентДЗЯМУЛИЧ Олена Сергіївнадоцент
доцентКУЗИК Олег Володимировичдоцент
доцентКУШНІР Тарас Михайловичдоцент
доцентРАЙТА Юлія Василівнадоцент
доцентСОХЕЦЬКА Анна Володимирівнадоцент
доцентЧУБА Надія Вікторівнадоцент
асистентФЕЩУР Ірина Володимирівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

ПIДРУЧНИКИ ТА ПОСIБНИКИ

market_teor_metodol_2

Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. / Є.Й. Майовець – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.-450с.

У першому розділі “Філософія маркетингу” розглянуто суть маркетингу, його місце у підприємницькій діяльності. Другий розділ присвячений теорії маркетингових досліджень, зокрема з’ясуванню маркетингової інформації, методології маркетингових досліджень, аналізу середовища, у якому здійснюється маркетингова діяльність. У наступних четвертому, п’ятому і шостому розділах з’ясовуються базові категорії комплексу маркетингу: товар і товарна політика, ціни і цінова політика, розподіл і збут, просування і комунікації.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців і практиків.

kuzyk_komunik

Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. / Є.Й. Майовець, О.В. Кузик – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 192 с.
Навчальний посібник написаний у відповідності із програмою курсу “Маркетингові комунікації” для студентів вищих навчальних закладів. Він містить 13 тем. З кожної теми пропонується матеріал для самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, теоретико-методологічні, методичні та прикладні положення формування ефективної комунікаційної політики.
Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців і практиків.

 monogr_dzjamulychБанківський сектор в економіці України (особливості та закономірності розвитку): [монографія] / С.К. Реверчук, О.С. Дзямулич, П.М. Сенищ. -Львів: ВК “АРС”, 2012. -320с.

У монографії розглянуто особливості, механізми і закономірності розвитку банківського сектору в господарській системі України. Досліджено механізм монетарної трансмісії та вплив банківської діяльності на економічне зростання в Україні. Виокремлено та обґрунтовано напрями підвищення ефективності функціонування вітчизняного банківського сектору в умовах нестабільності зовнішнього середовища.
Для науковців, викладачів, підприємців, усіх, хто цікавиться теорією розвитку банківського бізнесу в сучасній економіці.

kushnir_monogrКушнир Т. Институциональные инвесторы: методологический анализ. / Т. Кушнір – Saarbr?cken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, 2012. – 136 p.

Книга присвячена особливостям діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України. Головною функцією такого типу фінансових посередників є трансформація особистих заощаджень в інвестиції, для цього вони акумулюють кошти дрібних заощадників, пропонуючи їм низку послуг і гарантуючи їм високу дохідність за довіреними коштами.
Основна увага присвячена дослідженню методологічних аспектів функціонування інституційних інвесторів, оскільки в науковій літературі вкрай мало досліджень розглядають дану проблематику комплексно. Зазвичай, зустрічаються дослідження, в яких автори послуговуються даною дефініцією не розглядаючи сутності даного поняття.

econ_teorЕкономічна теорія: навч. посібник / За ред.д-ра екон наук, проф. Є.Й Майовця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011.- 400 с.

Викладено теоретичні проблеми сучасної економічної теорії. Посібник складається з трьох частин: вступу до економічної теорії, макро- та мікроекономіки. Дещо змінено структуру матеріалу, а також виокремлено питання для самостійного опрацювання. Теоретичні матеріали доповнено графіками зі схемами, прикладами з економічно-господарського життя. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, слухачів Інституту післядипломної освіт, усім, хто цікавиться питаннями сучасної ринкової економіки.

gorodn_pidr_sociol

Соціологіяпідручник / Ю.Ф.Пачковський, Н.В.Коваліско, І.В.Городняк та ін.; за ред. Ю.Ф.Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418с.
У підручнику подано най актуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціологічної науки. У систематизованому вигляді розглянуто процес ускладнення соціального при розкритті таких тем, як особистість, соціальна група і між особова взаємодія, соціальні інститути та організації, суспільство. Розкрито процеси, що визначають природу соціальних змін і соціальних конфліктів у сучасному світі, а також соціокультурних та ментальних явищ. Розглянуто місце української соціологічної думки у контексті розвитку світової соціологічної теорії. Детально проаналізовано методологію і методику реалізації конкретно-соціологічних досліджень, співвідношення кількісної та якісної парадигм у прикладному дослідницькому процесі.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів, викладачів, соціологів, економістів, психологів, слухачів післядипломної освіти та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами сучасної соціології.
Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-4648 від 07.06.2011р.).

gorodn_sociol_osvityГородняк І. Соціологія освіти: Навчальний посібник. / І.В.Городняк – Львів: “Новий Світ-2000”, 2011. – 265 с.
У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем соціології освіти. Видання включає теми, що висвітлюють суть соціології освіти як галузі соціологічного знання, особливості освіти як соціального інституту суспільства, її роль в життєдіяльності суспільства та соціалізації особистості. Значну увагу приділено висвітленню особливостей управління освітніми організаціями, основних видів конфліктів та шляхів їхнього вирішення в освітньому середовищі. Окреслено значення освіти в процесах адаптації людини, побудові кар’єри та досягненні успіху. Подано практикум з курсу “Соціологія освіти”, що сприятиме засвоєнню матеріалу.
Для соціологів, викладачів та працівників навчальних закладів, аспірантів, студентів, фахівців, які цікавляться проблемами освіти та її значенням в житті людини.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6223 від 09.07.2010р.).

gorodn_pidr_psyholСоціологія і психологія: Навч. посіб. / Ю.Пачковський, Н.Коваліско, І.Городняк та ін.; за ред. Ю.Ф.Пачковського. – К. Каравелла,2009. – 760с.
У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на інтеграції соціологічного і психологічного знання у висвітленні таких ключових тем, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід дав змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що пронизують між особові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар’єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, публік рилейшинз, економічної кульутри і трудової поведінки.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, управлінців і маркетологів, а також соціологів і психологів, аспірантів і викладачів та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами інтеграційного характеру, що перебувають на межі соціології і психології.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-107 від 10.01.2009р.)

gorod_pachk_pidrСоціоекономічне знання в соціологічному вимірі: Монографія. / Ю.Пачковський, І.Городняк – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 172с.
У роботі досліджено соціоекономічне знання як чинник адаптації до нових економічних умов. Запропоновано визначення соціоекономічного знання з позицій інтегративного підходу. Розглянуто особливості соціального механізму формування та функціонування соціоекономічного знання в суспільстві, що трансформується. На підставі емпіричних досліджень проаналізовано особливості впливу соціоекономічного знання на поведінку населення та запропоновано основні шляхи щодо їхнього поглиблення. Визначено ступінь послугування соціально-економічним знанням на буденному, професійному рівнях та на рівні економічних інновацій. На теоретико-емпіричному рівні запропоновано основні типи особистості щодо оволодіння та використання соціально-економічного знання для різних вікових груп населення.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.

macroeconomic_kuzyk-3Кузик О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – Львів. – “Інтелект-Захід”. – 2007. – 168 с.

Навчальний посібник макроекономіки базується на нормативні програмі курсу. Основною перевагою даного підручника є чіткий та стислий виклад матеріалу. Попри невеликий обсяг, кожне питання висвітлене ґрунтовно з виділенням основних положень. Це допомагає легко сприймати та запам’ятовувати поданий матеріал, що забезпечує ефективне вивчення макроекономіки. Підвищує ефективність сприйняття та засвоєння матеріалу використання графічних моделей, згрупування даних у таблиці, чітке структурування інформації, використання різноманітних прикладів.
Даний посібник буде корисний: студентам вищих навчальних закладів освіти практично всіх спеціальностей, які вивчають макроекономіку, особливо під час підготування до іспитів в умовах гострої нестачі часу для студіювання грубезних підручників; для студентів заочної форми навчання і слухачів різноманітних курсів та інститутів перекваліфікації; аспірантам, вчителям економіки та викладачам інших економічних дисциплін ця книга стане зручним довідником з макроекономіки; учням випускних класів та абітурієнтам.

Мmay_1айовець Є. Теорія аграрних відносин. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.
Рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. ISBN – 966-364-036-7
Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу „Теорія аграрних (земельних) відносин” для студентів вищих навчальних закладів. Містить дев’ять тем. У кожній темі пропонується матеріал для лекції і для самостійної роботи студентів. Посібник характеризують: по-перше, зв’язок теоретичних положень із практикою становлення ринкових відносин в аграрній сфері України; по-друге, доступність і простота викладу матеріалу; по-третє, надання студентам можливості самостійно осмислювати пропонований матеріал і перевірити свої знання.

Маmay_2йовець Є. Теорія аграрних відносин. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 282 с.
Рекомендований Міністерством освіти і науки України.- ISBN – 966-613-356-3.
Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу „Теорія аграрних (земельних ) відносин” для студентів вищих навчальних закладів. Містить дев’ять тем. У кожній темі пропонується матеріал для лекції і для самостійної роботи студентів. Посібник характеризують: по-перше, зв’язок теоретичних положень із практикою становлення ринкових відносин в аграрній сфері України; по-друге, доступність і простота викладу матеріалу; по-третє, надання студентам можливості самостійно осмислювати пропонований матеріал і перевірити свої знання.

Запрошуємо взяти участь у доброчинному заході викладачів та студентів економічного факультету «Святий Миколай – дітям-сиротам»

13.12.2018 | 15:20

Усіх бажаючих запрошуємо взяти участь у святкуванні Дня Святого Миколая у дитячих установах м. Львова та Львівської області:
1) 18 грудня 2018 р., виїзд о 9:00 з економічного факультету у Краківецьку спеціалізовану школу-інтернат №1;
2) 19 грудня 2018 р., виїзд о 9:30 з економічного факультету у Спеціальну загальноосвітню школу-інтернат у смт. Брюховичі;
3) 20 грудня 2018 р., початок святкування о 15:30 у Львівському дитячому будинку №1 (вул. Таджицька, 21).
Просимо охочих зголоситися в ауд. 212-213 до Когут М.П.

Читати »

13 грудня 2018 р. – відкрита лекція керівника напрямку з надання податкових та юридичних послуг KPMG у Західній Україні Максима Войцеховського «Професія аудитор чи професія консультант? Лайфхаки від практика»

12.12.2018 | 19:38

13 грудня 2018 р. о 15:00 в ауд. 217 (економічний факультет ЛНУ ім. І. Франка, пр. Свободи, 18)
відбудеться відкрита лекція керівника напрямку з надання податкових та юридичних послуг KPMG у Західній Україні Максима Войцеховського «Професія аудитор чи професія консультант? Лайфхаки від практика» #KPMGLab.
Ви дізнаєтесь про:
— навички, потрібні для того, щоб побудувати успішну кар’єру в міжнародній компанії.
— працевлаштування та оплачуване стажування, кар’єра на прикладі KPMG
— те, чим займаються працівники...

Читати »

Розпорядження декана № 26 від 10.12.2018 р. про нарахування додаткових балів до рейтингового бала студентів за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності

10.12.2018 | 17:41

Примітка: копії статей у фахових виданнях та тез доповідей на конференціях повинні містити також титульну сторінку та зміст збірників.
Правила призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Бланк заяви

Читати »

Розклад занять студентів 1 курсу бакалаврату економічного факультету ЗАОЧНОЇ форми навчання на 1 семестр 2018-2019 н. р. (зимова сесія)

10.12.2018 | 05:02

Електронну версію розкладу занять студентів 1 курсу бакалаврату економічного факультету заочної форми навчання на 1 семестр 2018-2019 н. р. (зимова сесія) можна переглянути на сайті факультету у рубриці СТУДЕНТУ\Заочної форми навчання або безпосередньо за цим посиланням.

Читати »

В Університеті відбулось відкриття проекту «ECO LIFE: життя у стилі ЕКО»

08.12.2018 | 21:11

4 грудня 2018 р. у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося відкриття проекту «ECO LIFE: життя у стилі еко». Проект ініційовано економічним факультетом Львівського національного університет імені Івана Франка, Львівською міською радою та Національною туристичною організацією України.
З вітальним словом до присутніх звернувся ректор Університету, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор Володимир Мельник, який зазначив, що проблема взаємодії людини і природи більш фундаментальна, ніж ми собі уявляємо, вона є драматичною у своїх нинішніх виявах.
«Предметно-перетворююча діяльність суспільства...

Читати »